На пер­ших – во­сьмі!

Сер­гій БУБ­КА: «На­ші спортс­ме­ни уві­йшли в істо­рію, став­ши во­ло­да­ря­ми на­го­род пер­ших Єв­ро­пей­ських ігор»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня І Єв­ро­пей­ських ігор, які за­вер­ши­ли­ся 28 черв­ня у Ба­ку, на­ціо­наль­на збірна Укра­ї­ни по­сі­ла во­сьме мі­сце, здо­був­ши 46 на­го­род. Під час зма­гань, у яких бра­ли участь 50 кра­їн Єв­ро­пи, укра­їн­ські спортс- ме­ни ви­бо­ро­ли ві­сім зо­ло­тих, 14 срі­бних та 24 бронзових ме­да­лей.

Най­кра­щим се­ред укра­їн­ців став гім­наст Олег Вер­ня­єв, ви­бо­ров­ши дві зо­ло­ті та одну срі­бну ме­даль. Ще по одно­му «зо­ло­ту» здобули чо­ло­ві­ча збірна зі стріль­би з лу­ка (Ві­ктор Ру­бан, Мар­кі­ян Іва­шко та Ге­ор­гій Іва­ни­цький), пла­вець Ан­дрій Хло­пцов, ша­бліст Ан­дрій Ягод­ка, жі­но­ча ко­ман­да ша­блі­сток (Оль­га Хар­лан, Оле­на Кра­ва­цька та Алі­на Ко­ма­щук), дзю­до­їс­тка Ін­на Чер­няк та бор­чи­ня Алі­на Ста­дник-Ма­хи­ня.

За­га­лом же на зма­га­н­нях най­біль­ше на­го­род здобули ро­сій­ські спортс­ме­ни (на їхньо­му ра­хун­ку 164 ме­да­лі, 79 із яких — «зо­ло­то»); на дру­гу по­зи­цію в за­галь­но­ко­ман­дно­му за­лі­ку ви­йшла збірна Азер­бай­джа­ну (56 ме­да­лей, 21 із яких — «зо­ло­то»); на тре­тьо­му мі­сці — спортс­ме­ни з Ве­ли­ко­бри­та­нії (47 на­го­род, 18 із яких най­ви­що­го га­тун­ку). Се­ред де­ся­тки най­силь­ні­ших кра­їн є та­кож Ні­меч­чи­на, Іта­лія, Франція, Бі­ло­русь, Іспа­нія та Ні­дер­лан­ди.

« 46 здо­бу­тих ме­да­лей — чу­до­вий ви­ступ. Крім то­го, ма­є­мо по­над три де­ся­тки че­твер­тих та п’ ятих місць, що свід­чить про ви­со­кий по­тен­ці­ал на­ших атле­тів, — за­ува­жив пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Сер­гій Буб­ка. — За під­сум­ка­ми Ігор з- по­між 50 дер­жав-уча­сниць ми зна­хо­ди­мо­ся се­ред лі­де­рів. Гли­бо­ко вдя­чний спортс­ме­нам, тре­не­рам та спор­тив­ним фа­хів­цям, зав­дя­ки яким на істо­ри­чно­му фо­ру­мі всі­єї Єв­ро­пи лу­нав гімн та під­ні­мав­ся пра­пор Укра­ї­ни. На­ші спортс­ме­ни уві­йшли в істо­рію, став­ши во­ло­да­ря­ми на­го­род І Єв­ро­пей­ських ігор, во­ни про­сла­ви­ли на­шу кра­ї­ну».

ФО­ТО НА­ДА­НО НАЦІОНАЛЬНИМОЛІМ ПІЙСЬКИМКОМ ІТЕТОМУКРАЇНИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.