Го­ло­ву­ва­н­ня в Єв­ро­со­ю­зі пе­ре­йшло до Лю­ксем­бур­гу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вчо­ра Лю­ксем­бург удва­над­ця­те очо­лив Ра­ду Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Ра­ди ЄС. Про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців ( до 31 гру­дня цьо­го ро­ку) Лю­ксем­бург го­ло­ву­ва­ти­ме на за­сі­да­н­нях рі­зних рів­нів Ра­ди ЄС, до­по­ма­га­ю­чи за­без­пе­чи­ти без­пе­рерв­ність ро­бо­ти Єв­ро­со­ю­зу. Про­гра­ма го­ло­ву­ва­н­ня Лю­ксем­бур­гу вклю­ча­ти­ме рі­зні аспе­кти, в то­му чи­слі: сти­му­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій за­для збіль­ше­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і зайня­то­сті, по­гли­бле­н­ня со­ці­аль­но­го аспе­кту в ЄС, управ­лі­н­ня мі­гра­ці­єю, пи­та­н­ня сво­бо­ди, спра­ве­дли­во­сті і без­пе­ки; по­жвав­ле­н­ня єди­но­го рин­ку з на­го­ло­сом на йо­го ци­фро­во­му ви­мі­рі; спри­я­н­ня ста­ло­му роз­ви­тку то­що. Крім то­го, го­ло­ву­ва­н­ня Лю­ксем­бур­гу має на­мір осо­бли­ву ува­гу при­ді­ли­ти по­лі­ти­ці роз­ши­ре­н­ня й су­сід­ства. На­сту­пною кра­ї­ною, яка го­ло­ву­ва­ти­ме в Ра­ді Єв­ро­со­ю­зу, ста­нуть Ні­дер­лан­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.