Чи бу­де в Укра­ї­ні де­фолт?

Ек­спер­ти: «Про­бле­ми в еко­но­мі­ки з’яв­ля­ться ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо ми «ви­ле­ти­мо» з про­гра­ми МВФ»

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка - Ма­рія ЮЗИЧ, На­та­лія Бі­ло­усо­ва, «День»

Укра­ї­на по­ки що не сі­ла за стіл пе­ре­го­во­рів із зов­ні­шні­ми кре­ди­то­ра­ми. При­чи­на, — не­ба­жа­н­ня чле­нів ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів під­пи­са­ти уго­ду про кон­фі­ден­цій­ність. «Про­тя­гом ти­жнів по­зи­ція уря­ду бу­ла та­ка, що мі­ністр не має мо­жли­во­сті під­пи­са­ти уго­ду про кон­фі­ден­цій­ність. Ко­мі­тет зав­жди був го­то­вий до обме­жень у хо­ді пе­ре­го­во­рів, але нас бло­ку­ють юри­сти Мін­фі­ну», — по­ві­до­ми­ло ви­да­н­ня Bloomberg, по­си­ла­ю­чись на за­яву ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів.

Во­дно­час, в Мін­фі­ні на­го­ло­шу­ють на про­ти­ле­жно­му. «Про­тя­гом остан­ніх трьох мі­ся­ців чле­ни Спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів по­слі­дов­но від­мов­ля­ли­ся роз­по­ча­ти пря­мі пе­ре­го­во­ри з Укра­ї­ною згі­дно зі стан­дар­тни­ми умо­ва­ми кон­фі­ден­цій­но­сті», — за­яви­ли в мі­ні­стер­стві ра­ні­ше.

На­га­да­є­мо, що вчо­ра по­вин­на бу­ла від­бу­ти­ся зу­стріч за уча­стю Укра­ї­ни, МВФ, їхніх ра­дни­ків і при­ва­тних кре­ди­то­рів що­до ви­плат укра­їн­ських уря­дом зов­ні­шніх фі­нан­со­вих зо­бов’язань. Як пи­сав «День» ра­ні­ше, пе­ре­го­во­ри із кре­ди­то­ра­ми зна­чно ускла­дни­ли­ся ви­мо­гою Мін­фі­ну спи­са­ти Укра­ї­ні 20% бор­гу та прийня­тим не­що­дав­но за­ко­ном, який до­зво­ляє уря­ду вве­сти мо­ра­то­рій на ви­пла­ту дер­жав­но­го бор­гу.

А ми­ну­ло­го ти­жня Мін­фін ви­сту­пив про­ти про­по­зи­ції кре­ди­то­рів ви­лу­чи­ти 8 мі­льяр­дів до­ла­рів з між­на­ро­дних ре­зер­вів Нац­бан­ку для спла­ти зов­ні­шніх ко­мер­цій­них бор­гів. « Не­зва­жа­ю­чи на за­яви, які ствер­джу­ють про­ти­ле­жне, про­по­зи­ція Спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів не від­по­від­ає цим трьом ці­лям ( за­кла­де­ним у про­гра­мі спів­ро­бі­тни­цтва з МВФ. — Ред.), узго­дже­них з МВФ. Ця про­по­зи­ція вклю­чає в се­бе ви­лу­че­н­ня 8 мі­льяр­дів до­ла­рів з між­на­ро­дних ре­зер­вів На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни для спла­ти за зов­ні­шні­ми ко­мер­цій­ни­ми бор­га­ми», — йде­ться в за­яві.

В та­ко­му ви­пад­ку, за­яви­ла зго­дом мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько, уряд мо­же вве­сти мо­ра­то­рій на ви­пла­ту зов­ні­шніх бор­гів кре­ди­то­рам, що озна­ча­ти­ме те­хні­чний де­фолт. Втім, за її сло­ва­ми, це не від­обра­зи­ться на ки­ше­нях укра­їн­ців і еко­но­мі­ці за­га­лом.

