Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Ви­ни­ка­ють ціл­ком об­ґрун­то­ва­ні по­бо­ю­ва­н­ня, чи не за­шко­дить де­цен­тра­лі­за­ція єд­но­сті на­шої кра­ї­ни, чи не не­се во­на хо­ча б гі­по­те­ти­чні ри­зи­ки для те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті... В чер­го­вий раз на­го­ло­шую: де­цен­тра­лі­за­ція озна­чає осла­бле­н­ня пов­но­ва­жень цен­траль­ної вла­ди в та­ких пи­та­н­нях, як обо­ро­на, зов­ні­шня по­лі­ти­ка, на­ціо­наль­на без­пе­ка, вер­хо­вен­ство пра­ва, до­три­ма­н­ня гро­ма­дян­ських сво­бод

(Ін­тер­факс)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.