Ближ­че до тра­сто­вих фон­дів НАТО

«Те, що тя­гну­ло­ся про­тя­гом пів­то­ра ро­ку, ми ви­рі­ши­ли за три мі­ся­ці, а за­раз ще і за­крі­пи­ли на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра Вер­хов­на Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла де­кіль­ка між­на­ро­дних до­ку­мен­тів, які ро­блять ще один крок у пра­кти­чній вза­є­мо­дії між Укра­ї­ною та НАТО. Мо­ва йде про Уго­ду про спів­ро­бі­тни­цтво у сфе­рі під­трим­ки між Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни та Ор­га­ні­за­ці­єю НАТО з під­трим­ки та по­ста­ча­н­ня (ОНПП), Уго­ду між Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни та Уря­дом Румунії про вза­єм­ну охо­ро­ну ін­фор­ма­ції з обме­же­ним до­сту­пом та Ме­мо­ран­дум про до­мов­ле­ність між Уря­дом Укра­ї­ни та НАТО із зв’ яз­ку та ін­фор­ма­ції, яка пред­став­ле­на Ге­не­раль­ним ме­не­дже­ром Аген­ції НАТО із зв’ яз­ку та ін­фор­ма­ції, сто­сов­но спів­ро­бі­тни­цтва з пи­тань кон­суль­та­цій, управ­лі­н­ня, зв’ яз­ку, роз­від­ки, спо­сте­ре­же­н­ня та ре­ко­гно­сци­ров­ки в рам­ках про­гра­ми НАТО « Пар­тнер­ство за­ра­ди ми­ру » . Про зміст та су­тність цих до­ку­мен­тів «День» за­пи­тав у на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни із фра­кції «Са­мо­по­міч» Оле­ксія СКРИ­ПНИ­КА:

— У нас у спів­ро­бі­тни­цтві із НАТО є 6 тра­сто­вих фон­дів. Ко­жен з них окре­мо при­зна­че­ний для рі­зних про­грам під­трим­ки. Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс дав­но нас кри­ти­ку­вав за те, що у нас існу­ють по­да­тки на ту до­по­мо­гу, яку він нам на­дає. Під час остан­ньо­го ві­зи­ту укра­їн­ської де­ле­га­ції у Брюс­сель ми обго­во­рю- ва­ли ці пи­та­н­ня і нас по­про­си­ли їх ви­рі­ши­ти. І те, що тя­гну­ло­ся про­тя­гом пів­то­ра ро­ків, фа­кти­чно ми ви­рі­ши­ли за три мі­ся­ці, а за­раз за­крі­пи­ли на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

Ці до­ку­мен­ти впо­ряд­ко­ву­ють на­ше спів­ро­бі­тни­цтво із НАТО. Ін­ші за­ко­ни так са­мо сто­су­ю­ться спів­пра­ці по тра­сто­вих фон­дах від­но­сно С- 4: « computers, communications, control and command » — си­сте­ми управ­лі­н­ня, із якою в укра­їн­ській ар­мії все скла­да­є­ться по­га­но. На мою дум­ку, це най­ва­жли­ві­ший фонд, то­му є го­стра не­об­хі­дність, щоб у цьо­му на­прям­ку все за­пра­цю­ва­ло нор­маль­но. До­по­мо­га НАТО Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться від ко­жної дер­жа­ви- чле­на окре­мо, і нам по­трі­бно, щоб ми мо­гли нор­маль­но її спри­йма­ти та на­ла­го­джу­ва­ти спів­ро­бі­тни­цтво, в то­му чи­слі в пи­тан­ні до­сту­пу до се­кре­тної ін­фор­ма­ції. Фа­кти­чно, це по­вер­не­н­ня до ре­чей, які пов’ яза­ні зі здо­ро­вим глу­здом. Що ж сто­су­є­ться окре­мої уго­ди із Ру­му­ні­єю, то слід за­зна­чи­ти, що це одна з най­більш успі­шних кра­їн в пи­та­н­ня на­ла­го­дже­н­ня кі­бер­без­пе­ки. І щоб ми мо­гли отри­му­ва­ти до­по­мо­гу, ми ма­є­мо вста­но­ви­ти «trusted relationship», аби ні ми, ні во­ни не мо­гли бо­я­ти­ся ви­то­ку се­кре­тної ін­фор­ма­ції.

Вза­га­лі, з мо­єї то­чки зо­ру, це пи­та­н­ня вже дав­но ма­ло бу­ти ви­рі­ше­ним на рів­ні мі­ні­стерств, але ми — кра­ї­на, яка за­над­то лю­бить все ви­во­ди­ти в си­сте­му за­ко­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.