Вза­є­мо­до­по­мо­га в дії

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на МОЛ­ЧА­НО­ВА, Чер­ка­си

На Чер­ка­щи­ні пе­ре­се­лен­ці зі схо­ду об’єд­на­ли­ся у гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію

Для ба­га­тьох ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців зі схо­ду Чер­ка­щи­на вже ста­ла рі­дною до­мів­кою. За да­ни­ми Управ­лі­н­ня ДСНС Укра­ї­ни у Чер­ка­ській обла­сті, у ре­гіо­ні пе­ре­бу­ває май­же 13 ти­сяч офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­них пе­ре­се­лен­ців зі схо­ду кра­ї­ни. Ті­ка­ю­чи від вій­ни, лю­ди зумі­ли опа­ну­ва­ти се­бе і роз­по­ча­ти но­ву ді­яль­ність, пе­ре­гор­нув­ши стра­шну сто­рін­ку пе­ре­жи­то­го.

Щоб обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю, ви­рі­шу­ва­ти про­блем­ні пи­та­н­ня, до­по­ма­га­ти один одно­му, пе­ре­се­лен­ці ство­ри­ли гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію «Спіль­но­та бі­жен­ців з До­не­цька та схо­ду Укра­ї­ни». Пер­ши­ми об’єд­на­ли свої зу­си­л­ля пе­ре­се­лен­ці на Львів­щи­ні, а чер­ка­ські їх під­три­ма­ли та ство­ри­ли свій гро­мад­ський осе­ре­док. Одно­ймен­на ор­га­ні­за­ція не­що­дав­но з’яви­ла­ся і у Ки­є­ві. Основ­ною ме­тою спіль­но­ти є за­хист прав та ін­те­ре­сів вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб із зо­ни зброй­но­го кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни, за­до­во­ле­н­ня їхніх за­кон­них, со­ці­аль­них, еко­но­мі­чних, твор­чих, куль­тур­них, ду­хов­них та ін­ших спіль­них по­треб у рі­зно­ма­ні­тних сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя.

АКТИВ­НА ПО­ЗИ­ЦІЯ

У Чер­ка­сах гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію очо­лив до­неч­ча­нин Оле­ксандр Лав­ре­нен­ко. Щоп’ятни­ці «чер­ка­ські до­не­цькі», які так се­бе на­зи­ва­ють, вже тра­ди­цій­но про­во­дять ор­га­ні­зо­ва­ні зу­стрі­чі, на яких зна­йом­ля­ться з кра­єм, пла­ну­ють спіль­ні по­хо­ди та екс­кур­сії, до­по­ма­га­ють тим, хто опи­нив­ся без жи­тла чи ро­бо­ти, на­вча­ю­ться у «шко­лі ор­га­ні­за­цій­но­го роз­ви­тку» на се­мі­на­рах до­неч­чан­ки Оле­ни Лож­ко­вої.

Без пе­ре­біль­ше­н­ня чер­ка­ська спіль­но­та пе­ре­се­лен­ців вже за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе як актив­на та­ла­но­ви­та ор­га­ні­за­ція, що спів­пра­цює з гро­ма­дою обла­сті, мі­ста, во­лон­те­ра­ми, без уча­сті якої не об­хо­ди­ться жо­дна по­дія в мі­сті. На День на­ро­дже­н­ня мі­ста пе­ре­се­лен­ці спіль­но з чер­ка­ськи­ми ди­зай­не­ра­ми ор­га­ні­зу­ва­ли по­каз мод, що ви­кли­кав ова­ції та апло­ди­смен­ти. Ді­ти ве­се­ло про­во­ди­ли час з до­не­цьки­ми май­стри­ня­ми. Го­ту­ю­ться ці­ка­ві ви­сту­пи і на на­сту­пні свя­та. «Ми усі хо­че­мо тут жи­ти. Се­ред нас є ба­га­то та­ла­но­ви­тих та актив­них осо­би­сто­стей, ба­га­то хто має дві ви­щі осві­ти. Сю­ди пе­ре­їхав 4-ра­зо­вий чем­піон сві­ту, май­стер спор­ту Оле­ксандр Ре­ше­тняк (м. До­нецьк), який пред­став­ляє Шко­лу тра­ди­цій­но­го ка­ра­те-до, му­зи­кант Ми­ки­та Пав­лен­ко, во­ка­ліст Іван Зін­чен­ко, чем­піон­ка Укра­ї­ни Ан­на Рі­зник. На­ші дів­ча­та пра­цю­ють з ди­зай­не­ра­ми, за­йма­ю­ться ру­ко­ді­л­лям, про­во­дять на­вчаль­ні май­стер-кла­си для ді­ток», — роз­по­від­ає гро­мад­ська акти­віс­тка, пе­ре­се­лен­ка Лю­дми­ла Мар­чен­ко.

