По­двій­ний ра­ху­нок

Екс­перт: «За умо­ви аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня ке­рів­ни­цтва від­би­ва­ти ло­каль­ні на­сту­пи бо­йо­ви­ків — ре­аль­но»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Як по­ві­до­ми­ла прес-се­кре­тар Ле­о­ні­да Ку­чми Дар­ка Олі­фер, на­сту­пна зу­стріч пе­ре­мо­вин у Мін­ську при­зна­че­на на 7 ли­пня. Уча­сни­ки пе­ре­мо­вин пла­ну­ють узго­ди­ти від­від ар­ти­ле­рії ка­лі­бру 100 мм на без­пе­чний ру­біж. За­ли­ша­є­ться при цьо­му пи­та­н­ня — чи від­ве­ли бан­ди­ти свою 122-мі­лі­ме­тро­ву ар­ти­ле­рію? Вра­хо­ву­ю­чи по­стій­ні об­стрі­ли по­зи­ції ЗСУ і мир­них міст, го­во­ри­ти про мир­ну по­зи­цію бо­йо­ви­ків за­ра­но. Вздовж усі­єї лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня ро­сій­ські на­йман­ці пер­ма­нен­тно б’ ють з 122- мі­лі­ме­тро­вих мі­но­ме­тів. Мо­жна ска­за­ти, що си­ту­а­ція по­стій­но на­пру­же­на і ке­ру­є­ться зов­сім не з Мін­ська. У Мін­ську укра­їн­ська сто­ро­на на­ма­га­є­ться си­ту­а­цію втри­ма­ти, а Ро­сія про­ти­сну­ти.

« Збо­ку Лу­ган­ська в наш бік по­стій­но га­тять мі­но­ме­ти, — го­во­рить ме­шкан­ка Ста­ни­ці Лу­ган­ської Оле­на Б. — Ми дов­гий час си­ди­мо без сві­тла. За­ли­ши­ти осе­лі та­кож бо­ї­мо­ся, бо че­рез ви­пад­ки ма­ро­дер­ства хтось зму­ше­ний зо­ста­ти­ся для сто­ро­жу­ва­н­ня » . Та­кі гро­ма­дя­ни, як Оле­на, опи­ни­ло­ся у пас­тці. Про чер­го­ві ра­ун­ди пе­ре­мо­вин во­ни на­віть не чу­ли.

Прес- центр АТО при цьо­му по­ві­дом­ляє про ди­вер­сій­ну ді­яль­ність бо­йо­ви­ків у Ста­ни­ці, тоб­то здій­сне­н­ня те­ро­ри­сти­чних актів. Зо­ку­по­ва­но­го До­не­цька бан­ди­ти га­тять по Мар’ їн­ці ( при­го­род До­не­цька), Кра­сно­го­рів­ці, ша­хті « Бу­тів­ка » , Пє­сках, Но­во­тро­ї­цько­му, Гра­ні­тно­му. На Лу­ган­щи­ні під во­гнем Кря­ків­ка, Но­во­то­шков­ське, Зо­ло­те і зга­да­на Ста­ни­ця Лу­ган­ська. На­ра­зі з се­ла Ши­ро­ки­не ( яке бло­кує до­ступ до Ма­рі­у­по­ля) за ін­фор­ма­ці­єю з рі­зних дже­рел ви­їха­ло все на­се­ле­н­ня.

На цьо­му тлі по­ві­дом­ле­н­ня пред­став­ни­ків укра­їн­ської сто­ро­ни на Мін­ських пе­ре­мо­ви­нах ви­гля­да­ють де­кла­ра­тив­но. Гру­па «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив » кон­ста­тує, що від­від тяж­кої бро­ньо­ва­ної те­хні­ки ( в пер­шу чер­гу тан­ків) від лі­нії до­ти­ку сто­рін на Дон­ба­сі до 26 черв­ня, який був анон­со­ва­ний у фор­ма­ті го­лів МЗС « нор­манд­ської че­твір­ки » , зір­ва­но. При цьо­му по­стій­но на­го­ло­шу­ють про те, що ін­шо­го фор­ма­ту пе­ре­мо­вин не­має. На­віть пред­став­ни­ки США по­ві­дом­ля­ють, що як­би во­ни бра­ли участь в пе­ре­мо­ви­нах, ре­зуль­тат був би та­кий са­мо. По­мі­тно, що спра­ва з пе­ре­мо­ви­на­ми за­йшла у глу­хий кут ще рік то­му. На­ра­зі ми про­сто не ма­є­мо аль­тер­на­ти­ви Мін­ську в на­ма­ган­ні розв’яза­ти си­ту­а­цію мир­ним шля­хом. І чи вза­га­лі бу­ла та­ка мо­жли­вість із са­мо­го по­ча­тку?

