Рен­та ви­рі­шує все...

Па­ра­лель­но з га­зо­ви­ми пе­ре­го­во­ра­ми в уря­ді зно­ву ви­рі­ши­ли зро­би­ти Укра­ї­ну не­за­ле­жною. А зна­ють, як?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо­ра у Ві­дні від­був­ся чер­го­вий ра­унд укра­їн­сько-ро­сій­ських пе­ре­го­во­рів що­до га­зу. На мо­мент зда­чі но­ме­ра їхні ре­зуль­та­ти ще не бу­ли ві­до­мі. Утім, на­пе­ре­до­дні НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» звер­ну­ла­ся до агре­со­ра з про­ха­н­ням про зниж­ку. І гла­ва ро­сій­сько­го уря­ду Дми­тро Ме­две­дєв під­пи­сав по­ста­но­ву про роз­мір екс­порт­но­го ми­та при по­ста­ча­н­нях га­зу до Укра­ї­ни. У по­не­ді­лок він по­ві­до­мив, що Ро­сія у від­по­відь на звер­не­н­ня «На­фто­га­зу» го­то­ва на­да­ти зниж­ку на по­ста­ча­н­ня га­зу в роз­мі­рі близь­ко $40 за ти­ся­чу кубометрів, щоб ці­на за­ли­ши­ла­ся на рів­ні дру­го­го квар­та­лу — $247,17 за ти­ся­чу кубометрів. Зниж­ка на­да­є­ться за ра­ху­нок зни­же­н­ня екс­порт­но­го ми­та. Ра­ні­ше Ме­две­дєв ін­фор­му­вав, що «бу­ло прийня­те рі­ше­н­ня під­пи­са­ти по­ста­но­ву уря­ду, що тим­ча­со­во, на один квар­тал, вста­но­вить осо­бли­вий по­ря­док роз­ра­хун­ку ви­ві­зно­го ми­та при по­ста­ча­н­нях га­зу в Укра­ї­ну». Про­те при цьо­му він до­дав: «Ми не мо­же­мо на­да­ва­ти зниж­ку в ко­ли­шньо­му об­ся­зі».

Він по­яснив, що це пов’яза­но «не ли­ше з си­ту­а­ці­єю в Укра­ї­ні, а й зі змі­ною ці­но­вої кон’юн­кту­ри», тим, що ці­ни на на­фту, від яких за­ле­жить ці­на на газ, «не­аби­як про­сі­ли». Не за­зна­чив­ши, якою мо­же бу­ти ця зниж­ка, ро­сій­ський прем’єр за­ува­жив, що з ура­ху­ва­н­ням всіх чин­ни­ків кін­це­ва ці­на га­зу для Укра­ї­ни за ти­ся­чу кубометрів у тре­тьо­му квар­та­лі ста­но­ви­ти­ме близь­ко $247,17. «Це з ура­ху­ва­н­ням зниж­ки. Та­ким чи­ном, ці­на на газ для Укра­ї­ни бу­де по­рів­нян­на з рів­нем цін для су­сі­дніх кра­їн, — ска­зав Ме­две­дєв і до­дав: — Бу­де кон­ку­рен­то­зда­тною й спра­ве­дли­вою». У по­не­ді­лок «Газ­пром» на­пра­вив до НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» про­по­зи­цію про укла­да­н­ня до­го­во­ру про під­пи­са­н­ня до­пов­не­н­ня до чин­но­го кон­тра­кту ку­пів­лі-про­да­жу природного га­зу у 2009-2019 ро­ках. У ньо­му збе­ре­же­ні умо­ви та по­ря­док по­ста­чань, що ді­я­ли у дру­го­му квар- та­лі. Зниж­ка за ми­том ста­но­ви­ти­ме при­бли­зно $40 на ти­ся­чу кубометрів.

