По­зна­йо­ми­лись – і за ро­бо­ту!

Учо­ра роз­по­ча­ла­ся 13-та Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

13 пи­тань у ан­ке­ті, пер­ша зу­стрі­чз май­бу­тні­ми учня­ми — о 13 го­ди­ні, з та­ких не­зви­чай­них збі­гів роз­по­ча­ла­ся вчо­ра три­над­ця­та за ра­хун­ком Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти « День » . Ку­ра­тор шко­ли Ін­на ПАВ­ЛЮК ви­сло­ви­ла дум­ку, що це ма­гі­чне чи­сло ві­щує учням успі­шну ро­бо­ту. Са­мі уча­сни­ки шко­ли та­кож спов­не­ні ве­ли­ких на­дій та вже бу­ду­ють гран­діо­зні пла­ни на на­сту­пний мі­сяць.

Сту­дент Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка Дми­тро ПЛАХТА по­да­вав за­яв­ку на на­вча­н­ня вже вдру­ге, — і йо­му по­ща­сти­ло. Він пе­ре­ко­на­ний: цьо­го ра­зу йо­му вда­сться про­я­ви­ти се­бе.

« Пі­сля то­го, як ми­ну­ло­го ро­ку ме­ні не до­ве­ло­ся по­тра­пи­ти до га­зе­ти «День», моя жур­на­ліст­ська ді­яль­ність по­вер­ну­ла­ся у ін­ше ру­сло. — роз­по­від­ає Дми­тро. — Я по­чав за­йма­ти­ся те­ле­ві­зій­ною жур­на­лі­сти­кою, тим не менш, дру­ко­ва­ні ЗМІ зав­жди за­ли­ша­ли­ся ва­жли­вою ча­сти­ною мо­єї ро­бо­ти. Я ви­рі­шив спро­бу­ва­ти свої си­ли ще раз і до­сить вда­ло. Я вва­жаю, що га­зе­та « День » — це но­вий які­сний рі­вень, на який я хо­чу ви­йти. За до­по­мо­гою га­зе­ти «День» я хо­чу вдо­ско­на­ли­ти свої жур­на­ліст­ські на­ви­чки. Я зав­жди пра­цю­вав як по­за­шта­тний ав­тор, то­му ме­не ду­же при­ва­блює мо­жли­вість мі­сяць про­пра­цю­ва­ти в умо­вах ре­да­кції, три­ма­ю­чи ру­ку на пуль­сі жи­т­тя на­шої кра­ї­ни. Спів­пра­цю з «Днем» я спо­ді­ва­ю­ся не обме­жу­ва­ти Лі­тньою шко­лою, а на­да­лі пра­цю­ва­ти як по­за­шта­тний ав­тор».

Уча­сни­ки вже ви­зна­чи­ли­ся з те­ма­ти­кою, з якою бу­дуть пра­цю­ва­ти про­тя­гом на­сту­пно­го мі­ся­ця. Най­біль­ше слу­ха­чів за­ці­ка­ви­ли­ся куль­тур­ни­ми та су­спіль­ни­ми те­ма­ми, хо­ча є се­ред них і ви­ня­тки. До при­кла­ду, сту­ден­тка Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка На­та­лія ШИМ­КІВ ба­чить се­бе у по­лі­ти­ці.

« Я ці­кав­лю­ся по­лі­ти­кою й у ме­не вже є кіль­ка ідей що­до ма­те­рі­а­лів, — роз­по­від­ає На­та­лія. — Пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли пла­ную да­лі ре­а­лі­зо­ву­ва­ти се­бе як по­лі­ти­чний жур­на­ліст. Вза­га­лі моє зна­йом­ство з га­зе­тою «День» роз­по­ча­ло­ся з про­чи­та­н­ня книг « Укра­ї­на Incognita. ТОП- 25 » та «Екс­тракт 150». Це над­зви­чай­но гли­бо­ка лі­те­ра­ту­ра, то­му ко­жно­го ра­зу, ко­ли я за­кри­ва­ла кни­гу, від­чу­ва­ла, що ста­ва­ла на ща­бель ви­щою. Це ме­ні ду­же по­до­ба­ло­ся. Я ви­рі­ши­ли пі­ти у Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки « Дня » , оскіль­ки вва­жаю її най­кра­щою пла­тфор­мою для то­го, щоб ста­ти справ­жнім жур­на­лі­стом. Спо­ді­ва­ю­ся, що ме­ні вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти те­о­ре­ти­чні зна­н­ня, здо­бу­ті в уні­вер­си­те­ті у ма­те­рі­а­лах, що з’яв­ля­ться на шпаль­тах «Дня».

Є се­ред цьо­го­рі­чних слу­ха­чів і справ­жні « ве­те­ра­ни » . Мар­та ФРАН­ЧУК, сту­ден­тка Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії, — ви­пу­скни­ця XII Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня». Мар­та ду­же ра­да, що зно­ву по­тра­пи­ла у ком­па­нію лю­дей, які го­то­ві роз­ви­ва­ти­ся, пра­цю­ва­ти над со­бою, а та­кож впев­не­на, що са­ме га­зе­та « День » — най­кра­ще ви­да­н­ня, яке змо­же зро­би­ти з цих мо­ло­дих лю­дей про­фе­сіо­на­лів.

«Я зав­жди бу­ду вдя­чна га­зе­ті « День » за те, що во­на да­ла ме­ні пе­ре­пус­тку у світ жур­на­лі­сти­ки. — роз­по­від­ає Мар­та. — Це не якісь по­пу­ліст­ські сло­ва, во­ни справ­ді ба­га­то для ме­не озна­ча­ють. Са­ме у га­зе­ті «День» я по­ві­ри­ла у се­бе, у те, що я справ­ді мо­жу пи­са­ти. Ще рік то­му я про­сто не уяв­ля­ла се­бе жур­на­лі­стом, ду­ма­ла, що моє май­бу­тнє де­ін­де. Ко­ли ж всту­пи­ла сю­ди, то зро­зумі­ла, що жур­на­лі­сти­ка — це моє. Пі­сля Лі­тньої шко­ли я по­ча­ла роз­ви­ва­ти­ся са­ма, бра­ла участь у рі­зно­ма­ні­тних про­е­ктах. Тим не менш, ме­ні зда­ва­ло­ся, що я не пов­ні­стю се­бе роз­кри­ла під час на­вча­н­ня у «Дні». Ми­ну­ло­го ро­ку я бу­ла ще зов­сім «зе­ле­ним пло­дом» та не ба­чи­ла сво­го май­бу­тньо­го у ЗМІ. Те­пер же я тро­хи « до­зрі­ла » , отри­ма­ла біль­ший ба­гаж і знаю, як мо­жу йо­го за­сто­су­ва­ти».

За ро­ки ро­бо­ти че­рез Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки «Дня» про­йшло по­над 500 мо­ло­дих та та­ла­но­ви­тих жур­на­лі­стів. А у но­вих учнів шко­ли по­пе­ре­ду ще мі­сяць ці­ка­вих зу­стрі­чей, кру­глих сто­лів, тре­нін­гів та ста­жу­вань, які зро­блять їх на крок ближ­че до мрії.

ФО­ТО НА­ДА­НО ІН­НОЮ ПАВ­ЛЮК / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.