Гре­ція змі­нює та­кти­ку: Афі­ни го­то­ві по­сту­пи­ти­ся кре­ди­то­рам

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гре­цький прем’єр Але­ксіс Ци­прас за­явив між­на­ро­дним кре­ди­то­рам, що Афі­ни го­то­ві при­ста­ти на їхні про­по­зи­ції, але з пев­ни­ми за­сте­ре­же­н­ня­ми, по­ві­дом­ля­ють гре­цькі та бри­тан­ські ЗМІ. Як пи­ше га­зе­та Financial Times, Ци­прас на­ді­слав кре­ди­то­рам ли­ста, у яко­му йде­ться про те, що він го­то­вий прийня­ти їхні умо­ви в ра­зі, якщо во­ни збе­ре­жуть зни­же­ний по­да­ток на до­да­ну вар­тість для гре­цьких остро­вів, а та­кож відкладуть до жов­тня під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку до 67 ро­ків. Між­на­ро­дні кре­ди­то­ри Гре­ції — ЄС, МВФ і Єв­ро­пей­ський цен­тро­банк — на­по­ля­га­ють на ска­су­ван­ні осо­бли­вих умов ПДВ для гре­цьких остро­вів, під­ви­щен­ні пен­сій­но­го ві­ку до 2022 ро­ку, а та­кож на вве­ден­ні су­во­ро­го по­ка­ра­н­ня для тих, хто до­стро­ко­во ви­хо­дить на пен­сію. Крім то­го, кре­ди­то­ри до­ма­га­ю­ться ска­су­ва­н­ня на­дба­вок до пен­сії, які отри­му­ють май­же 200 ти­ся­чо­сіб, а та­кож під­ви­ще­н­ня стра­хо­вих від­ра­ху­вань з 4% до 6%. У про­по­зи­ції кре­ди­то­рів та­кож йде­ться про вве­де­н­ня гну­чкої си­сте­ми ПДВ, за якої пов­ний по­да­ток у роз­мі­рі 23% по­ви­нен ви­пла­чу­ва­ти­ся з про­да­жу біль­шо­сті то­ва­рів, а та­кож з об­слу­го­ву­ва­н­ня в ре­сто­ра­нах, а зни­же­ний ПДВ у роз­мі­рі 13% про­по­ну­є­ться вве­сти для основ­них про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, еле­ктри­ки, го­те­лів і во­ди. На­ре­шті, най­ниж­чим по­да­тком у роз­мі­рі 6% пла­ну­є­ться об­кла­да­ти за на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг, про­даж книг і те­а­траль­них кви­тків. Лист Ци­пра­са пе­ре­дує чер­го­во­му ра­ун­ду пе­ре­го­во­рів мі­ні­стрів фі­нан­сів кра­їн єв­ро­зо­ни, які зно­ву обго­во­рю­ва­ти­муть про­ха­н­ня Гре­ції про до­по­мо­гу в по­до­лан­ні кри­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.