«Ві­чний Крим» Ра­мі­за Не­тов­кі­на

У Сім­фе­ро­по­лі пред­став­ле­но ро­бо­ти най­ві­до­мі­шо­го крим­сько­та­тар­сько­го гра­фі­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ми­ко­ла СЕ­МЕ­НА, «День», фоторепродукція ав­то­ра

УКрим­сько­та­тар­сько­му му­зеї куль­тур­но-істо­ри­чної спад­щи­ни в Сім­фе­ро­по­лі від­кри­ла­ся ви­став­ка кар­тин Ра­мі­за Не­тов­кі­на « Чор­ної ту­ші тон­кий штрих». До ува­ги гля­да­чів близь­ко — 60 кар­тин, це гра­фі­ка, ма­люн­ки туш­шю, аква­рель. Це не­зна­чна ча­сти­на то­го, що ху­до­жник встиг на­пи­са­ти за сво­є­жи­т­тя. Як ка­же на­у­ко­вий пра­ців­ник му­зею Ше­фі­ха Абду­ра­ха­ма­но­ва, «це не про­сто пей­за­жі, це фі­ло­со­фія на­ві­ки за­сти­гло­го крим­сько­та­тар­сько­го ду­ху. У йо­го кар­ти­нах нев­ми­ру­щий, ві­чний Крим. Крим змі­ню­ва­ти­ме­ться, але ду­ша Кри­му за­ли­ши­ться в цих ро­бо­тах».

Ра­міз Не­тов­кін на­ро­див­ся 1960 ро­ку, в Та­шкент­ській обла­сті в Узбекистані. Йо­го ба­тько, за фа­хом вчи­тель ма­лю­ва­н­ня, при­ще­пив Ра­мі­зу лю­бов до ми­сте­цтва, а ма­ти — лю­бов до Ба­тьків­щи­ни, Кри­му. 1975 ро­ку їх ро­ди­на по­вер­ну­ла­ся до Кри­му і осе­ли­ла­ся в се­лі Отар­кой, а по­тім пе­ре­бра­ла­ся до Ка­ра­су­ба­за­ра. 1980 ро­ку він за­кін­чив у Сім­фе­ро­по­лі Ху­до­жнє­у­чи­ли­ще іме­ні Са­мо­ки­ша. Че­рез дев’ять ро­ків Ра­мі­за прийня­ли до Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни.

Він по­мер у ли­пні 2012 ро­ку. За­раз йо­му б ви­пов­ни­ло­ся ли­ше 55 ро­ків і він зміг би зро­би­ти ще ба­га­то кар­тин. Але ге­ні­їв Бог за­би­ра­є­до се­бе ра­но, але й те, що Ра­міз Не­тов­кін зро­бив, не­оці­нен­не для Кри­му, бо він уві­чнив улю­бле­ний образ Ба­тьків­щи­ни. У йо­го ро­бо­тах нав­ди­во­ви­жу май­стер­но відображено на­ціо­наль­ний ко­ло­рит і ар­хі­те­ктур­ну ду­шу крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. Йо­го дру­зі зга­ду­ють, що це бу­ла ду­же скром­на, пра­цьо­ви­та і над­зви­чай­но та­ла­но­ви­та лю­ди­на. За­слу­же­ний ху­до­жник Укра­ї­ни Ай­дер Алі­єв на від­крит­ті виставки ска­зав, що «в ро­бо­тах Ра­мі­за Не­тов­кі­на та гли­би­на, яка йде з пра­дав­ніх днів, з пра­дав­ніх ча­сів, з пра­дав­ніх сто­літь. За­раз вже ба­га­то з то­го, що збе­ре­же­но в йо­го ро­бо­тах, — не­має. Це до­ку­мен­ти в гра­фі­ці, це пам’ятни­ки в гра­фі­ці».

Ра­міз Не­тов­кін за­йма­є­осо­бли­ве мі­сце в крим­сько­та­тар­сько­му обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві, в ху­до­жньо­му жит­ті всьо­го Кри­му і Укра­ї­ни. Йо­го ар­хі­те­ктур­ні пей­за­жі — це «знім­ки» міст і сіл Кри­му, «до­ку­мен­ти» крим­сько­та­тар­ських бу­ди­но­чків, ву­ли­чок, фон­та­нів, ме­че­тей. Їх ви­ко­на­но у ви­тон­че­ній чор­но-бі­лій гра­фі­ці. Йо­го кар­ти­ни уні­каль­ні — лег­кі, не­ва­го­мі, про­зо­рі. Пер­со­наль­ні виставки ху­до­жни­ка ві­дбу­ли­ся у ве­ли­ких мі­стах ба­га­тьох кра­їн. Йо­го ма­люн­ки збе­рі­га­ю­ться у при­ва­тних ко­ле­кці­ях у США, Ка­на­ді, Гол­лан­дії, Ні­меч­чи­ні, Ізра­ї­лі, Ту­реч­чи­ні, Ки­таї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.