— Мо­жна кон­ста­ту­ва­ти по­ру­ше­н­ня су­про­тив­ни­ком Мін­ських до­мов­ле­но­стей, — ко­мен­тує « Дню » ке­рів­ник гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив » Ко­стян­тин МА­ШО­ВЕЦЬ. — Він ви­ко­ри­сто­вує 122-мі­лі­ме­тро­ві ар­ти­ле­рій­ські си­сте­ми, а ін­ко­ли на­віть 152- мі­лі­ме­тро­ві. На пе­ре­дньо­му пла­ні ви­ко­ри­сто­ву­ють тан­ки, БТР. Ні­яко­го від­во­ду їх з бо­ку бо­йо­ви­ків не бу­ло. Як за­пев­няє ко­ман­ду­ва­н­ня і во­єн­но-по­лі­ти­чне ке­рів­ни­цтво, в си­лу за­со­бів, які зо­се­ре­дже­ні в зо­ні АТО, ми го­то­ві до від­би­т­тя та­кти­чних атак. Це до­ве­ли не­що­дав­ні по­дії у Мар’ їн­ці. По­стій­но три­ває вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми обо­ро­ни. За умо­ви аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня ке­рів­ни­цтва від­би­ва­ти на­сту­пи ло­каль­но­го ха­ра­кте­ру ре­аль­но. Та­кі се­рії на­сту­паль­них дій бо­йо­ви­ків про­тя­гом лі­та очі­ку­ю­ться. Зви­чай­но, якщо су­про­тив­ник зо­се­ре­дить від­по­від­ну кіль­кість за­со­бів на пев­них ді­лян­ках, то про­бле­ми мо­жуть ви­ни­кну­ти, але за­раз про це го­во­ри­ти за­ра­но.

ООН в свою чер­гу по­ві­дом­ляє, що за весь час кон­флі­кту на Дон­ба­сі йо­го жер­тва­ми ста­ли 6,5 ти­ся­чі укра­їн­ців та 16 ти­сяч по­ра­не­но. «Ма­ю­чи більш ніж 1,3 міль­йо­на за­ре­є­стро­ва­них ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, Укра­ї­на є ни­ні дев’ ятою за кіль­кі­стю вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб у сві­ті » , — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. При цьо­му більш ніж п’ять міль­йо­нів осіб по­тре­бу­ють гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. Без­ліч лю­дей не ма­ють до­сту­пу до пи­тної во­ди, що в умо­вах лі­та збіль­шує ймо­вір­ність спа­ла­ху епі­де­мій. Во­дно­час в Лу­ган­ську обме­же­ний до­ступ до мо­біль­но­го зв’ яз­ку. Так зва­ний го­ло­ва «ЛНР» Ігор Пло­тни­цький по­обі­цяв ви­ве­сти на ри­нок Лу­ган­ська но­во­го мо­біль­но­го опе­ра­то­ра на ба­зі за­хо­пле­но­го обла­дна­н­ня укра­їн­ських ком­па­ній. Фа­кти­чно бан­ди­ти пра­гнуть за­ро­бля­ти на оку­по­ва­них і збі­дні­лих ме­шкан­цях в мо­но­поль­но­му ре­жи­мі. Пло­тни­цький вже від­зна­чив­ся в тор­гів­лі гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою, при­вла­снив­ши мі­сце­ву ме­ре­жу су­пер­мар­ке­тів. Все це є ри­са­ми за­галь­ної кар­ти­ни без­ла­д­дя, яке па­нує на оку­по­ва­но­му і бло­ко­ва­но­му Дон­ба­сі. Справ­жніх пред­став­ни­ків са­ме Дон­ба­су при цьо­му в Мін­ську не­має. Про­те там чу­ти умо­ви ро­сій­ських бо­йо­ви­ків та ви­мо­ги Пу­ті­на, про­ти­сто­я­ти яким по­кли­ка­ні не­що­дав­но ство­ре­ні під­гру­пи.

Фа­кти­чно Мін­ські пе­ре­мо­ви­ни — це спро­ба умо­ви­ти агре­со­ра, від­тя­гну­ти час, від­чу­ти йо­го на­стрій. Але вра­хо­ву­ю­чи на­мі­ри за­про­ва­дже­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції, в то­му чи­слі з пи­тань де­цен­тра­лі­за­ції як одні­єї з умов Мін­ських угод, ви­ни­кає пи­та­н­ня — ко­го зре­штою вмов­ля­ють? Хто по­сту­па­є­ться і чим? Уза­га­лі си­ту­а­ція, ко­ли за умов вій­ни від­бу­ва­є­ться на­ма­га­н­ня фор­ма­ту­ва­ти Основ­ний до­ку­мент дер­жа­ви, го­во­рить або про ви­ко­ри­ста­н­ня її як ди­мо­вої за­ві­си для ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­чних ці­лей, або про по­сту­пки, ре­зуль­та­том яких у пер­спе­кти­ві мо­же бу­ти удар по са­мій дер­жав­но­сті. Вій­на ма­ла сти­му­лю­ва­ти які­сні ре­фор­му­ва­н­ня у су­спіль­стві, вста­но­ви­ти но­вий рі­вень до­ві­ри вла­ди і на­ро­ду. На­то­мість актив­ність бо­йо­ви­ків на схо­ді ли­ше під­штов­хує вер­хів­ку вла­ди і зре­штою сві­то­ву спіль­но­ту до сти­му­ля­ції впро­ва­дже­н­ня сум­нів­них ре­форм. Дво­якість по­ві­дом­лень із офі­цій­них дже­рел і фа­кти­чних зве­день із фрон­ту, де­кла­ра­цій що­до змін до Кон­сти­ту­ції і ре­а­лій та без­ліч ін­ших при­кла­дів де­мон­стру­ють, що три­ває по­двій­на гра. Гра, за яку в істо­ри­чній пер­спе­кти­ві Укра­ї­ні до­ве­де­ться спла­чу­ва­ти за по­двій­ним ра­хун­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.