Уро­чи­ста про­це­ду­ра на­го­ро­дже­н­ня із... сум­ним пі­сля­сма­ком

Екс­перт: «Під час до­бо­ру кадрів у дер­жав­но­му ме­не­джмен­ті будь-який ви­бір має по­ясню­ва­тись»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Про­зо­рість ка­дро­вої по­лі­ти­ки вла­ди до­сі за­ли­ша­є­ться мрі­єю та га­слом май­да­нів­ських іде­а­лі­стів. При­зна­че­н­ня та звіль­не­н­ня тих чи ін­ших осіб су­спіль­ству не по­ясню­ють та не ар­гу­мен­ту­ють. Так бу­ло із не­що­дав­нім звіль­не­н­ням гла­ви СБУ Ва­лен­ти­ном На­ли­вай­чен­ком, екс- го­ло­ви До­не­цької ОДА Оле­ксан­дра Кі­хтен­ка, екс- очіль­ни­ка Оде­ської ОДА Іго­ря Па­ли­ці, ексголови Дні­про­пе­тров­ської ОДА Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го та із при­зна­че­н­ням на ці мі­сця осіб без по­яснень та по­ста­нов­ки ці­лей ро­бо­ти.

На ви­хі­дних Пе­тро По­ро­шен­ко зро­бив чер­го­ве при­зна­че­н­ня, яке так і за­ли­ши­лось не­зроз’ ясне­ним гро­мад­сько­сті. Сво­їм Ука­зом від 29 черв­ня він за­твер­див Дми­тра Вов­ка на по­са­ді го­ло­ви На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг. Про­те, згі­дно з про­по­зи­ці­я­ми Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, го­ло­ва НКРЕКП має оби­ра­ти­ся на осно­ві пу­блі­чно­го кон­кур­су.

Так чи іна­кше, свою ни­ні­шню по­са­ду у ста­ту­сі «в.о.» Вовк обійняв ще 14 сі­чня цьо­го ро­ку. Про­те вже то­ді це при­зна­че­н­ня ста­ло скан­даль­ним, адже 26-рі­чний чи­нов­ник ні­ко­ли не мав від­но­ше­н­ня до енер­ге­ти­ки. В 2013 ро­ці Вовк обі­ймав по­са­ду по­мі­чни­ка ві­це-пре­зи­ден­та ком­па­нії ICU, яка ста­ла «клон­дай­ком» ви­щих по­са­дов­ців — ра­ні­ше там пра­цю­ва­ли мі­ністр енер­ге­ти­ки Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин (екс-го­ло­ва НКРЕКП) та го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва. Пі­зні­ше він пе­ре­йшов на по­са­ду на­ціо­наль­но­го ме­не­дже­ра кор­по­ра­ції Roshen у Мо­скві. Пі­сля йо­го при­зна­че­н­ня на дер­жав­ну по­са­ду кор­по­ра­ція ви­сло­ви­ла офі­цій­ну кри­ти­ку: «(У Roshen. — Ред.) він про­пра­цю­вав мен­ше двох ро­ків і був звіль­не­ний у ли­сто­па­ді 2014 ро­ку з при­чи­ни не­за­до­віль­них ре­зуль­та­тів сво­єї ді­яль­но­сті, і не про­де­мон­стру­вав­ши ви­со­кої ква­лі­фі­ка­ції на за­йма­ній по­са­ді ме­не­дже­ра», — йшло­ся у по­ві­дом­лен­ні.

На не­що­дав­нє рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня Вов­ка на по­са­ду гла­ви НКРЕКП одра­зу від­ре­а­гу­вав на­ро­дний де­пу­тат Ві­та­лій КУПРІЙ на сво­їй сто­рін­ці у Facebook: «Го­ло­вою На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг при­зна­че­но 26-рі­чно­го Дми­тра Вов­ка, успі­шно­го мо­сков­сько­го тор­гів­ця цу­кер­ка­ми Roshen. На­га­даю, що са­ме цей ор­ган по­го­джує вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів на еле­ктри­ку, газ для на­се­ле­н­ня, те­пло­по­ста­ча­н­ня, то­що. Зві­сно, що пі­сля та­ких при­зна­чень, спо­ді­ва­тись на спра­ве­дли­ві і об­ґрун­то­ва­ні та­ри­фи на жаль не при­хо­ди­ться».

