«Чо­му суд ви­прав­до­вує п’яних во­ді­їв за кер­мом?»

Пол­тав­ці пі­ке­ту­ва­ли про­ку­ра­ту­ру та ви­ма­га­ли по­яснень

Den (Ukrainian) - - День України - Бог­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Учо­ра кіль­ка де­ся­тків не­бай­ду­жих пол­тав­ців зі­бра­ли­ся бі­ля про­ку­ра­ту­ри Пол­тав­ської обла­сті, щоб отри­ма­ти від­по­відь на про­сте за­пи­та­н­ня: «Чо­му суд ви­прав­до­вує п’яних во­ді­їв за кер­мом?» При­во­дом до мі­тин­гу ста­ло рі­ше­н­ня суд­ді Оле­ксан­дра Стру­ко­ва, який ви­прав­дав на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни в Пол­тав­ській обла­сті Ми­хай­ла Го­ро­дни­цько­го за ке­ру­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лем у не­тве­ре­зо­му ста­ні.

Акти­віст гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня UPC Kontrol Дми­тро Ку­сту­ров, який і ви­я­вив не­тве­ре­зо­го бан­кі­ра, роз­по­від­ає: при­во­дом до за­три­ма­н­ня па­на Го­ро­дни­цько­го ста­ло те, що він до­во­лі див­но слі­ду­вав до­ро­гою і не­о­дно­ра­зо­во під­рі­зав без­по­се­ре­дньо акти­ві­ста. Зго­дом по­ру­шник зу­пи­нив­ся, ви­йшов з ма­ши­ни, і то­ді всі по­ба­чи­ли, що він у не­тве­ре­зо­му ста­ні. Ви­кли­ка­ли ДАІ та за­три­ма­ли во­дія до при­бу­т­тя пред­став­ни­ків ав­то­ін­спе­кції, які, до ре­чі, при­їха­ли за 5 хви­лин.

На дум­ку Дми­тра Ку­сту­ро­ва, су­до­вий про­цес був суб’єктив­ний, адже йо­го, свід­ка, до­пи­ту­ва­ли, на­че він був пі­до­зрю­ва­ний. «Під час роз­гля­ду спра­ви ми на­да­ли ві­део, на яко­му бу­ло ви­дно, що при нас пан Го­ро­дни­цький ні­чо­го не пив, а ви­йшов­ши з ав­то, вже був у не­тве­ре­зо­му ста­ні. Але су­д­дя на­віть не взяв наш ві­де­о­до­каз до ува­ги. На­то­мість суд ви­рі­шив, що во­дій ви­пив уже пі­сля за­три­ма­н­ня, тоб­то або при нас, або при спів­ро­бі­тни­ках ДАІ, ко­ли їхав до нар­ко­ди­спан­се­ру. Вар­то за­зна­чи­ти, що у кро­ві за­три­ма­но­го бу­ло зна­йде­но 2,07 про­мі­ле ал­ко­го­лю».

Го­лов­на ме­та акти­ві­стів — до­мог­ти­ся спра­ве­дли­во­сті, щоб ви­рок був ви­не­се­ний від­по­від­но до вчи­не­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, адже всі по­вин­ні бу­ти рів­ні пе­ред за­ко­ном. За 30 хви­лин мі­тин­гу пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті зу­стрі­ли­ся з про­ку­ро­ром обла­сті Яном Стре­лю­ком, однак на­слід­ків ця зу­стріч не ма­ла. За по­ві­дом­ле­н­ням акти­ві­ста Ві­та­лія Кли­мен­ка, у про­ку­ра­ту­рі вва­жа­ють, що во­на діє згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, адже від 25 жов­тня про­ку­ра­ту­ра по­збав­ле­на на­гля­ду і та­ко­го ро­ду справ не ве­де. По­да­ва­ти скар­гу мо­же або сам по­тер­пі­лий, або пі­до­зрю­ва­ний, або йо­го за­хи­сни­ки. Оле­ксандр Стру­ков про­сто ви­ко­ри­став про­га­ли­ну у за­ко­но­дав­стві.

Окрім пі­ке­ту обла­сної про­ку­ра­ту­ри, акти­ві­сти на­ві­да­ли­ся до Октя­бр­сько­го ра­йон­но­го су­ду, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся із пред­став­ни­ком Феміди, але зу­стріч так і не від­бу­ла­ся. Ви­я­ви­ло­ся, що Оле­ксандр Стру­ков від сьо­го­дні­шньо­го дня і до 17 ли­пня пе­ре­бу­ває у від­пус­тці, а йо­го по­мі­чни­ця від будь-яких ко­мен­та­рів від­мо­ви­ла­ся.

Один із ор­га­ні­за­то­рів мі­тин­гу, Оле­ксандр Ле­щен­ко, го­ло­ва об’єд­на­н­ня «Гро­мад­ський Май­дан Пол­тав­щи­ни», та­кож по­ві­до­мив, що сто­сов­но да­них пра­во­по­ру­шень під­го­тов­ле­ні та бу­дуть на­прав­ле­ні до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку та Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції звер­не­н­ня з при­во­ду обу­ре­н­ня гро­мад­сько­сті Пол­та­ви не­пра­во­су­дним рі­ше­н­ням. На­да­лі акти­ві­сти зби­ра­ю­ться шу­ка­ти прав­ду в Апе­ля­цій­но­му су­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.