Бе­не­дикт в го­стях у Фран­ци­ска

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Па­па Рим­ський Фран­циск від­ві­дав учо­ра ва­ти­кан­ську ре­зи­ден­цію По­че­сно­го Па­пи Бе­не­ди­кта XVI. У ко­ли­шньо­му мо­на­сти­рі Mater Ecclesiae Па­па Фран­циск при­ві­тав сво­го по­пе­ре­дни­ка і по­ба­жав йо­му успі­шно­го дво­ти­жне­во­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Ка­стель Ган­доль­фо, пе­ре­дає «Ра­діо Ва­ти­кан». Зу­стріч три­ва­ла близь­ко пів­го­ди­ни, про що по­ві­до­мив гла­ва Ва­ти­кан­сько­го За­лу Дру­ку Фе­де­рі­ко Ломбарді. 3 ли­пня під час сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня в лі­тній ре­зи­ден­ції По­че­сний Па­па отри­має по­че­сну до­ктор­ську сту­пінь від Му­зи­чно­го фа­куль­те­ту Пап­сько­го уні­вер­си­те­ту Іо­ан­на Пав­ла II в Кра­ко­ві. Цей сту­пінь під­кре­слює йо­го «особ- ли­ву тур­бо­ту про бла­го­ро­дну кра­су духовної му­зи­ки». На­га­да­є­мо, Па­па Фран­циск, який по­ба­жав за­ли­ша­ти­ся в Ри­мі що­лі­та сво­го пон­ти­фі­ка­ту, не при­єд­на­є­ться до Бе­не­ди­кта XVI в Ка­стель Ган­доль­фо.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.