Та­ка не­нав’язли­ва по­сту­пли­вість мо­же ви­кли­ка­ти за­пи­та­н­ня. Мо­жли­во, ро­сій­ська сто­ро­на де­мон­струє її, спо­ді­ва­ю­чись уни­кну­ти обго­во­ре­н­ня й рі­шень про­бле­ми вар­то­сті тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Як ві­до­мо, Укра­ї­на про­по­нує під­ня­ти від­по­від­ний та­риф з 2,8 до 5 до­ла­рів на 100 кі­ло­ме­трів. Але цьо­му мо­же бу­ти й ін­ше, не­о­фі­цій­не, по­ясне­н­ня: се­кре­тна по­ки що уго­да між пре­зи­ден­та­ми двох кра­їн, яка пе­ред­ба­чає істо­тні те­ри­то­рі­аль­ні по­сту­пки з бо­ку Укра­ї­ни в обмін на мир на Дон­ба­сі. Що тут прав­да, а що ви­гад­ка, ми, мо­жли­во, ді­зна­є­мо­ся вже най­ближ­чим ча­сом.

Прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк то­го ж дня та­кож ду­мав про газ і по­ста­вив кра­ї­ні низ­ку зав­дань: «Че­рез де­сять ро­ків Укра­ї­на має пов­ні­стю, на 100%, за­без­пе­чу­ва­ти вла­сні по­тре­би в при­ро­дно­му га­зі (за ра­ху­нок) на­шо­го укра­їн­сько­го га­зу», — ска­зав він в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів і кон­кре­ти­зу­вав: для цьо­го не­об­хі­дно збіль­шу­ва­ти об­ся­ги ви­до­бу­тку й «при­йти до рин­ко­вих цін». Та­ким чи­ном, за сло­ва­ми прем’єра, Укра­ї­на ста­не енер­ге­ти­чно не­за­ле­жною кра­ї­ною, але для цьо­го ще по­трі­бно по­ни­зи­ти об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів і зро­би­ти еко­но­мі­ку кра­ї­ни енер­го­ефе­ктив­ною й кон­ку­рен­то­зда­тною.

Усе це, без­умов­но, пра­виль­ні ці­лі й при­ро­дно ви­пли­ва­ю­чі з них зав­да­н­ня. І тер­мін, на від­мі­ну від то­го, який ста­вив мі­ністр енер­ге­ти­ки Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин (від­мо­ва як від ро­сій­сько­го, так і від єв­ро­пей­сько­го га­зу за три ро­ки «бо бу­ри­ти до­сить про­сто»), та- кож ви­гля­дає ре­аль­ні­шим. Хо­ча і до прем’єра є за­пи­та­н­ня. Якщо ста­ви­ти та­кі пра­виль­ні, але, в прин­ци­пі, більш ніж оче­ви­дні зав­да­н­ня, чи не слід спо­ча­тку за­ми­сли­ти­ся про те, чо­му га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні сьо­го­дні па­дає. І що, а та­кож ко­му по­трі­бно в пер­шу чер­гу зро­би­ти, щоб він (ви­до­бу­ток) по­чав зро­ста­ти? Про це «День» за­пи­тав у екс­пер­тів.

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР, пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ»:

— Пер­ше, що тре­ба зро­би­ти уря­ду, — від­мо­ви­ти­ся від здир­ни­цької по­лі­ти­ки що­до до­був­ної га­лу­зі й пе­ре­йти до сти­му­лю­ю­чої. Я спо­ді­ва­ю­ся, що у Вер­хов­ній Ра­ді роз­гля­нуть за­ко­но­про­ект про пе­ре­гляд ста­вок рен­тної пла­ти на ви­до­бу­ток га­зу. Це ва­жли­вий, про­те не­до­ста­тній крок. Ко­ли йде­ться про те, щоб че­рез де­сять ро­ків від­мо­ви­ти­ся від ім­пор­ту вза­га­лі, то слід ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня, на­ро­сти­ти ви­до­бу­ток га­зу й час­тко­во за­мі­сти­ти йо­го біо­ма­сою. Са­ме це й мо­же бу­ти фор­му­лою успі­ху.