Що­до сти­лю при­зна­че­н­ня Дми­тра Вов­ка на по­са­ду кри­ти­чно ви­сло­ви­ся і ке­рів­ник Кон­сал­тин­го­во­го цен­тру «HeadHunter Укра­ї­на» Уля­на МА­СЛО­ВА. « Під час від­бо­ру кадрів у дер­жав­но­му ме­не­джмен­ті будь-який ви­бір має по­ясню­ва­тись, адже дер­жа­ва — це бі­знес, в яко­му ми всі є акціо­не­ра­ми, — ко­мен­тує «Дню» Ма­сло­ва. — В між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, як на­при­клад ОБСЄ, на будь-яку по­са­ду є кон­курс та ду­же жорс­ткі кри­те­рії від­бо­ру, і на­віть ди­ре­ктор має прой­ти не­об­хі­дні те­сти та спів­бе­сі­ди. Але якщо у нас та­кий кон­курс не про­во­ди­ться, то має бу­ти хо­ча б по­ясне­н­ня то­го чи ін­шо­го при­зна­че­н­ня». За її сло­ва­ми, си­сте­ма кон­тро­лю та від­бо­ру при­зна­че­н­ня — це іде­ал, до яко­го ми ще ма­є­мо йти. «За­раз у гро­мад­сько­сті є за­пит на про­зо­рі при­зна­че­н­ня, звіт чи­нов­ни­ків, а дер­жа­вою зро­бле­но ли­ше пер­ший крок що­до від­кри­т­тя ва­кан­сій, — роз­по­від­ає спе­ці­а­ліст у до­бо­рі кадрів, — Кіль­кість ва­кан­сій від дер­жав­них уста­нов на ка­дро­вих пор­та­лах за рік ви­ро­сла ма­ло не в 10 ра­зів. Ін­ша спра­ва — чи хо­дить хтось на спів­бе­сі­ди та як від­бу­ва­є­ться ві­дбір кан­ди­да­тів».

Менш кри­ти­чно до цьо­го по­ста­вив­ся гла­ва Ко­мі­те­ту енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни Іван НА­ДЄ­ЇН: «На мою дум­ку, не слід вда­ва­ти­ся до осо­би­сті­сних мо­мен­тів що­до Дми­тра Вов­ка — де він пра­цю­вав. Тре­ба да­ти мо­жли­вість про­ве­сти ре­фор­му в енер­ге­ти­ці. Го­лов­не, щоб но­вий ке­рів­ник не був зв’яза­ний із го­лов­ни­ми мо­но­по­лі­ста­ми в да­ній сфе­рі». Що­до спе­ці­а­лі­за­ції Вов­ка На­дє­їн ко­мен­тує: «У нас «про­фе­сіо­на­ли» ке­ру­ва­ли в енер­ге­ти­ці 24 ро­ки, і сьо­го­дні ми є одні­єю з най­менш енер­го­ефе­ктив­них кра­їн, а ри­нок енер­ге­ти­ки є ма­кси­маль­но за­а­дмі­ні­стро­ва­ним. То­му на по­са­ду го­ло­ви ре­гу­ля­то­ра в енер­ге­ти­ці нам по­трі­бна ін­ша лю­ди­на — рин­ко­вик. За пе­рі­од ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків Дми­тро Вовк зро­бив пев­ні ре­во­лю­цій­ні кро­ки в енер­ге­ти­ці, які да­ли їй мо­жли­вість роз­ви­ва­ти­ся. Основ­на за­да­ча для НКРЕКП, який є ко­ле­гі­аль­ним ор­га­ном — ство­ри­ти ри­нок енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні. Сьо­го­дні цей про­цес по­чав ру­ха­тись і тре­ба да­ти йо­му пов­но­ва­же­н­ня та мо­жли­во­сті це зро­би­ти».

