Грив­ня за­ли­ша­є­ться слаб­кою

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Укра­їн­ський ва­лю­тний ри­нок ми­ну­ло­го ти­жня про­де­мон­стру­вав в’ялу ди­на­мі­ку. Низь­кий рі­вень ва­лю­тних про­да­жів був ком­пен­со­ва­ний не менш низь­ким рів­нем по­ку­пок. Грив­не­ва лі­кві­дність зни­зи­ла­ся, про що свід­чить па­ді­н­ня за­ли­шків на бан­ків­ських кор­ра­хун­ках. За ти­ждень сре­дньо­ден­ний по­ка­зник за­ли­шків зни­зив­ся на 5,9%, що спів­мір­но з рів­ня­ми кін­ця трав­ня. Па­сив­но по­во­ди­ли­ся ім­пор­те­ри, зва­жа­ю­чи на три­ва­ле па­ді­н­ня по­пи­ту на за­ру­бі­жні то­ва­ри. У ре­зуль­та­ті, НБУ до­сить спо­кій­но ба­лан­су­вав ри­нок, по­вер­нув­ши курс ва­лют до прийня­тних рів­нів», — по­яснює про­від­ний екс­перт ін­фор­ма­цій­но­ана­лі­ти­чно­го цен­тру FOREX CLUB в Укра­ї­ні Ан­дрій Шев­чи­шин. За оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків, курс про­да­жу без­го­тів­ко­во­го до­ла­ра на цьо­му ти­жні мо­же ко­ли­ва­ти­ся в ді­а­па­зо­ні 21—22,5 грн, го­тів­ко­во­го — 22— 23 грн. Курс про­да­жу го­тів­ко­во­го єв­ро мо­же скла­сти 24,2—26 грн. При де­фол­ті Гре­ції, вар­тість єв­ро мо­же від­ко­ти­ти­ся до 23—25 грн. Ди­на­мі­ка грив­ні від­но­сно ру­бля фор­му­ва­ти­ме­ться під впли­вом кур­су до­лар/грив­ня і ру­бель/до­лар. Ві­так, цьо­го ти­жня ро­сій­ська ва­лю­та в Укра­ї­ні мо­же ко­шту­ва­ти 0,39—0,42 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.