Ген­на­дій Зуб­ко: «На від­бу­до­ву Дон­ба­су тре­ба по­над мі­льярд до­ла­рів»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Для від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри звіль­не­них те­ри­то­рій Дон­ба­су зна­до­би­ться 1,2 мі­льяр­да до­ла­рів. Про це за­явив ві­це-прем’єр Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко. «За усі­ма оцін­ка­ми, які ми зро­би­ли спіль­но зі Все­сві­тнім бан­ком, ООН і ЄС, у нас ци­фра до­ся­гла 1,2 мі­льяр­да до­ла­рів. Це сто­су­є­ться як від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри, так і пра­це­вла­шту­ва­н­ня, со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції і мо­жли­во­стей по до­по­мо­зі з жи­тлом для тим­ча­со­вих пе­ре­се­лен­ців. Це сто­су­є­ться тіль­ки звіль­не­них те­ри­то­рій», — ска­зав він вчо­ра. Ві­це-прем’єр за­зна­чив, що на сьо­го­дні ООН під­твер­ди­ла збіль­ше­н­ня до­по­мо­ги до 300 міль­йо­нів до­ла­рів, «але ми по­вин­ні, в пер­шу чер­гу, роз­ра­хо­ву­ва­ти на свої си­ли». «Ми в уря­ді шу­ка­є­мо мо­жли­во­сті для ви­ді­ле­н­ня цих за­со­бів з бю­дже­ту, а та­кож за­лу­че­н­ня їх від рі­зних між­на­ро­дних бан­ків без­по­се­ре­дньо», — ска­зав Зуб­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.