ООН: з по­ча­тку ро­ку Се­ред­зем­не мо­ре пе­ре­тну­ло 137 тис. бі­жен­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

З по­ча­тку 2015 ро­ку Се­ред­зем­не мо­ре пе­ре­тну­ло 137 ти­сяч бі­жен­ців, які пря­му­ва­ли до Єв­ро­пи. Про це йде­ться у зві­ті Агент­ства ООН у спра­вах бі­жен­ців. Біль­шість із них, як по­ві­дом­ля­є­ться, вті­ка­ли від во­єн, кон­флі­ктів або пе­ре­слі­ду­вань. Згі­дно з да­ни­ми зві­ту, одна тре­ти­на чо­ло­ві­ків, жі­нок і ді­тей, які при­їха­ли на мо­рі в Іта­лії або Гре­ції бу­ли з Си­рії. На дру­го­му та тре­тьо­му мі­сцях се­ред кра­їн по­хо­дже­н­ня бі­жен­ців — Аф­га­ні­стан та Ери­трея. Як від­зна­ча­є­ться у до­ку­мен­ті, кіль­кість бі­жен­ців, що пе­ре­тну­ли Се­ред­зем­не мо­ре за пер­ші шість мі­ся­ців 2015 ро­ку, зро­сла на 83% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку — від 75 до 137 тис. У зві­ті та­кож го­во­ри­ться про ви­со­кий рі­вень смер­тно­сті бі­жен­ців. Зокре­ма, за кві­тень 2015 ро­ку 1 тис. 308 бі­жен­ців і мі­гран­тів по­то­ну­ли або про­па­ли без­ві­сти, пе­ре­ти­на­ю­чи Се­ред­зем­не мо­ре. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Єв­ро­со­юз по­чав вій­сько­во-мор­ську опе­ра­цію про­ти пе­ре­ві­зни­ків не­ле­галь­них мі­гран­тів та кон­тра­бан­ди­стів у Се­ред­зем­но­му мо­рі під на­звою EUNAVFOR Med.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.