Но­ва еле­ктрон­на си­сте­ма адмі­ні­стру­ва­н­ня

Які шан­си в ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су на від­шко­ду­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ВУкра­ї­ні роз­по­чи­на­є­ться ре­фор­ма Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Ми­ну­ло­го ти­жня прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк про­во­див із ці­єї на­го­ди на­ра­ду з по­да­тків­ця­ми й, зокре­ма, за­жа­дав від їхньо­го ке­рів­ни­цтва за­без­пе­чи­ти про­зо­ру та зро­зумі­лу си­сте­му від­шко­ду­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість ком­па­ні­ям-екс­пор­те­рам. «Від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ має бу­ти про­зо­рим і зро­зумі­лим і в «ав­то­ма­ті», і в так зва­но­му «ру­чно­му» ре­жи­мі. По­трі­бно, щоб ру­ки пра­виль­но пи­са­ли ци­фри», — ска­зав прем’єр. Він та­кож від­зна­чив, що з 1 ли­пня по­чи­нає ді­я­ти на по­стій­ній осно­ві но­ва си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня (СЕА) ПДВ, то­му має бу­ти впро­ва­дже­но й но­ву си­сте­му від­шко­ду­ва­н­ня цьо­го по­да­тку.

НЕ ПРО­СТО ОБЛІК

Що й ка­за­ти, вка­зів­ки пра­виль­ні. Пи­та­н­ня ли­ше в то­му, чи по­вин­на ДФС ство­рю­ва­ти си­сте­му са­ма під се­бе? Дру­ге, ще го­стрі­ше, пи­та­н­ня став­лять са­мі бі­зне­сме­ни та бух­гал­те­ри: чи ви­три­ма­ла но­ва еле­ктрон­на си­сте­ма, про яку го­во­рить прем’єр, іспит під час те­сто­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня й чи го­то­ва во­на до то­го, щоб ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на по­стій­ній осно­ві? Уряд ці пи­та­н­ня про­і­гно­ру­вав. Річ у то­му, що СЕА — це не про­сто облік. Її впро­ва­дже­н­ня озна­чає, що пла­тни­ки ПДВ з 1 ли­пня бу­дуть зо­бов’яза­ні за­без­пе­чу­ва­ти ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних жи­ви­ми гро­ши­ма, тоб­то, не­сти до­да­тко­ві не­про­ду­ктив­ні ви­тра­ти. І не ви­пад­ко­во в за­ко­ні про змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (№71-VIII), ухва­ле­но­му в кін­ці гру­дня 2014 ро­ку, Ка­бмі­ну бу­ло до­ру­че­но про­ве­сти ана­ліз ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ці­єї си­сте­ми в пе­ре­хі­дній пе­рі­од та про­ін­фор­му­ва­ти про ре­зуль­та­ти. Про­те жо­дно­го пу­блі­чно­го зві­ту не бу­ло. Схо­же, уряд, не­зва­жа­ю­чи на кри­ти­ку, яка по­стій­но лу­на­ла що­до на­мі­ру за­про­ва­ди­ти еле­ктрон­ні ПДВ-ра­хун­ки і на­кла­дні, у СЕА сто­від­со­тко­во впев­не­ний.

Аб­со­лю­тно ін­ші оцін­ки зву­чать у під­при­єм­ни­цько­му се­ре­до­ви­щі. То­го ж дня, ко­ли прем’єр на­вчав по­да­тків­ців «пра­виль­но пи­са­ти ци­фри», укра­їн­ські бі­зне­сме­ни, екс­пер­ти та на­ро­дні де­пу­та­ти бу­ли ви­му­ше­ні «за­мість уря­ду» ана­лі­зу­ва­ти пер­ші під­сум­ки ро­бо­ти СЕА.

