Ро­сія хо­че бу­ду­ва­ти за­лі­зни­цю в об­хід Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ВАТ «Ро­сій­ські за­лі­зни­ці» та Мі­н­обо­ро­ни РФ під­пи­са­ли до­го­вір про бу­дів­ни­цтво дво­ко­лій­ної еле­ктри­фі­ко­ва­ної за­лі­зни­ці в об­хід Укра­ї­ни на ді­лян­ці Жу­рав­ка (Во­ро­неж­ська область) — Міл­ле­ро­во (Ро­стов­ська область). Про це по­ві­до­ми­ло ТАСС дже­ре­ло в РЗД, пе­ре­дає «Еко­но­мі­чна прав­да». «25 черв­ня ВАТ «РЗД» як за­мов­ник і Мі­н­обо­ро­ни РФ в яко­сті ви­ко­нав­ця під­пи­са­ли до­го­вір про ви­ко­на­н­ня окре­мих ви­дів ро­біт, пов’яза­них з бу­дів­ни­цтвом дво­ко­лій­ної еле­ктри­фі­ко­ва­ної за­лі­зни­ці на ді­лян­ці Жу­рав­ка — Міл­ле­ро­во в об­хід Укра­ї­ни», — ска­зав спів­ро­змов­ник агент­ства. «Йде­ться про ви­ко­на­н­ня ро­біт по зве­ден­ню зем­ля­но­го по­ло­тна на ді­лян­ці з 11 по 31-й км», — уто­чнив він. За йо­го сло­ва­ми, до­го­вір під­пи­са­ли: з бо­ку «РЗД» — ди­ре­ктор з ком­пле­ксної ре­кон­стру­кції за­лі­зниць і бу­дів­ни­цтва об’єктів за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту Оле­ксандр Бу­тко, з бо­ку Мі­н­обо­ро­ни РФ — на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня за­лі­зни­чних військ ге­не­рал-лей­те­нант Олег Ко­сен­ков. На­га­да­є­мо, Ро­сія ухва­ли­ла рі­ше­н­ня з 2015 ро­ку по­ча­ти ре­кон­стру­кцію та бу­дів­ни­цтво за­лі­зни­чних ко­лій в об­хід те­ри­то­рії Укра­ї­ни, вар­тість про­е­кту ста­но­вить 55 мі­льяр­дів рублів, роз­по­вів в ли­сто­па­ді фе­де­раль­ний чи­нов­ник, який брав участь в обго­во­рен­ні про­е­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.