Пар­ла­мент зо­бов’яза­ли роз­гля­ну­ти «ВА­ЛЮ­ТНИЙ» ЗА­КО­НО­ПРО­ЕКТ

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ко­мі­тет з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті ре­ко­мен­дує пар­ла­мен­ту роз­гля­ну­ти в тре­тьо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №1558-1 про ре­стру­кту­ри­за­цію зо­бов’ язань за кре­ди­та­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті. «При під­го­тов­ці за­ко­но­про­е­кту по­да­но п’ ять по­пра­вок. Ці по­прав­ки но­сять те­хні­чний ха­ра­ктер», — по­ві­до­мив гла­ва ко­мі­те­ту, на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ри­бал­ка. За йо­го сло­ва­ми, пар­ла­мент мо­же роз­гля­ну­ти да­ний про­ект на по­то­чно­му пле­нар­но­му ти­жні. « Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, як і Нац­банк, по­слі­дов­но ви­сту­па­ють про­ти ухва­ле­н­ня за­ко­ну в ці­ло­му», — уто­чнив він.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.