За­бі­га­ю­чи впе­ред, мо­жна ска­за­ти, що во­ни ви­яви­ли­ся нев­ті­шни­ми. Ві­це-пре­зи­дент УСПП Юлія Дроговоз пред­ста­ви­ла під­сум­ки ре­пре­зен­та­тив­но­го (1822 ре­спон­ден­ти) опи­ту­ва­н­ня бі­зне­су за ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти СЕА в те­сто­во­му ре­жи­мі (у до­слі­джен­ні, окрім УСПП, бра­ли участь Кон­фе­де­ра­ція бу­ді­вель­ни­ків Укра­ї­ни та низ­ка ін­ших за­ці­кав­ле­них ор­га­ні­за­цій).

ПО­ГА­НІ ОЧІ­КУ­ВА­Н­НЯ Й ХО­РО­ШІ ОБІ­ЦЯН­КИ

82% уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня вва­жа­ють, що під час пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду ви­тра­ти пра­ці на ро­бо­ту в цій си­сте­мі не ско­ро­ти­ли­ся, як пла­ну­ва­лось, а істо­тно ви­ро­сли. 78% від­зна­ча­ють, що в ре­зуль­та­ті за­про­ва­дже­н­ня СЕА за­зна­ли фі­нан­со­вих втрат (втра­ти­ли по­да­тко­вий кре­дит, отри­ма­ли штра­фні сан­кції від кон­тр­аген­тів і ДФС то­що). 52% ре­спон­ден­тів очі­ку­ють ви­ми­ва­н­ня обо­ро­тних ко­штів (від 0,3 до 17% обі­гу пла­тни­ка). 31%, щоб не допу­сти­ти за­мо­ро­жу­ва­н­ня ко­штів, ма­ють на­мір пі­ти на по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних або на­віть при­пи­ни­ти свою ді­яль­ність до ска­су­ва­н­ня СЕА.

Біль­ше тре­ти­ни опи­та­них про­по­ну­ють або вза­га­лі ска­су­ва­ти СЕА, або ви­лу­чи­ти нор­ми з де­по­ну­ва­н­ня ко­штів та обме­же­н­ня ре­є­стра­цій­ної су­ми за фор­му­лою. Ре­спон­ден­ти та­кож від­зна­ча­ють на­яв­ність у цій си­сте­мі ме­то­до­ло­гі­чних рі­зно­чи­тань, збої в ро­бо­ті сер­ве­ра ДФС, «за­ви­са­н­ня» про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, низь­ку якість про­гра­ми М.Е.dок, про­бле­ми з кон­тр­аген­та­ми, що пра­цю­ють з ін­шим про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, тру­дно­щі з оброб­кою ве­ли­кої кіль­ко­сті по­да­тко­вих на­кла­дних. Опи­та­ні та­кож від­зна­ча­ли ви­пад­ки по­двій­ної спла­ти ПДВ і не­мо­жли­вість по­вер­ну­ти зай­ві гро­ші, які по­тра­пи­ли на еле­ктрон­ні ра­хун­ки й до бю­дже­ту.

Втім, на­ро­дний де­пу­тат, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ан­дрій Жур­жій за­спо­ко­ює: у СЕА «є пев­на про­бле­ма­ти­ка, яку вра­хо­ва­но або бу­де вра­хо­ва­но за­ко­но­дав­чи­ми змі­на­ми». Про­бле­мою, на йо­го дум­ку, є за­яви під­при­єм­ців про те, що во­ни «не ба­чать фор­му­ли й не ба­чать роз­ра­хун­ку». Він обі­цяє це вра­ху­ва­ти, вне­сти змі­ни до від­по­від­но­го за­ко­ну і кри­ти­кує ДФС за те, що та не ство­ри­ла своє­ча­сно ка­бі­не­ти пла­тни­ка по­да­тків.

