Куба і США впер­ше за 54 ро­ки обмі­ня­ю­ться по­сла­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Куба і США впер­ше з 1961 ро­ку від­нов­лю­ють по­стій­ну при­су­тність сво­їх ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ни­ків у Ва­шинг­то­ні та Га­ва­ні від­по­від­но. Сто­сун­ки між кра­ї­на­ми зі­йшли на­ні­вець пі­сля ко­му­ні­сти­чної ре­во­лю­ції на Ка­риб­сько­му остро­ві, що при­ве­ло до вла­ди Фі­де­ля Ка­стро, по­ві­дом­ляє Бі-бі-сі. Про­тя­гом пів­сто­річ­чя про­ти Ку­би ді­я­ло аме­ри­кан­ське тор­гі­вель­не ем­бар­го. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку адмі­ні­стра­ції Ба­ра­ка Оба­ми та Ра­у­ля Ка­стро ого­ло­си­ли про нор­ма­лі­за­цію дво­сто­рон­ніх сто­сун­ків. У кві­тні пре­зи­дент США ви­рі­шив ви­клю­чи­ти Ку­бу зі спи­ску дер­жав — спон­со­рів те­ро­ри­зму.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.