Во­дно­час, про­тя­гом остан­ніх ти­жнів ЗМІ актив­но по­ши­рю­ють ін­фор­ма­цію про ймо­вір­ність ого­ло­ше­н­ня де­фол­ту в Гре­ції і на­віть пов’ язу­ють йо­го із си­ту­а­ці­єю в Укра­ї­ні.

«День» же по­ці­ка­вив­ся, на­скіль­ки ві­ро­гі­дним є ого­ло­ше­н­ня те­хні­чно­го де­фол­ту в Укра­ї­ні, до яких на­слід­ків це при­зве­де, а та­кож на­скіль­ки «гре­цький» сце­на­рій під­хо­дить для ви­рі­ше­н­ня про­блем в Укра­ї­ні. Від­по­віді чи­тай­те ниж­че в ко­мен­та­рях екс­пер­тів.

КО­МЕН­ТА­РI Ан­дрій БЛІ­НОВ, ке­рів­ник про­е­кту «Успі­шна кра­ї­на»:

— Те­хні­чний де­фолт бу­де на­віть і у ра­зі до­ся­гне­н­ня ком­про­мі­су в пе­ре­го­во­рах. Адже, згі­дно із до­мов­ле­но­стя­ми, Укра­ї­на при­пи­няє об­слу­го­ву­ва­н­ня ста­рих бор­гів і роз­по­чи­нає про­цес оформ­ле­н­ня ви­пу­сків і ку­по­нів. То­му на цей пе­рі­од, фа­кти­чно, бу­де за­про­ва­дже­но мо­ра­то­рій. В цьо­му, зві­сно не­має ні­чо­го, що б мо­гло сер­йо­зно впли­ну­ти на еко­но­мі­ку.

До то­го ж, на­віть якщо ми не до­мо­ви­мо­ся з кре­ди­то­ра­ми і не бу­де­мо пла­ти­ти, си­ту­а­ція біль­ше за­ле­жить від то­го, чи за­ли­ши­ться Укра­ї­на в про­гра­мі МВФ. 12 черв­ня Крі­стін Ла­гард за­яви­ла, що Укра­ї­ні бу­де на­да­но дру­гий транш на­віть у ви­пад­ку не до­ся­гне­н­ня до­мов­ле­но­стей із при­ва­тни­ми кре­ди­то­ра­ми.То­му со­ці­аль­ні та еко­но­мі­чні про­бле­ми на кшталт тих, що бу­ли в лю­то­му (різ­ке па­ді­н­ня грив­ні, па­ні­ка на про­ду­кто­во­му рин­ку), мо­жуть з’яви­ти­ся ли­ше у ви­пад­ку, якщо в май­бу­тньо­му ви­ни­кне про­бле­ма із ре­стру­кту­ри­за­ці­єю, яка не до­зво­лить нам за­ли­ша­ти­ся в про­гра­мі МВФ.

На мою дум­ку, та­ка ймо­вір­ність є, во­на до­сить ви­со­ка і з’ яви­ться десь у ве­ре­сні-жов­тні, ко­ли від­бу­ва­ти­ме­ться під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів та по­да­тко­ва ре­фор­ма, з якою МВФ ча­сто не­зго­дна. Якщо Укра­ї­на ви­ле­тить з про­гра­ми МВФ, то, одно­зна­чно, у нас бу­дуть про­бле­ми. За­раз цьо­го ри­зи­ку не­має.

Па­ні­ку в ЗМІ, фа­кти­чно, під­няв Мін­фін сво­ї­ми за­ява­ми. Але це ро­би­ться, ме­ні зда­є­ться, щоб якось впли­ну­ти на за­хі­дних при­ва­тних кре­ди­то­рів, а не на укра­їн­ців. Та­ки­ми за­ява­ми Мін­фін, фа­кти­чно, про­по­нує оби­ра­ти між си­ни­цею та жу­рав­лем: або по­го­джуй­те­ся на те, що вам ви­пла­чу­ва­ти­муть або ча­сти­ну, або вза­га­лі ні­чо­го не ви­пла­чу­ва­ти­муть за­раз, а ко­ли по­чнуть, — не­ві­до­мо. Це тиск і, на мій по­гляд, він не вда­сться і все ж та­ки, бу­де прийня­те ком­про­мі­сне рі­ше­н­ня, мо­жли­во, пі­зні­ше, мо­жли­во — за­раз.