Про­те не­о­дно­зна­чним при­зна­че­н­ням Вов­ка По­ро­шен­ко не обме­жив­ся. Ще один крок, який під­ки­нув ще біль­ше «дьог­тю» у йо­го рей­тинг — на­го­ро­дже­н­ня ор­де­ном Яро­сла­ва Му­дро­го V сту­пе­ня на честь Дня Кон­сти­ту­ції го­ло­ви ЦВК Ми­хай­ла Охен­дов­сько­го. На­зва­ти йо­го ре­пу­та­цію чи­стою вкрай важ­ко. Так, в лю­то­му 2004 ро­ку він був при­зна­че­ний чле­ном Цен­тр­ви­бор­чко­му, а вже в ли­сто­па­ді пред­став­ляв ЦВК у Вер­хов­но­му Су­ді Укра­ї­ни в спра­ві про без­ді­яль­ність ко­мі­сії під час вста­нов­ле­н­ня ре­зуль­та­тів по­втор­но­го го­ло­су­ва­н­ня на ви­бо­рах Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та на рі­ше­н­ня про ого­ло­ше­н­ня Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча Пре­зи­ден­том. Пі­сля при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень ЦВК в гру­дні 2004 ро­ку Охен­дов­ський знов був при­зна­че­ний чле­ном Ко­мі­сії. В 2007 ро­ці, пі­сля при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень Цен­тр­ви­бор­чко­му, Охен­дов­ський знов був при­зна­че­ний чле­ном ЦВК за кво­тою «Пар­тії ре­гіо­нів». 6 ли­пня 2013 ро­ку, за ча­сів пре­зи­дент­ства Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, він був обра­ний го­ло­вою ЦВК. Цю по­са­ду він обі­ймав під час про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рів 2014 ро­ку. Слід за­зна­чи­ти, що ще 1 черв­ня ми­ну­ло­го ро­ку пов­но­ва­же­н­ня 12 із 15 чле­нів Ко­мі­сії за­кін­чи­ли­ся, про­те Вер­хов­на Ра­да без по­да­н­ня Гла­ви дер­жа­ви не мо­же про­ве­сти онов­ле­н­ня її скла­ду.

В не­що­дав­ньо­му Ука­зі ж Пре­зи­ден­та про на­го­ро­дже­н­ня се­ред при­чин від­зна­ки на­зи­ва­ло­ся: « За зна­чний осо­би­стий вне­сок у дер­жав­не бу­дів­ни­цтво, со­ці­аль­но­еко­но­мі­чний, на­у­ко­во- те­хні­чний, куль­тур­но- осві­тній роз­ви­ток Укра­ї­ни, ва­го­мі тру­до­ві здо­бу­тки та ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм » . Про­те за що са­ме се­ред за­зна­че­но­го Охен­дов­ський отри­мав ор­ден там не го­во­ри­ться. При­пу­ще­н­ня з цьо­го при­во­ду зро­бив на­ро­дний де­пу­тат Бо­рис Фі­ла­тов на сво­їй сто­рін­ці у Facebook: « Зру­чно три­ма­ти ЦВК на ко­ро­тко­му по­від­ку і управ­ля­ти фор­маль­но не­за­ле­жним ор­га­ном в ру­чно­му ре­жи­мі. За За­ко­ном Пре­зи­дент по­ви­нен був по­да­ти до Вер­хов­ної Ра­ди по­да­н­ня про роз­пуск ЦВК і при­зна­че­н­ня но­во­го. Але вже біль­ше ро­ку По­ро­шен­ко цьо­го не ро­бить » .

Про­те рі­ше­н­ня про на­го­ро­ду го­ло­ви ЦВК бу­ло під­да­но кри­ти­ці не ли­ше опо­зи­ціо­не­ра­ми, а й чле­на­ми пре­зи­дент­ської ко­ман­ди. « Сьо­го­дні, ко­ли на­ре­шті чи не впер­ше дер­жав­ні на­го­ро­ди по­ча­ли отри­му­ва­ти гі­дні лю­ди — ге­рої АТО, во­лон­те­ри, — тим біль­ше не­пра­виль­но, ко­ли їх ще іно­ді вру­ча­ють до яки­хось дат чи­нов­ни­кам, — пи­ше на сво­їй сто­рін­ці на­ро­дний де­пу­тат Іри­на ГЕ­РА­ЩЕН­КО, — Слу­жи­ти дер­жа­ві — це їх, в то­му чи­слі і на­ша, де­пу­та­тів, ро­бо­та. А ор­де­ни ма­ють пра­во но­си­ти тіль­ки ті, хто до­вів свою від­да­ність Ба­тьків­щи­ні кров’ ю. І це то­чно не чи­нов­ни­ки. А що­до Охен­дов­сько­го, то йо­му і йо­го ре­пу­та­ції не до­по­мо­жуть ні­які на­го­ро­ди, на­справ­ді, ще пі­сля 2004 ро­ку... І, якщо че­сно, я ду­же за­сму­че­на ці­єю істо­рі­єю». Ге­ра­щен­ко та­кож по­ві­до­ми­ла про ре­є­стра­цію в Ра­ді по­ста­но­ви про по­збав­ле­н­ня дер­жав­них на­го­род «всіх зра­дни­ків, що під­три­ма­ли ане­ксію Кри­му, і всіх тих, хто го­ло­су­вав за ди­кта­тор­ські за­ко­ни » . За її сло­ва­ми, ва­жли­во, щоб дер­жав­ні на­го­ро­ди ма­ли ва­гу, а не від­бу­ва­ла­ся їх ні­ве­ля­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.