ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1569 — Ве­ли­ке кня­зів­ство Ли­тов­ське, з одно­го бо­ку, й Поль­ське ко­ро­лів­ство, з ін­шо­го, під­пи­са­ли Лю­блін­ську унію про ство­ре­н­ня спіль­ної дер­жа­ви — Ре­чі По­спо­ли­тої. Укла­де­н­ня Лю­блін­ської унії спри­чи­ни­ло при­швид­ше­ну ін­те­гра­цію цен­траль­них укра­їн­ських зе­мель та мі­сце­вої зна­ті до за­хі­дно­єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ко-со­ці­аль­ної спіль­но­ти.

1646 — на­ро­див­ся Гот­тфрід Віль­гельм Лей­бніц, ви­да­тний ні­ме­цький фі­ло­соф, ма­те­ма­тик, фі­зик та мо­во­зна­вець, за­снов­ник Бер­лін­ської ака­де­мії на­ук. Ба­га­то йо­го ідей ви­кла­де­но в ру­ко­пи­сах і ли­сту­ван­ні, які ще й до­сі пов­ні­стю не надруковані. По­мер 1716 р.

1751 — опри­лю­дне­но пер­ший том «Ен­ци­кло­пе­дії, або Тлу­ма­чно­го слов­ни­ка на­ук, ми­стецтв і ре­ме­сел», яку видавали Де­ні Ді­дро і Жан Да­лам­бер. Ця «Ен­ци­кло­пе­дія» ві­ді­гра­ла ви­зна­чну роль в ін­те­ле­кту­аль­ній під­го­тов­ці май­бу­тніх ре­во­лю­цій.

1858 — Чарльз Дар­він (1809— 1882) впер­ше пред­ста­вив у Лон­до­ні свою те­о­рію ево­лю­ції. На­сту­пно­го ро­ку ви­йшла дру­ком йо­го зна­ме­ни­та пра­ця «По­хо­дже­н­ня ви­дів».

1867 — Ка­на­да ста­ла са­мо­ке­ро­ва­ним до­мі­ніо­ном Ве­ли­кої Бри­та­нії.

1877 — від­був­ся пер­ший Уім­бл­дон­ський те­ні­сний тур­нір — не­о­фі­цій­ний чем­піо­нат сві­ту з цьо­го ви­ду спор­ту.

1946 — про­ве­де­не пер­ше по­во­єн­не ви­про­бу­ва­н­ня атом­ної бом­би на ато­лі Бі­кі­ні (Ти­хий оке­ан).

1961 — на­ро­ди­ла­ся Ді­а­на Спен­сер, прин­це­са Уель­ська, улю­бле­ни­ця міль­йо­нів бри­тан­ців. Тра­гі­чно за­ги­ну­ла 31 сер­пня 1997 р.

1997 — Гон­конг був пе­ре­да­ний під управ­лі­н­ня Ки­таю.

1961 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.