У США екс­пер­ти опу­блі­ку­ва­ли сце­на­рій вій­ни між Ро­сі­єю та НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Про­ти­сто­я­н­ня між Ро­сі­єю та НАТО мо­же при­зве­сти до від­кри­тої вій­ни або до роз­па­ду Альян­су. Про це го­во­ри­ться в ана­лі­ти­чно­му ма­те­рі­а­лі аме­ри­кан­сько­го пор­та­лу Vox. Зокре­ма, як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, ни­ні­шня на­пру­га між Ро­сі­єю та НАТО має зна­чно біль­ше спіль­них рис з пе­рі­о­дом пе­ред пер­шою сві­то­вою вій­ною, аніж із ча­сом «хо­ло­дної вій­ни». «Не­стій­кий ба­ланс сил, во­йов­ни­чість і пе­ри­фе­рій­ні кон­флі­кти, які об­плі­та­ють вій­сько­ви­ми зо­бов’яза­н­ня­ми, су­пе­ре­чки з при­во­ду май­бу­тньо­го єв­ро­пей­сько­го по­ряд­ку і не­без­пе­чна не­ви­зна­че­ність у то­му, які дії бу­дуть і які не бу­дуть зму­шу­ва­ти ін­шо­го уча­сни­ка до кон­флі­кту». — Все це на дум­ку екс­пер­тів біль­ше на­га­дує пе­рі­од по­ча­тку XX сто­лі­т­тя. Най­більш ймо­вір­ною «то­чкою зі­ткне­н­ня» ана­лі­ти­ки на­зи­ва­ють кра­ї­ни Бал­тії. Як за­зна­чає про­фе­сор між­на­ро­дних сто­сун­ків Карл­тон­сько­го уні­вер­си­те­ту Стівен Сай­дман, не­ве­ли­кі кра­ї­ни є «най­більш ймо­вір­ною лі­ні­єю фрон­ту будь-якої май­бу­тньої кри­зи». Зокре­ма, по­лі­то­ло­ги звер­та­ють ува­гу на Есто­нію, чверть на­се­ле­н­ня якої є етні­чни­ми ро­сі­я­на­ми. На їхню дум­ку, від­прав­ною то­чкою кон­флі­кту мо­жуть ста­ти ро­сій­ські «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки» в естон­сько­му мі­сті Нар­ва, ве­ли­ка ча­сти­на на­се­ле­н­ня яко­го є ро­сій­сько­мов­ною. Та­кі по­дії, як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, по­став­лять НАТО пе­ред ви­бо­ром — від­кри­ти во­гонь по ро­сій­ських вій­сько­вих без зна­ків роз­рі­зне­н­ня, ри­зи­ку­ю­чи та­ким чи­ном роз­по­ча­ти від­кри­ту вій­ну з РФ, чи до­зво­ли­ти кон­флі­кто­ві ста­ти « за­мо­ро­же­ним » . У дру­го­му ви­пад­ку, як вва­жа­ють ана­лі­ти­ки, Альянс роз­па­де­ться че­рез вла­сну не­спро­мо­жність від­по­від­а­ти на гло­баль­ні за­гро­зи. У ра­зі ж від­кри­то­го про­ти­сто­я­н­ня — при гір­шо­му ва­рі­ан­ті — на зем­лі за­па­нує «ядер­на зи­ма».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.