Сер­гій ЄР­МІ­ЛОВ, екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни:

— Якщо ста­ви­ти та­кі ці­лі, то уря­ду тре­ба пі­ти у від­став­ку. То­му що Яце­нюк і йо­го ко­ман­да на­справ­ді про­ти то­го, щоб в Укра­ї­ні бу­ло ба­га­то га­зу й щоб во­на бу­ла енер­го­не­за­ле­жною. А при­йти по­вин­ні лю­ди, зда­тні впро­ва­ди­ти прин­ци­пи віль­ної тор­гів­лі при­ро­дним га­зом, справедливу си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, яка сти­му­лю­ва­ти­ме ви­до­бу­ток, а не пе­ре­шко­джа­ти­ме йо­му. Ду­маю, що цьо­го ро­ку ми втра­ти­мо 30% вла­сно­го ви­до­бу­тку га­зу. По­да­тки на стра­те­гі­чні ре­сур­си, що за­без­пе­чу­ють енер­ге­ти­чну без­пе­ку, ма­ють бу­ти сти­му­лю­ю­чи­ми, а не обме­жу­валь­ни­ми. Рен­та в 50 або 70% — це зни­ще­н­ня вну­трі­шньо­го рин­ку. У су­сі­дніх кра­ї­нах та­кої рен­ти не­має. То­му ми у них ку­пу­є­мо газ. І це сто­су­є­ться не ли­ше га­зу, а й усіх то­ва­рів, що ви­ро­бля­ю­ться в Укра­ї­ні, вклю­ча­ю­чи сіль­госп­про­ду­кцію. А у нас уже вби­ли сіль­госп­пе­ре­роб­ку. Від­по­від­ні під­при­єм­ства вва­жа­ють за кра­ще сьо­го­дні не пра­цю­ва­ти. А ку­ди се­ля­нам збу­ва­ти про­ду­кцію?

Ва­лен­тин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, ди­ре­ктор енер­ге­ти­чних про­грам Цен­тру сві­то­вої еко­но­мі­ки й між­на­ро­дних від­но­син НАН Укра­ї­ни:

— Якщо мір­ку­ва­ти на по­бу­то­во­му рів­ні, то мо­жли­ва й та­ка від­по­відь: для цьо­го вже все зро­бле­но — про­ми­сло­вість ле­жить. І дій­сно, від­мо­ви­ти­ся від ім­пор­ту га­зу мо­жна шля­хом ско­ро­че­н­ня йо­го спо­жи­ва­н­ня, про­су­ва­ю­чи енер­го­ефе­ктив­ність, енер­го­збе­ре­же­н­ня, ви­со­кі те­хно­ло­гії й мо­дер­ні­за­цію уста­тку­ва­н­ня на всіх рів­нях і в усіх га­лу­зях. Ре­зерв еко­но­мії в ре­зуль­та­ті те­хно­ло­гі­чно­го вдо­ско­на­ле­н­ня те­пло­вої енер­ге­ти­ки ста­но­вить при­бли­зно 10 мі­льяр­дів кубометрів. І при йо­го ви­ко­ри­стан­ні на­віть утри­ма­н­ня сьо­го­дні­шньо­го рів­ня ви­до­бу­тку до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти га­зом на­се­ле­н­ня й ко­му­наль­ний се­ктор. А якщо, до то­го ж, па­ра­лель­но за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій у вла­сний ви­до­бу­ток — це чу­до­во. Але зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го ви­до­бу­тку га­зу ду­же пов’яза­не з рен­тою на ви­до­бу­ток ко­ри­сних ко­па­лин. При­га­дай­мо, що слан­це­ва ре­во­лю­ція в США го­ту­ва­ла­ся 20 ро­ків шля­хом на­да­н­ня до­бу­ва­чам га­зу ма­кси­маль­них по­да­тко­вих пільг. От­же, й у нас по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня має бу­ти по­силь­ним, а най­го­лов­ні­ше, про що не втом­лю­ю­ться го­во­ри­ти всі іно­зем­ні ін­ве­сто­ри, слід при­пи­ни­ти мі­ня­ти пра­ви­ла гри. По­трі­бна га­ран­тія не­змін­но­сті за­ко­но­дав­ства хо­ча б на п’ять, а ба­жа­но на 10 ро­ків. По­ки ж у нас усе нав­па­ки. Та ж рен­та з ви­до­бу­тку га­зу й зе­ле­ний та­риф по­ка­за­ли, як у нас мо­жуть до­три­му­ва­ти­ся, а то­чні­ше за­би­ра­ти своє слово.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.