Жур­жій роз­по­від­ає, що де­пу­та­ти в рам­ках за­сі­дань ко­мі­те­ту і в хо­ді суперечок з по­да­тко­вою на­ма­га­ли­ся зна­йти ком­про­міс у цьо­му пи­тан­ні. Із цьо­го при­во­ду, за йо­го сло­ва­ми, є по­пе­ре­днє рі­ше­н­ня. Він та­кож ви­сту­пає за те, щоб із впро­ва­дже­н­ням СЕА ком­пен­са­ція ПДВ ста­ла ав­то­ма­ти­чною, без будь-яких пе­ре­ві­рок. «Хай і не від­ра­зу, а че­рез пів­ро­ку, че­рез рік, з 1 сі­чня 2016 ро­ку, во­на має бу­ти від­ра­зу пе­ред­ба­че­на», — від­зна­чає на­ро­дний де­пу­тат. Про­те він не під­три­мує про­по­зи­ції про пе­ре­не­се­н­ня за­про­ва­дже­н­ня СЕА на пів­ро­ку й по­го­джу­є­ться ли­ше з мі­ся­чним від­тер­мі­ну­ва­н­ням.

ЯДЕР­НА БОМ­БА ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО ХА­РА­КТЕ­РУ

Ду­же обра­зно і без­ком­про­мі­сно оха­ра­кте­ри­зу­вав про­бле­ми, які спі­тка­ли бі­знес у зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням СЕА, на­ро­дний де­пу­тат («На­ро­дний фронт») Оле­ксандр Кірш. «За сво­ї­ми ка­та­стро­фі­чни­ми на­слід­ка­ми те, що мо­же роз­по­ча­ти­ся з 1 ли­пня, — це ядер­на бом­ба еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру. Її наслідки бу­дуть на­віть стра­шні­ші за вій­ну з Ро­сі­єю. Як­би... при­слу­ха­ли­ся не ли­ше до дум­ки звер­ху, але й до дум­ки ме­не­дже­рів під­при­ємств і бух­гал­те­рів, по­да­тків­ців на мі­сцях, то бу­ла б де­що ін­ша кар­ти­на, ніж та, до якої нас те­пер при­вча­ють», — го­во­рить Кірш.

За йо­го сло­ва­ми, по­над 50% ке­рів­ни­ків під­при­ємств та бух­гал­те­рів, з яки­ми він зу­стрі­чав­ся в ре­гіо­нах кра­ї­ни, вже за­раз ма­ють на­мір від­мо­ви­ти­ся від пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів на за­без­пе­че­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних за ПДВ або зу­пи­ни­ти­ся до ска­су­ва­н­ня ці­єї си­сте­ми. «Я осо­би­сто по­рів­нюю той ва­рі­ант ра­хун­ків, які хо­тів за­про­ва­ди­ти Аза­ров, — го­во­рить Кірш, — і той, який мо­же на­бу­ти чин­но­сті з 1 ли­пня, і кон­ста­тую: те, що за­раз — це гір­ше. Я шко­дую, що сво­го ча­су бо­ров­ся з ра­хун­ка­ми Аза­ро­ва, які бу­ли кра­щі сто­сов­но бі­зне­су».

Пе­ре­йшов­ши до кон­кре­ти­ки, Кірш від­зна­чає, що спла­чу­ва­ти ПДВ від­ра­зу, а не то­ді, ко­ли на­ста­не тер­мін пла­те­жу — «це, ка­жу­чи сло­ва­ми Пу­шкі­на, ма­лень­ка тра­ге­дія». «Це не най­стра­шні­ше, що вне­се­ний одно­го дня ПДВ, який ми ще не отри­ма­ли, згі­дно з фор­му­лою, від­ні­ма­є­ться від по­да­тко­во­го кре­ди­ту, — від­зна­чає Кірш, — і йо­го фа­кти­чно по­трі­бно вне­сти вдру­ге. Але це дрі­бни­ця, — при­бли­зно те са­ме, як­би на­пе­ре­до­дні стра­ти у вас за­пи­ту­ва­ли, яко­го ко­льо­ру ви хо­че­те мо­туз­ку». «А ку­ди по­ді­ти від’єм­ні за­ли­шки? — запитує де­пу­тат. — Бу­дуть во­ни вра­хо­ву­ва­ти­ся окре­мо або ра­зом, у яко­му ряд­ку, за якою фор­му­лою, за якою фор­мою?».

