Сьо­го­дні в Ра­ді мо­жуть пред­ста­ви­ти змі­ни до Кон­сти­ту­ції

Ві­та­лій КО­ВАЛЬ­ЧУК: «Жо­дно­го осо­бли­во­го ста­ту­су для тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій у про­е­кті Основ­но­го За­ко­ну не пе­ред­ба­че­но»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

В середу Пре­зи­дент мо­же пред­ста­ви­ти у Вер­хов­ній Ра­ді про­ект змін до Кон­сти­ту­ції. Про це «Дню» не­о­фі­цій­но під­твер­ди­ли де­я­кі на­ро­дні де­пу­та­ти з про­пре­зи­дент­ської пар­ла­мент­ської фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка». Тим ча­сом, пер­ший за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Ві­та­лій Ко­валь­чук про­вів учо- ра зу­стріч з жур­на­лі­ста­ми, де за­явив, що «Пре­зи­дент вне­се в пар­ла­мент про­ект змін най­ближ­чим ча­сом».

«Ми вра­ху­ва­ли ре­ко­мен­да­ції Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії, — на­го­ло­шує Ко­валь­чук. — Жо­дно­го осо­бли­во­го ста­ту­су для цих те­ри­то­рій у про­е­кті Кон­сти­ту­ції не пе­ре­дба­ча­є­ться. У по­да­ній на роз­гляд Пре­зи­ден­ту вер­сії у пе­ре­хі­дних по­ло- же­н­нях ли­ше зга­да­но, що по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей ви­зна­ча­є­ться за­ко­ном. Та­кою бу­ла про­по­зи­ція Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії. На­га­даю, що цей за­кон — про осо­бли­во­сті са­мов­ря­ду­ва­н­ня — вже діє, і жо­дних но­вих осо­бли­во­стей про­ект Кон­сти­ту­ції не пе­ред­ба­чає».

Пер­ший за­сту­пник Гла­ви АПУ по­ві­до­мив, що впро­ва­дже­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні де­цен­тра­лі­за­ції по­тя­гне за со­бою за­твер­дже­н­ня змін до близь­ко 500 за­ко­но­дав­чих актів, а подаль­ші змі­ни до Кон­сти­ту­ції сто­су­ва­ти­му­ться сфе­ри правосуддя, а та­кож прав та сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЗАВ­ДА­Н­НЯ НЕ З ЛЕГ­КИХ. УЧО­РА, КО­МЕН­ТУ­Ю­ЧИ ТЕ­МУ ВНЕ­СЕ­Н­НЯ ЗМІН ДО КОН­СТИ­ТУ­ЦІЇ У ЧА­СТИ­НІ ДЕ­ЦЕН­ТРА­ЛІ­ЗА­ЦІЇ, ГО­ЛО­ВА ПАР­ЛА­МЕН­ТУ ВО­ЛО­ДИ­МИР ГРОЙ­СМАН НА­ГО­ЛО­СИВ: «МИ МА­ТИ­МЕ­МО ЩО­НАЙ­МЕН­ШЕ ТРИ ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ. У ЦЬО­МУ МІ­СЯ­ЦІ ДО КІН­ЦЯ СЕ­СІЇ — ВКЛЮ­ЧИ­ТИ ДО ПО­РЯД­КУ ДЕН­НО­ГО ТА НА­ПРА­ВИ­ТИ ДО КОН­СТИ­ТУ­ЦІЙ­НО­ГО СУ­ДУ. НА­СТУ­ПНО­ГО МІ­СЯ­ЦЯ, ЯКЩО ЦЕЙ ВИ­СНО­ВОК БУ­ДЕ ПО­ЗИ­ТИВ­НИМ, МИ МА­Є­МО ПРО­ГО­ЛО­СУ­ВА­ТИ, КО­ЛИ ВІН ПО­ВЕР­НЕ­ТЬСЯ З КОН­СТИ­ТУ­ЦІЙ­НО­ГО СУ­ДУ. І ТРЕ­ТЄ, ВРЕ­ШТІ-РЕШТ ТРЬОМАСТАМИ ГО­ЛО­СА­МИ ПЕ­РЕ­ДА­ТИ ВЛА­ДУ НА МІ­СЦЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.