Епі­чне фо­то у Мо­ги­лян­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Со­тні сту­ден­тів, ви­кла­да­чів та ви­пу­скни­ків Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії спро­бу­ва­ли по­би­ти ре­корд — ство­ри­ти на­йма­со­ві­ший зні­мок в Укра­ї­ні. Акція від­бу­ла­ся 27 черв­ня під час фе­сти­ва­лю «КМА400FEST: Welcome home!», її іні­ці­ю­ва­ли до 400-річ­чя ви­шу. « На по­дії бу­ли пред­став­ни­ки Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни. Ко­ли фо­то на­дру­ку­ють, во­ни по­ра­ху­ють, скіль­ки на ньо­му лю­дей. Ді­ю­чий ре­корд — 1 515 осіб на знімку. На­ша сві­тли­на ста­не на­йма­со­ві­шою в Укра­ї­ні, якщо на ній бу­де близь­ко 1 700 лю­дей», — роз­по­від­ає ко­ор- ди­на­тор фо­то-про­е­кту #КМА400, ме­не­джер Ки­є­во- Мо­ги­лян­ської бі­знес- шко­ли Пав­ло Бі­ло­дід. Ав­то­ром істо­ри­чної сві­тли­ни є фо­то­граф Ігор Гай­дай. Він ві­до­мий се­рі­єю гру­по­вих сві­тлин РА­ЗОМ. UA, ге­рої яких — льо­тчи­ки, ве­те­ра­ни Дру­гої сві­то­вої вій­ни, ар­ти­сти, пла­сту­ни і ба­га­то ін­ших лю­дей. Те­пер-от — мо­ги­лян­ці.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.