Укра­ї­на при­пи­ни­ла ку­пу­ва­ти ро­сій­ський газ

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР: «З бо­ку «Газ­про­му» три­ває гра на роз­кол Єв­ро­пи»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Трьох­сто­рон­ні га­зо­ві пе­ре­го­во­ри Укра­ї­на — Ро­сія — ЄС у Ві­дні за­вер­ши­ли­ся без­успі­шно. Як ре­зуль­тат, вже учо­ра зран­ку Укра­ї­на при­пи­ни­ла за­ку­по­ву­ва­ти ро­сій­ський газ. «У зв’яз­ку з тим, що 30 черв­ня 2015 ро­ку збі­гає тер­мін дії до­да­тко­вої уго­ди між НАК «На­фто­газ Укра­ї­на» і ВАТ «Газ­пром», а умо­ви подаль­шо­го по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу в Укра­ї­ни не бу­ли по­го­дже­ні сьо­го­дні під час три­бі­чних пе­ре­го­во­рів у Ві­дні, «На­фто­газ» при­пи­няє за­ку­пів­лю га­зу у ро­сій­ської ком­па­нії», — по­ві­до­ми­ли в укра­їн­ській ком­па­нії.

Ра­зом з тим в НАК за­пев­ни­ли, що «транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни для єв­ро­пей­ських клі­єн­тів «Газ­про­му» три­ва­ти­ме в пов­но­му об­ся­зі згі­дно з кон­тра­ктни­ми умо­ва­ми».

У Ро­сії ж рі­ше­н­ня «На­фто­га­зу» на­зва­ли по­лі­ти­чним і без­під­став­ним. «В укра­їн­ської сто­ро­ни не­має під­став для то­го, щоб при­зу­пи­ня­ти за­ку­пів­лі га­зу, то­му що за­про­по­но­ва­ні ці­ни, з ура­ху­ва­н­ням прийня­тої зниж­ки, аб­со­лю­тно кон­ку­рен­то­спро­мо­жні. Це мо­жуть бу­ти ли­ше якісь по­лі­ти­чні, на мій по­гляд, рі­ше­н­ня, то­му що еко­но­мі­ки за та­ким рі­ше­н­ням ні­якої не­має», — ска­зав мі­ністр енер­ге­ти­ки Ро­сії Оле­ксандр Но­вак.

Як пи­сав «День» ра­ні­ше, на­пе­ре­до­дні «На­фто­газ» звер­нув­ся до агре­со­ра з про­ха­н­ням про зниж­ку. Як від­по­відь, ро­сій­ський уряд за­про­по­ну­вав на­да­ти зниж­ку роз­мі­ром близь­ко $40 за ти­ся­чу кубометрів з тим, щоб ці­на за­ли­ши­ла­ся на рів­ні дру­го­го квар­та­лу — $247,17 за ти­ся­чу кубометрів.

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР, пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ»:

— Про­по­зи­ції, які зро­би­ла ро­сій­ська сто­ро­на, ви­гля­да­ють для нас до­во­лі при­ва­бли­ви­ми. На­віть якщо по­го­ди­ти­ся на до­сить сум­нів­ну за­яву Ро­сії про те, що ці­на на газ від­по­від­ає єв­ро­пей­ським ре­а­лі­ям. Хо­ча й $247,17 за ти­ся­чу кубометрів не є ціл­ком аде­ква­тно. Адже в че­твер­то­му квар­та­лі ми­ну­ло­го ро­ку ці­на на на­фту (яка фор­мує ці­ну на газ у тре­тьо­му квар­та­лі цьо­го ро­ку) йшла на спад, а нам за­про­по­ну­ва­ли газ за ста­рою ці­ною. Але на­віть за цих «рів­них» умов ми по­вин­ні збіль­шу­ва­ти за­ку­пів­лю га­зу в Єв­ро­пі, зва­жа­ю­чи на те, що Ро­сія іні­ці­ю­ва­ла вій­сько­ву агре­сію на схо­ді. Тим біль­ше, ми ма­є­мо та­ку мо­жли­вість.

Якщо при­га­да­ти, ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло 11 ра­ун­дів пе­ре­го­во­рів, і ли­ше в жов­тні вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся що­до га­зу. Це — дру­га зу­стріч. То­му по­пе­ре­ду — ба­га­то ці­ка­во­го. Тим біль­ше, як по­ка­зує до­свід ми­ну­ло­го ро­ку, ми 180 днів об­хо­ди­ли­ся без ро­сій­сько­го га­зу — з черв­ня по гру- день. То­му з цьо­го при­во­ду не вар­то пе­ре­йма­ти­ся.

Вва­жаю, що си­ту­а­ція пов­то­рю­є­ться і зна­чною мі­рою во­на про­ди­кто­ва­на не ли­ше га­зо­ви­ми ре­а­лі­я­ми, а тим, що уря­ди Ка­на­ди та США по­си­ли­ли сан­кції про­ти Ро­сії, і у від­по­відь Кремль дав ди­ре­кти­ву «Газ­про­му » по­сі­сти жорс­тку по­зи­цію в пе­ре­го­во­рах з Єв­ро­пою та Укра­ї­ною. Та­ким чи­ном, з бо­ку «Газ­про­му» три­ває гра на роз­кол Єв­ро­пи.

Сьо­го­дні ба­га­то го­во­рять про те, що у нас в га­зо­схо­ви­щах не­має га­зу. Але у нас і не­має по­тре­би пов­ні­стю за­пов­ню­ва­ти їх га­зом, адже не­має тих об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня. Нам ви­ста­чить ще п’ять-шість мі­льяр­дів кубометрів. А «Газ­пром», зви­чай­но, хо­че нам йо­го про­да­ти, щоб за­ро­би­ти. Але кра­ще ку­пи­ти у європейців, а ще кра­ще — на­ро­щу­ва­ти вла­сний ви­до­бу­ток і в пер­спе­кти­ві від­мо­ви­ти­ся від ім­пор­ту вза­га­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.