Під­три­май­те Укра­ї­ну в бо­роть­бі за сво­бо­ду!

«ГАЙ­ДА­МА­КИ» їдуть на Sziget-2015 у Бу­да­пешт

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Цьо­го­річ ві­до­мий рок-гурт ві­зьме участь (уже вдру­ге) в най­біль­шо­му єв­ро­пей­сько­му му­зи­чно­му фе­сти­ва­лі. На­га­да­є­мо, фест Sziget про­хо­дить на одно­му з ду­най­ських остро­вів в сто­ли­ці Угор­щи­ни. Се­ред за­про­ше­них ар­ти­стів та­кі ві­до­мі іме­на, як Robbie Williams, Limp Bizkit, Kings Of Leon, Kasabian, Dropkick Murphies, Boban Markovic, Gogol Bordello, а та­кож Che Sudaka, з яки­ми «ГАЙ­ДА­МА­КИ» за­пи­са­ли в 2013 ро­ці спіль­ний твір під на­звою «Гай­да­ма­цька», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Ви­ступ укра­їн­ських ро­ке­рів від­бу­де­ться 15 сер­пня на «Єв­ро­пей­ській» сце­ні. «ГАЙ­ДА­МА­КИ» зі­гра­ють ста­рі хі­ти, а та­кож най­по­ту­жні­ші ре­чі з но­во­го аль­бо­му «УкрОп», який ви­йшов у кві­тні мі­ся­ці. В той са­мий день на фе­сти­ва­лі гра­ти­муть Kings Of Leon, Major Lazer, Paloma Faith, Nero.

Фе­сти­валь Sziget, який три­ва­ти­ме ці­лий ти­ждень, що­рі­чно при­ва­блює со­тні ти­сяч ме­ло­ма­нів до Бу­да­пе­шту, і був на­віть ви­зна­ний ми­ну­ло­го ро­ку най­кра­щим єв­ро­пей­ським му­зи­чним фе­сти­ва­лем.

«ГАЙ­ДА­МА­КИ» вко­тре до­ве­дуть Єв­ро­пі, що в Укра­ї­ні є які­сна му­зи­ка сві­то­во­го рів­ня, а та­кож ви­сту­плять із за­кли­ком під­три­ма­ти Укра­ї­ну у бо­роть­бі за сво­бо­ду і єв­ро­пей­ське май­бу­тнє на­шої дер­жа­ви.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.