Укра­їн­ська якість – на при­лав­ках

Че­твер­тий фе­сти­валь «У по­шу­ках Made in Ukraine» до­вів: є по­пит на ро­зум­не чи­та­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

По­дія від­бу­ла­ся ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми у « сер­ці » Ки­є­ва — на Кон­тра­кто­вій пло­щі. Чи­ма­ло лю­дей блу­ка­ли між де­рев’ яни­ми бу­ди­но­чка­ми з одя­гом та ко­сме­ти­кою, на­ме­та­ми з при­кра­са­ми, взу­т­тям і ме­бля­ми. Усі за­три­му­ва­ли­ся бі­ля яток з їжею: там про­по­ну­ва­ли де­ся­тки ви­дів бур­ге­рів, мо­ре­про­ду­кти, ша­шли­ки, ве­ган­ські стра­ви, ви­шу­ка­ні де­сер­ти і на­пої рі­зної тем­пе­ра­ту­ри та мі­цно­сті. Ор­га­ні­зу­ва­ла свя­то жур­на­ліст, бло­гер і пи­сьмен­ни­ця Юлія Са­во­сті­на за під­трим­ки бі­знес- пор­та­лу Delo. ua, сай­ту Womo. com. ua, про­е­ктів MMR і Ekonomika Communication Hub.

Се­ред май­же двох со­тень уча­сни­ків по­дії був і «День». В оке­а­ні ла­со­щів і на­ря­дів ми не за­гу­би­ли­ся: лю­ди по­стій­но ку­пу­ва­ли на­ші га­зе­ти, глян­ці та книж­ки. Де­хто з від­ві­ду­ва­чів був у на­ших фір­мо­вих ре­чах: хус­тках або фут­бол­ках. Так, ви­кла­да­чка ви­шу Ві­кто­рія Ма­ри­нич при­йшла на фе­сти­валь у фут­бол­ці « Фай­ні дів­ча­та чи­та­ють « День » і за­мо­ви­ла май­бу­тню но­вин­ку — книж­ку « По­вер­не­н­ня в Цар­го­род » . « Дав­но ку­пую га­зе­ту « День » . На­со­ло­джу­ю­ся цим ви­да­н­ням, — зі­зна­є­ться Ві­кто­рія Ма­ри­нич. — Ро­зум як ха­ра­кте­ри­сти­ка су­ча­сної лю­ди­ни за­раз від­хо­дить на за­дній план. Але хо­че­ться, щоб ро­зум­них лю­дей бу­ло біль­ше. У «Дні» єба­га­то сві­то­гля­дних ре­чей, які за­охо­чу­ють ду­ма­ти».

Лю­ди ку­пу­ва­ли книж­ки для се­бе і для бі­бліо­тек схо­ду. Ве­ли­кий по­пит тра­ди­цій­но був на ви­да­н­ня « Укра­ї­на Incognita. ТОП25», книж­ки із се­рій «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка» і «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра » . Но­вий ви­пуск « Мар­шру­ту № 1 » « Аксі­о­ма- Фер­ма » до­ве­ло­ся до­во­зи­ти, бо жур­нал швид­ко ро­зі­бра­ли.

Ві­ктор Сидоренко ро­дом із Сум­щи­ни ку­пив наш гля­нець про цей ре­гіон. « Фе­сти­валь, швид­ше, роз­ра­хо­ва­но на мо­лодь. Ми з дру­жи­ною при­хо­ди­мо, на­сам­пе­ред, по­ди­ви­ти­ся, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від свя­та Ві­ктор Сидоренко. — За­зви­чай ку­пу­є­мо хар­чі: вже вдру­ге при­дба­ли тут сир, ви­го­тов­ле­ний за гру­зин­ською те­хно­ло­гі­єю, м’ ясні ви­ро­би з Чер­ні­го­ва. Де­я­кі то­ва­ри, які ба­чи­мо тут, ді­ти по­тім за­мов­ля­ють в Ін­тер­не­ті. Тре­ба щось та­ке ор­га­ні­зо­ву­ва­ти, а то над­то то­скно, над­то важ­кий час».

Пер­ший фе­сти­валь « У по­шу­ках Made in Ukraine» від­був­ся рік то­му. « Го­лов­не до­ся­гне­н­ня — це те, що ми існу­є­мо вже рік, — роз- по­від­а­є­Юлія Са­во­сті­на. — За цей час наш по­ку­пець став ви­ба­гли­вим. Лю­ди ку­пу­ють укра­їн­ські то­ва­ри, але оби­ра­ють все при­скі­пли­во. Ні­хто не при­дба­є­то­вар тіль­ки то­му, що йо­го зро­би­ли в Укра­ї­ні. По­ча­ла­ся бо­роть­ба за по­ку­пця. Вза­га­лі, хо­ті­ло­ся б про­во­ди­ти фе­сти­валь чо­ти­ри ра­зи на рік. Це дасть нам змо­гу зви­кну­ти до укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка і на­вчить ко­ри­сту­ва­ти­ся тим, що він про­по­нує. Ме­ні зда­є­ться, що ми зро­би­мо ве­ли­ку «усу­шку і утру­ску». Кра­ще у нас бу­дуть пред­став­ле­ні сто ви­ро­бни­ків, але вам за­хо­че­ться ку­пи­ти щось у ко­жно­му бу­ди­но­чку. Пра­цю­ва­ти­ме­мо не над кіль­кі­стю. Хо­че­ться бо­ро­ти­ся за якість».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.