МЗС хо­че до 2016 ро­ку від­мі­ни­ти ко­ро­тко­стро­ко­ві ві­зи в ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на має на­мір в 2016 ро­ці до­би­ти­ся від­мі­ни віз для ко­ро­тко­стро­ко­вих по­їздок сво­їх гро­ма­дян в Єв­ро­со­юз. Про це по­ві­до­ми­ла пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ кра­ї­ни На­та­лія Га­лі­ба­рен­ко пе­ре­дає Ін­тер­факс. За її сло­ва­ми, вже до ве­ре­сня цьо­го ро­ку укра­їн­ська сто­ро­на має на­мір за­вер­ши­ти те­хні­чну ча­сти­ну Пла­ну дій з лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му між Укра­ї­ною і ЄС. Це до­зво­лить здій­сню­ва­ти подаль­шу ро­бо­ту по спро­щен­ню ві­зо­во­го ре­жи­му. «Якщо ми всти­гне­мо, то це до­зво­лить вже на­сту­пно­го ро­ку прийня­ти те, що від­по­від­ає — спо­ді­ва­ю­ся, по­зи­тив­не — рі­ше­н­ня про від­мі­ну ві­зо­во­го ре­жи­му для гро­ма­дян Укра­ї­ни при ко­ро­тко­стро­ко­вих по­їзд­ках», — ска­за­ла за­сту­пник мі­ні­стра у рам­ках не­фор­маль­но­го мі­ні­стер­сько­го діа­ло­гу іні­ці­а­ти­ви ЄС «Схі­дне пар­тнер­ство». Як до­да­ли в прес-слу­жбі Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, пре­дме­том обго­во­ре­н­ня ста­ли та­кож пи­та­н­ня між­на­ро­дно­го по­ряд­ку ден­но­го, зокре­ма по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни і ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.