АДА­ПТА­ЦІЯ ДІ­ТЕЙ

Не за­ли­ши­ли­ся по­за ува­гою і ді­ти ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців. Для їхньої успі­шної ада­пта­ції у ни­ні­шнє се­ре­до­ви­ще, а та­кож озна­йом­ле­н­ня з істо­рі­єю та куль­ту­рою цен­траль­ної Укра­ї­ни чле­ни ор­га­ні­за­ції роз­ро­би­ли і вті­лю­ють в жи­т­тя про­ект «Ді­ти-кві­ти». Йо­го ке­рів­ни­ком ста­ла пе­ре­се­лен­ка Оле­на Лайт. Про­ект ре­а­лі­зу­є­ться ГО «Мо­ло­ді­жний центр роз­ви­тку «Ди­во­світ» у пар­тнер­стві з РНГО «Центр со­ці­аль­но­го пар­тнер­ства» та чер­ка­ським осе­ред­ком «Спіль­но­ти бі­жен­ців з До­не­цька та схо­ду Укра­ї­ни» і три­ва­ти­ме п’ять мі­ся­ців. Ада­пта­ція ді­тей про­хо­дить у фор­мі твор­чих зав­дань з ви­ко­ри­ста­н­ням ме­то­дів арт-те­ра­пії, пі­зна­валь­них за­нять за те­ма­ти­кою «Скар­би Чер­ка­щи­ни». Ді­ти від­ві­ду­ють без­ко­штов­ні екс­кур­сії, пар­ки, пе­ре­гля­да­ють муль­тфіль­ми у кі­но­те­а­трах. Чер­ка­ською обла­сною ра­дою вті­лю­є­ться рі­ше­н­ня що­до без­ко­штов­но­го оздо­ров­ле­н­ня ді­тей пе­ре­се­лен­ців у та­бо­рах Укра­ї­ни.

ВЗА­Є­МО­ДО­ПО­МО­ГА

Як роз­по­від­ає Ан­на Па­но­ва, пе­ре­се­лен­ка з До­не­цька, у Чер­ка­си з чо­ло­ві­ком їха­ли, про­сто пе­ре­гля­нув­ши кар­ту та по­ра­див­шись із зна­йо­ми­ми. Із со­бою не змо­гли ні­чо­го при­хо­пи­ти, окрім ав­то­мо­бі­ля, гі­та­ри, одя­гу на пер­ший ви­па­док та двох ко­тів. Ці­ка­во, що, про­яв­ля­ю­чи ду­шев­не те­пло, мі­стя­ни при­но­си­ли одяг та ре­чі пер­шої не­об­хі­дно­сті. Свою під­трим­ку про­по­ну­ва­ли во­лон­тер­ські гро­ма­ди мі­ста: Центр до­по­мо­ги ар­мії, Центр го­стин­но­сті для пе­ре­се­лен­ців, Волонтерська іні­ці­а­ти­ва «Наш ба­таль­йон», «Укроп­ський су­хпай» та ін­ші. Во­лон­те­ри до­по­ма­га­ли про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня, ово­ча­ми, по­стіль­ною бі­ли­зною, ін­ши­ми ре­ча­ми. У ре­зуль­та­ті та­кої під­трим­ки пе­ре­се­лен­ці та­кож до­лу­чи­ли­ся до во­лон­тер­ської ро­бо­ти. Зокре­ма, жін­ки пе­ре­би­ра­ли та чи­сти­ли кар­то­плю, бу­ря­ки, мор­кву для су­хпай­ків та мо­гли отри­ма­ти і со­бі ово­чі для про­жи­т­тя. «Пе­ре­се­лен­ці на Чер­ка­щи­ні ви­слов­лю­ють вдя­чність усім не­бай­ду­жим чер­ка­ща­нам, во­лон­те­рам, ор­га­ні­за­ці­ям, обла­сно­му та мі­сько­му ке­рів­ни­цтву за під­трим­ку», — ка­же Оле­ксандр Лав­ре­нен­ко.

НЕ­ВИ­РІ­ШЕ­НІ ПИ­ТА­Н­НЯ

За сло­ва­ми пе­ре­се­лен­ців, основ­ни­ми не­ви­рі­ше­ни­ми пи­та­н­ня­ми для ба­га­тьох за­ли­ша­ю­ться жи­тло та ро­бо­та. Дер­жа­ва ухва­лює ні­би­то пра­виль­ні за­ко­ни, але во­дно­час не роз­ро­бле­но ме­ха­нізм, за яким во­ни ма­ють ді­я­ти, ствер­джу­ють «чер­ка­ські до­не­цькі». Так, скру­тність від­чу­ва­є­ться у ком­пен­са­ції дер­жа­вою ко­му­наль­них по­слуг для ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, в отри­ман­ні ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги, по­да­тко­вих пільг, якщо в ор­га­ні­за­ції пра­цю­ють пе­ре­се­лен­ці. Ор­га­ні­за­ція пе­ре­се­лен­ців про­во­дить актив­ну ро­бо­ту що­до роз­бу­до­ви жи­тла, оскіль­ки ба­га­то з них не зби­ра­ю­ться по­вер­та­ти­ся на схід. «Спіль­но­та бі­жен­ців з До­не­цька та схо­ду Укра­ї­ни» на­ра­зі го­тує звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди та уря­ду Укра­ї­ни, за до­по­мо­гою яко­го спо­ді­ва­ю­ться ви­рі­ши­ти на­бо­лі­лі пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.