Вар­тість орен­ди зем­лі дер­ж­вла­сно­сті зро­сте

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни під­три­ма­ла в ці­ло­му за­ко­но­про­ект №2640 «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до гра­ни­чно­го роз­мі­ру орен­дної пла­ти». За­ко­ном пе­ре­дба­ча­є­ться, що роз­мір орен­дної пла­ти за зе­мель­ні ді­лян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті мо­же бу­ти біль­шим 12% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, у ра­зі ви­зна­че­н­ня орен­да­ря на кон­ку­рен­тних за­са­дах. Як очі­ку­ють ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту, прийня­т­тя за­ко­ну унор­мує пи­та­н­ня за­сто­су­ва­н­ня роз­мі­ру орен­дної пла­ти для до­го­во­рів орен­ди, що укла­де­ні на кон­ку­рен­тних за­са­дах. «Цим про­е­ктом ми ви­прав­ля­є­мо по­мил­ку, яка ста­ла ре­зуль­та­том го­ло­су­ва­н­ня по­спі­хом, без на­ле­жно­го опра­цю­ва­н­ня За­ко­ну «Про за­по­бі­га­н­ня фі­нан­со­вої ка­та­стро­фи...», — го­во­рить член ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син ВР Олег Ку­лі­ніч. За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні мі­сце­ві ра­ди зму­ше­ні по­ру­шу­ва­ти за­кон, оскіль­ки орен­дна пла­та на ау­кціо­ні іно­ді зро­стає біль­ше то­го, що пе­ред­ба­чив По­да­тко­вий ко­декс. Окрім цьо­го, на дум­ку нар­де­па, по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу й на під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­ної орен­ди за зем­лі дер­жав­ної і ко­му­наль­ної вла­сно­сті до 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки. «В се­лах лю­ди сьо­го­дні не мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти орен­ду­ва­ти сі­но­жа­ті, па­со­ви­ща, адже мі­ні­маль­на орен­да на них ви­ро­сла в 30 ра­зів. Орен­дна пла­та за ді­лян­ку під жи­тло­вим бу­дин­ком у мі­сті за­раз іно­ді вза­га­лі ста­но­вить п’ять мі­ні­маль­них пен­сій, теж са­ме і з го­спо­дар­ськи­ми дво­ра­ми, фер­ма­ми. Це все тре­ба ви­прав­ля­ти і не­гай­но. У нас вже за­ре­є­стро­ва­ні про­е­кти з цьо­го пи­та­н­ня і про­шу ке­рів­ни­цтво Вер­хов­ної Ра­ди та­кож їх не­від­кла­дно роз­гля­ну­ти», — за­зна­чає Ку­лі­ніч, пе­ре­дає Ма­рія ЮЗИЧ, «День».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.