На Хар­ків­щи­ні ви­я­ви­ли під­зем­ні га­ле­реї кін­ця ХVIII — се­ре­ди­ни XIX сто­літь

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­бли­зу се­ли­ща Ков’яги Вал­ків­сько­го ра­йо­ну Хар­ків­ської обла­сті бу­ло зна­йде­но під­зем­ні спо­ру­ди, що скла­да­ю­ться з кіль­кох га­ле­рей, ви­ру­ба­них у гли­ні на рі­зних рів­нях. Їхня за­галь­на дов­жи­на ста­но­вить близь­ко 38 ме­трів. На жаль, ба­га­то з них за­си­па­ні. Існує дум­ка, що під за­ва­ла­ми по­хо­ва­ні мо­на­хи й пре­дме­ти дав­ни­ни, — по­ві­дом­ляє CultUA.media.

До­слі­дже­н­ня ар­хе­о­ло­гів за­свід­чи­ло, що цей ком­плекс під­зем­них спо­руд, ймо­вір­но, на­ле­жав чен­цям­са­мі­тни­кам і ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся ни­ми як для про­жи­ва­н­ня, так і для про­ве­де­н­ня бо­го­слу­жінь, ре­лі­гій­них обря­дів, це­ре­мо­ній. Тут від­най­де­но ка­пли­чку з на­стін­ним ре­льє­фним зо­бра­же­н­ням Бо­го­ма­те­рі з не­мов­лям, що скла­дає ча­сти­ну ком­по­зи­ції по­кло­ні­н­ня вол­хвів. На схі­дній ча­сти­ні ка­пли­ці роз­та­шо­ва­ний вів­тар у ви­гля­ді Ві­фле­єм­ської пе­че­ри.

За­га­лом у га­ле­ре­ях чи­ма­ло усі­ля­ких ніш, під­ко­во­по­ді­бних арок, ко­лон, які по­фар­бо­ва­ні в бі­лий та си­ній ко­льо­ри. За роз­пи­сом стін ( при­мі­ром, за сю­же­том із го­лу­ба­ми та за­кри­тим лав­ро­вим він­ком) на­у­ков­ці ді­йшли ви­снов­ку, що та­кі ма­люн­ки при­та­ман­ні для ми­сте­цтва пі­зньо­го кла­си­ци­зму та ам­пі­ру кін­ця ХVIII — се­ре­ди­ни XIX сто­літь. Та­ким чи­ном зга­да­ний пе­чер­ний скит був за­сно­ва­ний і актив­но екс­плу­а­ту­вав­ся са­ме у цей пе­рі­од.

Як пра­ви­ло, всі пе­чер­ні мо­на­сти­рі в Укра­ї­ні ши­ро­ко ві­до­мі й де­таль­но опи­са­ні у пи­сьмо­вих дже­ре­лах, по­чи­на­ю­чи із се­ре­дньо­віч­чя. Утім, зга­док про скит бі­ля се­ла Ков’ яги у них не­має. Це свід­чить про те, що ар­хе­о­ло­ги від­на­йшли уні­каль­ну під­зем­ну спо­ру­ду, яку слід де­таль­но ви­вчи­ти й опи­са­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.