За лі­ка­ми – до прем’єр-мі­ні­стра

Учо­ра акти­ві­сти ви­ма­га­ли від го­ло­ви уря­ду Ар­се­нія Яце­ню­ка на­ре­шті на­ла­го­ди­ти по­ста­ча­н­ня ме­ди­ка­мен­тів для ВІЛ-по­зи­тив­них укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Чер­га з де­ся­тків лю­дей ви­ши­ку­ва­ла­ся під Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів. Уча­сни­ки акції три­ма­ли у ру­ках по­ро­жні пля­шки від лі­ків і роз­да­ва­ли чи­нов­ни­кам, які йшли на ро­бо­ту, ли­стів­ки з на­пи­сом: « Яце­нюк, де лі­ки?» Акти­ві­сти обу­рю­ю­ться, бо Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я до­сі не за­ку­пи­ло пре­па­ра­ти ан­ти­ре­тро­ві­ру­сної те­ра­пії для ВІЛ- по­зи­тив­них лю­дей, і близь­ко 30 ти­сяч па­ці­єн­тів ско­ро мо­жуть за­ли­ши­ти­ся без лі­ків.

Лю­ди по­стій­но на­га­ду­ють уря­дов­цям про про­бле­му із за­ку­пів­лею ме­ди­ка­мен­тів, але ре­а­кція вла­ди по­пу­ліст­ська. «День» від­слід­ко­вує те­му, про по­пе­ре­дню акцію па­ці­єн­тів з ВІЛ ми пи­са­ли у ма­те­рі­а­лі «Кла­до­ви­ще? За­мість лі­ків». На­га­да­є­мо, взим- ку ком­па­нія-по­ста­чаль­ник «Ве­ктор Фар­ма» (яка зго­дом пе­ре­ре­є­стру­ва­ла­ся як «Фі­о­ліс») отри­ма­ла пов­ну пе­ре­д­опла­ту від дер­жа­ви за лі­ки для лю­дей з ВІЛ, але за пів­ро­ку не на­да­ла пре­па­ра­тів і су­ди­ться з МОЗ, щоб отри­ма­ти біль­ше ко­штів. Ком­па­нія-ви­ро­бник лі­ків «Ран­ба­ксі» мо­гла по­ста­ви­ти Укра­ї­ні пре­па­ра­ти для ВІЛ-по­зи­тив­них лю­дей взим­ку, але не зро­би­ла цьо­го, оскіль­ки ко­ли­шня «Ве­ктор Фар­ма» не пе­ре­ра­ху­ва­ла гро­ші.

« На за­сі­дан­ні уря­ду Ар­се­ній Яце­нюк по­обі­цяв ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, зокре­ма до­ру­чив мі­ні­стру вну­трі­шніх справ Ар­се­ну Ава­ко­ву зму­си­ти «Ве­ктор Фар­ма» ви­ко­на­ти умо­ви до­го­во­ру з дер­жа­вою. Віз до­ни­ні там. Мі­сяць бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції від­да­ють лі­ки, пе­ред­ба­че­ні для но­вих па­ці­єн­тів з ВІЛ, « ста­рим » , щоб ті ви­жи­ли», — ка­же го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції » Ві­та­лій Ша­бу­нін. Дня­ми ко­ли­шня «Ве­ктор Фар­ма» все-та­ки ви­пла­ти­ла «Ран­ба­ксі» 8% не­об­хі­дних ко­штів, але си­ту­а­ція ли­ша­є­ться кри­ти­чною. Па­ці­єн­ти лі­ку­ю­ться пре­па­ра­та­ми, які на­дає Гло­баль­ний фонд для бо­роть­би зі СНІДом, ту­бер­ку­льо­зом та ма­ля­рі­єю.

Акти­ві­сти пе­ре­да­ли пред­став­ни­ку Ка­бмі­ну звер­не­н­ня до Ар­се­нія Яце­ню­ка, де ви­кла­ли ал­го­ритм дій для ви­рі­ше­н­ня си­ту­а­ції. Зокре­ма, тре­ба на­да­ти ви­ро­бни­ку пре­па­ра­тів дер­жав­ні га­ран­тії опла­ти по­став­ки лі­ків у пов­но­му об­ся­зі згі­дно до­го­во­ру між МОЗ і «Ве­ктор Фар­ма» (ни­ні — «Фі­о­ліс»). Та­кож акти­ві­сти про­сять, щоб у Держ­бю­дже­ті пе­ред­ба­чи­ли ко­шти на ком­пен­са­цію ви­трат Гло­баль­но­го фон­ду, який лі­кві­дує дефіцит пре­па­ра­тів. Крім цьо­го, тре­ба по­ка­ра­ти вин­них у си­ту­а­ції, ко­ли жи­т­тя де­ся­тків ти­ся­члю­дей опи­ни­ло­ся під за­гро­зою.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

1 ЛИ­ПНЯ 2015 р. КИ­ЇВ. МІ­ТИНГ БІ­ЛЯ КА­БМІ­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.