Що ж сто­су­є­ться де­фол­ту в Гре­ції і ві­ро­гі­дно­сті по­вто­ре­н­ня та­ко­го сце­на­рію в Укра­ї­ні, то вар­то зва­жа­ти на те, що си­ту­а­ція в Гре­ції по­ді­бна до на­шої в то­му пла­ні, що оби­дві кра­ї­ни ма­ні­пу­лю­ва­ли зі ста­ти­сти­кою і не над­то тур­бу­ва­ли­ся пи­та­н­ням роз­мі­ру бор­гу. Зви­чай­но, Гре­ція, че­рез біль­шу ін­те­гра­цію в єв­ро­та сві­то­ві рин­ки, зав’ яза­на на­ба­га­то біль­ше. В Укра­ї­ни сьо­го­дні та­ких про­блем із кре­ди­то­ра­ми не­має, то­му 20 мі­льяр­дів — це че­твер­та ча­сти­на зов­ні­шньо­го бор­гу і не є над­то ве­ли­кою про­бле­мою. Але шля­хи ви­хо­ду із си­ту­а­ції — зов­сім рі­зні. Адже в Укра­ї­ни є ва­лю­та, яка де­валь­ву­ва­ла втри­чі. А Гре­ція цьо­го зро­би­ти не мо­же.

Юрій СО­ЛО­ВЕЙ, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки:

— До 24 ли­пня Укра­ї­на по­вин­на ви­пла­ти­ти гро­ші по єв­ро­облі­га­ці­ям у роз­мі­рі 15 мі­льяр­дів єв­ро. Ми чі­тко ро­зу­мі­є­мо, що утри­му­ва­чі цих па­пе­рів — спе­ку­ля­тив­ні ком­па­нії, які дав­но по­вер­ну­ли ко­шти, ви­тра­че­ні на їх при­дба­н­ня. Адже се­ре­дня до­хі­дність за ци­ми облі­га­ці­я­ми — 14% рі­чних. Зін­шо­го бо­ку, ціл­ком оче­ви­дно, що сьо­го­дні за утри­му­ва­ча­ми облі­га­цій сто­ять ро­сій­ські ком­па­нії, які ску­пи­ли ці цін­ні па­пе­ри на ір­ланд­ській бір­жі і в та­кий спо­сіб хо­чуть шан­та­жу­ва­ти Укра­ї­ну. Я б не бо­яв­ся ого­ло­ше­н­ня те­хні­чно­го ре­гу­льо­ва­но­го де­фол­ту. Чо­му? Для чо­го ви­пу­ска­ли­ся єв­ро­бон­ди? Для по­га­ше­н­ня де­фі­ци­ту укра­їн­сько­го бю­дже­ту і ви­рі­ше­н­ня по­то­чних бор­го­вих пи­тань. Тож в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві їх не­по­вер­не­н­ня мо­же обер­ну­ти­ся за­кри­т­тям до­сту­пу до фі­нан­су­ва­н­ня на єв­ро­пей­ських рин­ках.

Але Укра­ї­на на­ра­зі не по­тре­бує цих гро­шей, адже чо­ти­ри­рі­чна « стра­хов­ка » у ви­гля­ді про­гра­ми з МВФ до­зво­ляє не бо­я­ти­ся де­фол­ту і озна­чає га­ран­тії кре­ди­ту­ва­н­ня кра­ї­ни на три­ва­лий пе­рі­од. МВФ під­твер­див го­тов­ність кре­ди­ту­ва­ти Укра­ї­ну в ра­зі не­до­ся­гне­н­ня до­мов­ле­но­стей з кре­ди­то­ра­ми. Пи­та­н­ня ре­стру­кту­ри­за­ції цих бор­гів є одні­єю з умо­ви ви­ді­ле­н­ня чер­го­во­го тран­шу від МВФ. Ко­ли пар­ла­мент при­ймав за­кон, яким уря­ду до­зво­ли­ли не по­га­шу­ва­ти за­бов’яза­н­ня за єв­ро­облі­га­ці­я­ми, то в цей мо­мент в кра­ї­ні зна­хо­ди­ла­ся мі­сія МВФ. Тоб­то, та­кі кро­ки з бо­ку укра­їн­ської вла­ди бу­ли по­го­дже­ні з Фон­дом, який є сьо­го­дні єди­ним кре­ди­то­ром Укра­ї­ни. Не­у­спі­хом уря­ду бу­де, якщо не вда­сться до­мо­ви­ти­ся з кре­ди­то­ра­ми спи­са­н­ня як мі­ні­мум 50% за­бор­го­ва­но­сті за єв­ро­облі­га­ці­я­ми та не­про­ве­де­н­ня ре­стру­кту­ри­за­ції.

