Скіф­ське зо­ло­то ма­ють по­вер­ну­ти в Укра­ї­ну — Яце­нюк

Den (Ukrainian) - - Культура -

Мі­ні­стер­ство юсти­ції ра­зом із Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри по­зи­ва­є­ться сто­сов­но по­вер­не­н­ня Укра­ї­ні скіф­сько­го зо­ло­та. Про це за­явив прем’єр-мінстр Ар­се­ній Яце­нюк на за­сі­дан­ні ко­ле­гії мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни.

«Цей су­до­вий спір бу­де за­вер­ше­ний на на­шу ко­ристь. При­найм­ні жо­дно­го ар­гу­мен­ту про­ти Укра­ї­ни не­має — всі ар­гу­мен­ти тіль­ки за Укра­ї­ну. На­ша істо­ри­чна куль­тур­на спад­щи­на по­вин­на бу­ти по­вер­ну­та в Укра­ї­ну», — ци- тує прем’ єра прес- слу­жба Мін­куль­ту. Гла­ва уря­ду та­кож звер­нув­ся до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри «зро­би­ти все для збе­ре­же­н­ня дер­жав­но­го му­зей­но­го укра­їн­сько­го фон­ду на те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим...Ми ту­ди по­вер­не­мо­ся. Але там по­вин­ні бу­ти збе­ре­же­ні всі на­ші куль­тур­ні цін­но­сті. І то­му про­шу за­ді­я­ти всі між­на­ро­дно-пра­во­ві ме­ха­ні­зми для то­го, що­би все бу­ло збе­ре­же­но, до­ки ми по­вер­не­мо­ся в Крим», — на­го­ло­сив Яце­нюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.