Еко­но­мі­чний адво­кат для бі­зне­су

Ка­бмін та пар­ла­мент про­по­ну­ють ство­ри­ти сти­му­ли для роз­ви­тку екс­пор­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уряд шу­кає ва­рі­ан­ти, як під­три­ма­ти екс­пор­те­рів. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня прем’єр­мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк до­ру­чив Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку якнай­швид­ше ство­ри­ти Ра­ду екс­пор­те­рів. Від­по­від­но до уго­ди про Зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, та­ка уста­но­ва має за­пра­цю­ва­ти не пі­зні­ше 1 сі­чня 2016 ро­ку. Яце­нюк за­кли­кав, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку ви­вчи­ти «пов­ні­стю всі ком­па­нії Укра­ї­ни, які зда­тні екс­пор­ту­ва­ти і за­во­йо­ву­ва­ти ін­ші рин­ки і по ко­жній ком­па­нії прой­ти­ся — що для ці­єї ком­па­нії по­трі­бно ви­рі­ши­ти і в якій кра­ї­ні». Па­ра­лель­но з цим по­вин­ні з’ яви­ти­ся тор­го­ві пред­став­ни­цтва в кра­ї­нах — основ­них тор­го­вих пар­тне­рах: США, ЄС (Брюс­се­лі), Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Ки­таї та на Близь­ко­му Схо­ді. До сло­ва, про та­кі пред­став­ни­цтва вла­да го­во­рить уже не пер­ший рік, але да­лі слів спра­ва ще не до­хо­ди­ла.

Однак не тіль­ки уряд хо­че бу­ти еко­но­мі­чним адво­ка­том бі­зне­су за кор­до­ном. Лав­ри ря­ту­валь­ни­ків і про­від­ни­ків ві­тчи­зня­них під­при­єм­ців мі­ря­ють на се­бе й нар­де­пи. На­пе­ре­до­дні се­сій­но­го ти­жня кіль­ка на­ро­дних де­пу­та­тів за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект №2142а «Про за­без­пе­че­н­ня мас­шта­бної екс­порт­ної екс­пан­сії укра­їн­ських ви­ро­бни­ків шля­хом стра­ху­ва­н­ня, га­ран­ту­ва­н­ня та зде­шев­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня екс­пор­ту». Ав­то­ри до­ку­мен­та, за сло­ва­ми одно­го з них, нар­де­па Ві­кто­ра Га­ла­сю­ка, хо­чуть зро­би­ти те, чо­го за 24 ро­ки не зміг зро­би­ти жо­ден мі­ністр еко­но­мі­ки — ство­ри­ти по­ту­жне укра­їн­ське екс­порт­но-кре­ди­тне агент­ство (ЕКА), яке ста­не ін­стру­мен­том екс­пан­сії укра­їн­ських ви­ро­бни­ків на за­кор­дон­них рин­ках та еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни. На дум­ку Га­ла­сю­ка, екс­порт­но-кре­ди­тне агент­ство по­трі­бне з кіль­кох при­чин. Пер­ша — ук- ра­їн­ська еко­но­мі­ка є екс­порт­но-орі­єн­то­ва­ною і про­даж то­ва­рів та по­слуг за кор­дон ста­но­вить 50% ВВП. «За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту, об­сяг екс­пор­ту то­ва­рів та по­слуг 2014 ро­ку ста­но­вив 63,9 мі­льяр­да до­ла­рів, ско­ро­тив­шись по­рів­ня­но із 2013 ро­ком на 14,6%, або май­же на 11 мі­льяр­дів до­ла­рів», — по­яснив він. Дру­га — про­гра­ма ді­яль­но­сті Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня вдві­чі об­ся­гів екс­пор­ту то­ва­рів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва до 2019 ро­ку. Тре­тя, про­дов­жує нар­деп, — вне­сок чи­сто­го екс­пор­ту у ВВП є від’єм­ним (!!!): —4%, то­ді як аналогічний по­ка­зник у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах (Ні­меч­чи­на, Че­хія, Ні­дер­лан­ди) ста­но­вить по­над +5%, а в кра­ї­нах, що ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ю­ться, на­при­клад, Сін­га­пу­рі +20%.

Оці­ни­ти екс­порт­ні іні­ці­а­ти­ви уря­ду та пар­ла­мен­ту «День» по­про­сив го­ло­ву «Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни» Ан­дрія НОВАКА:

— Ра­да екс­пор­те­рів та кре­ди­тно­екс­порт­не агент­ство по­трі­бні. Їх зав­да­н­ня — акти­ві­зу­ва­ти екс­порт з кра­ї­ни. У США це ро­блять че­рез ді­яль­ність Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти. Ми мо­же­мо ви­ко­ри­ста­ти їхній до­свід. Але, як на ме­не, уря­ду про­сті­ше ло­бі­ю­ва­ти ін­те­ре­си укра­їн­сько­го біз- не­су че­рез ство­ре­н­ня при по­соль­ствах окре­мих тор­го­вель­них від­ді­лів. Бі­зне­су зав­жди по­трі­бна до­по­мо­га, як тіль­ки-но він ви­хо­дить на но­ві рин­ки. Які там умо­ви ро­бо­ти, які ді­ють те­хні­чні пра­ви­ла та стан­дар­ти, екс­порт­ні ми­та то­що — все це зав­да­н­ня для цих від­ді­лів.

Та­кож по­трі­бно за­про­ва­ди­ти ек­спорт­не кре­ди­ту­ва­н­ня. На­ра­зі в Укра­ї­ні діє «Укре­ксім­банк», який за ло­гі­кою мав би кре­ди­ту­ва­ти са­ме екс­пор­те­рів. Ін­ших ва­рі­ан­тів під­ня­ти цей на­пря­мок не­має, хі­ба що уряд спіль­но з НБУ мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти якийсь ре­аль­ний сти­мул, щоб бан­ки кре­ди­ту­ва­ли са­ме екс­пор­те­рів.

Який на­бір за­хо­дів під­бе­ре для сти­му­лю­ва­н­ня екс­пор­те­рів — від­кри­те пи­та­н­ня, але во­но по­тре­бує опе­ра­тив­ної від­по­віді. Адже на­ра­зі екс­пор­те­ри ря­ту­ють еко­но­мі­ку, ста­бі­лі­зу­ю­чи її, ви­рів­ню­ю­чи ва­лю­тний ба­ланс і змі­цню­ю­чи грив­ню. Най­актив­ні­ше під­три­мує еко­но­мі­ку агро­се­ктор, бо са­ме він є по­ста­чаль­ни­ком ва­лю­ти «но­мер один» за­раз у кра­ї­ні. Хімія ж та ме­та­лур­гія втра­ти­ли свій вплив че­рез вій­сько­ві дії на схо­ді та ане­ксію Кри­му.

АН­ДРІЙ НО­ВАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.