В Іспа­нії на­брав чин­но­сті за­кон про обме­же­н­ня про­те­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За­кон «Про гро­ма­дян­ську без­пе­ку», який ви­кли­кав не­за­до­во­ле­н­ня у пра­во­за­хи­сни­ків і проф­спі­лок, на­брав чин­но­сті в Іспа­нії. За­кон дає по­лі­ції біль­ше прав для роз­го­ну де­мон­стра­цій, а про­стір для про­те­стів бі­ля бу­ді­вель ор­га­нів вла­ди ско­ро­чу­є­ться. Се­ред ін­шо­го, для ма­ні­фе­стан­тів бу­де обме­же­но мо­жли­вість про­те­сту­ва­ти бі­ля бу­ді­вель кон­гре­су і се­на­ту в Ма­дри­ді, а та­кож бі­ля урядів про­він­цій. Окрім то­го, по­за за­ко­ном опи­ня­ю­ться про­те­сти про­ти ви­се­ле­н­ня. Штраф для ор­га­ні­за­то­рів не­за­кон­но­го мі­тин­гу мо­же ста­но­ви­ти 600 тис. єв­ро (669 тис. до­ла­рів). На­га­да­є­мо, ти­ся­чі ма­ні­фе­стан­тів ви­йшли у вів­то­рок, 30 черв­ня, на ву­ли­ці Ма­дри­да на знак про­те­сту про­ти прийня­т­тя за­ко­ну, який во­ни ви­зна­ли по­ся­га­н­ням на сво­бо­ду сло­ва.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.