Куль­ту­ра, вій­на і мир

У «Дні» від­був­ся кру­глий стіл, при­свя­че­ний но­вим ви­кли­кам, що при­не­сли на­шій гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі істо­ри­чний пе­ре­лом остан­ніх пів­то­ра ро­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Стрім­кі істо­ри­чні по­дії, з яким зі­ткну­ла­ся на­ша кра­ї­на впро­довж остан­ніх пів­то­ра ро­ку, са­ме Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті й ро­сій­ська агре­сія до­ко­рін­но змі­ни­ли не ли­ше по­лі­ти­чний ланд­шафт та еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. Ціл­ком у но­во­му сві­тлі по­ста­ла та­кож куль­тур­на си­ту­а­ція на­шо­го су­спіль­ства. Чи ко­ри­сту­є­мо­ся ми ти­ми уні­каль­ни­ми шан­са­ми, які від­кри­ва­ю­ться сьо­го­дні пе­ред на­ми? Чи усві­дом­лю­є­мо но­ві й ста­рі за­гро­зи, які сто­ять пе­ред укра­їн­ською куль­ту­рою? Де са­ме тут про­стя­га­ю­ться « зо­ни від­по­від­аль­но­сті » ЗМІ, дер­жа­ви та вла­сне са­мих куль­тур­них ді­я­чів?

Іні­ці­а­то­ром та май­дан­чи­ком для обго­во­ре­н­ня цих та ін­ших на­су­щних пи­тань вчо­ра вко­тре ста­ла на­ша ре­да­кція. Уча­сни­ка­ми зна­ко­во­го кру­гло­го сто­лу, який від­був­ся в сті­нах ви­да­н­ня, ста­ли справ­ді не­пе­ре­сі­чні осо­би­сто­сті: ре­да­ктор ДТРК «Куль­ту­ра» й те­ле­жур­на­ліс­тка з ба­га­то­рі­чним ста­жем Та­ма­ра Бойко, зу­си­л­ля­ми якої вда­ло­ся збе­рег­ти для на­сту­пних по­ко­лінь спад­щи­ну ба­га­тьох укра­їн­ських кла­си­ків; го­ло­ва Ки­їв­сько­го від­ді­ле­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів, на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ав­тор « Дня » й те­а­траль­ний ре­жи­сер, зав­дя­ки яко­му про Укра­ї­ну ді­зна­ли­ся на ба­га­тьох фе­сти­ва­лях сві­ту, Оле­ксій Кужельний; ве­ду­чий « Пер­шо­го » , огля­дач­жур­на­лу « Укра­їн­ський ти­ждень» й зна­ний до­ку­мен­та­ліст Юрій Ма­ка­ров, а та­кож го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни й один із най­ав­то­ри­те­тні­ших ві­тчи­зня­них кі­но­кри­ти­ків Сер­гій Трим­бач.

« Де­я­кі, най­більш со­ві­сні ро­сій­ські пу­блі­ци­сти, се­ред яких є й ав­то­ри «Дня», сьо­го­дні кон­ста­ту­ють за­ги­бель ро­сій­ської куль­ту­ри в ни­ні­шньо­му її ви­гля­ді, — за­зна­чи­ла на по­ча­тку зу­стрі­чі го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Адже як мо­же по­єд­ну­ва­ти­ся схва­ле­н­ня вбивств і кра­діж­ки те­ри­то­рій з куль­ту­рою? Во­дно­час са­ме з та­кою по­зи­ці­єю ви­сту­пив чи не весь та­бір лю­дей, які ще до­не­дав­на спри­йма­ли­ся ба­га­тьма в Укра­ї­ні як чи не не­за­пе­ре­чні ав­то­ри­те­ти».

На­да­лі впро­довж дис­ку­сії те­ма май­бу­тньої стра­те­гії від­но­син між укра­їн­ською та ро­сій­ською куль­ту­ра­ми ви­кли­ка­ла чи не най­біль­ше суперечок. «Ми по­вин­ні пе­ре­д­усім за­свід­чи­ти, що ще за ра­дян­ських ча­сів Укра­ї­на пе­ре­жи­ла сер­йо­зну куль­тур­ну агре­сію, ко­ли все укра­їн­ське за­бо­ро­ня­ло­ся й на­то­мість ма­ла мі­сце іно­зем­на куль­тур­на ек­спан­сія, — вва­жає Оле­ксій Кужельний. — Адже це — теж фор­ма вій- ни, вій­ни про­ти укра­їн­ської куль­ту­ри. Сьо­го­дні ми по­вин­ні спро­бу­ва­ти осми­сли­ти, які ме­ха­ні­зми умо­жли­ви­ли ре­а­лі­за­цію цих про­це­сів у Ро­сії».

Зі ще більш різ­ким ба­че­н­ням ви­сту­пив Юрій Ма­ка­ров: «Мо­жли­во, це зву­чить про­во­ка­тив­но і не­при­єм­но, але я вва­жаю, що во­льо­вим рі­ше­н­ням на якийсь час ми вза­га­лі по­вин­ні за­бу­ти про ро­сій­ську куль­ту­ру, — го­во­рить він. — Ро­зу­мію, що та­ка по­зи­ція ви­кли­че не­с­прийня­т­тя, але це — прин­ци­по­ве пи­та­н­ня, яке ми по­вин­ні опра­цю­ва­ти».

Впро­довж дис­ку­сії го­сті «Дня» обго­во­ри­ли най­більш ефе­ктив­ні ме­ха­ні­зми фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­ської куль­ту­ри, шля­хи її по­вер­не­н­ня до сві­то­во­го кон­текс­ту. Пре­дме­том роз­мо­ви ста­ла та­кож куль­ту­ра як чин­ник ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки й кри­те­рій кон­со­лі­да­ції су­спіль­ства. Роз­гор­ну­тий звіт із най­ці­ка­ві­ши­ми дум­ка­ми, що про­зву­ча­ли під час кру­гло­го сто­лу, шу­кай­те у на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.