Ру­слан ДЕМ­ЧАК, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки та бан­ків­ської ді­яль­но­сті:

— Те­хні­чний де­фолт — це не­ви­пла­та на пев­ну да­ту за зов­ні­шні­ми зо­бов’ яза­н­ня­ми. В да­но­му ви­пад­ку — за облі­га­ці­я­ми зов­ні­шньої по­зи­ки. Якщо по­рів­ню­ва­ти з по­бу­то­вою си­ту­а­ці­єю, то це як не­спро­мо­жність сім’ ї роз­ра­ху­ва­ти­ся за бан­ків­ським кре­ди­том. В та­ко­му ра­зі за­сто­со­ву­є­ться ме­ха­нізм ре­стру­кту­ри­за­ції. На­ра­зі та­кі до­мов­ле­но­сті три­ва­ють, і за­яви про мо­жли­вість те­хні­чно­го де­фол­ту ще не озна­ча­ють, що він бу­де...

До ре­чі, за­раз актив­но обго­во­рю­є­ться те­ма, що до 90% су­ми цих облі­га­цій на­ле­жить ко­ман­ді по­пе­ре­дньо­го пре­зи­ден­та-вті­ка­ча. Тоб­то, ці зов­ні­шні зо­бов’яза­н­ня ви­ку­пле­ні че­рез при­ва­тні стру­кту­ри й опла­та за ку­по­на­ми йде в ко­ман­ду ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та... На­віть якщо й ого­ло­сять де­фолт, то це не озна­чає, що бу­де пря­мий не­га­тив­ний вплив на со­ці­аль­ну сфе­ру чи ва­лю­тний курс. Чо­му? Зви­чай­но будь-який де­фолт — не­га­тив, бо стра­ждає імідж кра­ї­ни. Але оскіль­ки Укра­ї­на на­ра­зі «в трен­ді», то ба­га­то кра­їн ро­зу­міє при­чи­ни скла­дно­го фі­нан­со­во­го ста­ну і хо­чуть до­по­мог­ти нам. Від­так во­ни ви­зна­ча­ти­му­ться з до­по­мо­гою спи­ра­ю­чись більш шир­ше ко­ло фа­кто­рів... Я вва­жаю, що Укра­ї­на про­ве­де які­сні пе­ре­го­во­ри з ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів, те­хні­чно­го де­фол­ту не бу­де, а та­кі за­яви Яре­сько вка­зу­ють на те, що Укра­ї­на го­то­ва іти до кін­ця.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КА­НЮ­КИ / «День»

ОПИ­ТА­НІ «Днем» ЕК­СПЕР­ТИ ПІД­ТРИ­МУ­ЮТЬ ЖОРС­ТКУ ПО­ЗИ­ЦІЮ МІ­НІ­СТРА ФІ­НАН­СІВ НА­ТА­ЛІЇ ЯРЕ­СЬКО СТО­СОВ­НО СПИ­СА­Н­НЯ 50% БОР­ГІВ. І КА­ЖУТЬ, ЩО ВСІ ЗА­ЯВИ ПРО ТЕ­ХНІ­ЧНИЙ ДЕ­ФОЛТ — ЦЕ СПРО­БА ЦИ­ВІ­ЛІ­ЗО­ВА­НО­ГО «ТИ­СКУ» НА КРЕ­ДИ­ТО­РІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.