Кірш ста­вить ма­кро­еко­но­мі­чне пи­та­н­ня: «Де під­при­єм­ства, які ра­ні­ше їх не спла­чу­ва­ли, ві­зьмуть ці 20%? Мо­жна вва­жа­ти, що ці гро­ші вкра­де­но в дер­жа­ви. Але я на­га­даю, що їх спо­ча­тку бу­ло ство­ре­но, а по­тім від­да­но дер­жа­вою сво­їм пра­ців­ни­кам в умо­вах ну­льо­вої рен­та­бель­но­сті». Кірш вва­жає, що «на­віть ті під­при­єм­ства, які зло­чин­но не спла­чу­ють ПДВ, ко­ри­сту­ю­чись «по­да­тко­ви­ми яма­ми», і яких у кра­ї­ні близь­ко по­ло­ви­ни, ро­блять це для то­го, щоб ви­жи­ти, то­му що у них є ро­бо­чі мі­сця і тре­ба пла­ти­ти зар­пла­ту».

«Ко­ли в се­ре­ди­ні ли­пня всі зро­зу­мі­ють, що СЕА час ска­со­ву­ва­ти або від­кла­сти хо­ча б на пів­ро­ку, у Вер­хов­ної Ра­ди по­чну­ться ка­ні­ку­ли. І цю си­сте­му до­ве­де­ться тер­пі­ти до ве­ре­сня. От­же для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня у нас всьо­го один день — 30 черв­ня. Але ні Мі­н­еко­но­мі­ки, ні Мін­фін не да­ють ма­кро­еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу на­слід­ків за­про­ва­дже­н­ня ПДВ-ра­хун­ків. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та, ке­рів­ни­цтво цих та ін­ших ві­домств у кра­ї­ні ні­хто не ко­ор­ди­нує — «не­має єди­но­го цен­тру». У по­єд­нан­ні з тим, що від­бу­ва­є­ться з на­са­дже­н­ням ре­є­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій, мо­жна го­во­ри­ти про но­вий про­ект «Ком­пле­ксне уби­ва­н­ня бі­зне­су», — під­су­мо­вує Кірш.

Не менш різ­кі оцін­ки мо­жна бу­ло по­чу­ти й від ін­шо­го за­ко­но­дав­ця — Оле­ксан­дри Ку­жель. Ка­жу­чи про впро­ва­дже­н­ня ре­є­стра­то­рів, во­на запитує, хто на цьо­му за­ро­бить. І від­по­від­ає: «За­ро­блять при­хи­сток офшо­рів Сей­ше­ли та До­нецьк. А бю­джет? — Нуль!». «Про­ве­де­н­ня ре­форм — це у нас та­ка са­ма ко­ру­пція, як і все ін­ше. Ко­ли вас го­ту­ють до опе­ра­ції, то по­пе­ре­джа­ють — бу­де бо­ля­че. І ви мо­же­те на це якось на­ла­шту­ва­ти­ся. Але ко­ли всій кра­ї­ні бо­ля­че, і опе­ра­ція не в одно­му мі­сці, то це бунт. Та­ри­фи, не­ін­де­кса­ція пен­сій. Але вже го­ту­є­ться ін­де­кса­ція по­да­тків, за­про­ва­джу­ю­ться ка­со­ві апа­ра­ти й си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня. Ми зро­би­ли ана­ліз: у нас від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ отри­му­ють ли­ше олі­гар­хи. Ма­лий та се­ре­дній бі­знес не ма­ють на це жо­дно­го шан­су», — го­во­рить во­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.