Те­пер всі ко­ман­ди – пре­зи­дент­ські

«Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла кіль­ка до­ку­мен­тів, які впо­ряд­ко­ву­ють на­ше спів­ро­бі­тни­цтво із Альян­сом», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

За рік пре­зи­дент­ства Пе­тро По­ро­шен­ко фа­кти­чно усу­нув сво­їх кон­ку­рен­тів на по­лі­ти­чно­му олім­пі. Ві­та­лія Кли­чка — ще на стар­ті че­рез вза­є­мо­під­трим­ку на пре­зи­дент­ських та мер­ських ви­бо­рах, ко­ли пар­тія « УДАР » пра­кти­чно ста­ла ча­сти­ною « Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка » , втра­тив­ши на сьо­го­дні свій ко­ли­шній рей­тинг. З Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком си­ту­а­ція ін­ша. Всі ми пам’ята­є­мо, як ще на­пе­ре­до­дні до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів Ар­се­ній Пе­тро­ви­чна рів­них про­ти­сто­яв Пе­тру Оле­ксі­йо­ви­чу — «На­ро­дний Фронт » на віть ви пе ре див « БПП » на ви­бо­рах, але по­тім си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся. Пі­сля фор­му­ва­н­ня пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції, скла­ду уря­ду, ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу з Гор­ді­єн­ком, роз мо ва ми про кон ку рен та Са а каш ві лі, па дін ня рей тин гу «НФ» то­що Яце­нюк втра­тив по­зи­ції. Зви­чай­но, він з Кли­чком за­ли­ша ють ся в ак тив ній по лі ти ці, од - нак їх вплив сут­тє­во зву­жу­є­ться.

В кон тек с ті ви бу до ву ван ня вла ди екс пер ти роз гля да ють і на - ма ган ня Адмі ніс т ра ції Пре зи ден - та «про­тя­гну­ти» змі­ни до Кон­сти - ту ції в час ти ні де цен т ра лі за ції. Во­ни вка­зу­ють, що на тлі пе­ре­да­чі вла­ди на мі­сця гла­ва дер­жа­ви ма­ти ме пра во впли ва ти на міс це ву вла ду че рез кон т роль пре фек тів і мо­жли­вість тим­ча­со­во при­пи­ня­ти пов­но­ва­же­н­ня рад. Та­кож є на­ма­га­н­ня за­крі­пи­ти Мін­ські до­мов­ле­нос ті в ук ра їнсь кій Кон с ти ту ції (чо­го пра­гне Кремль) че­рез осо­бли­вий ста­тус для окре­мих те­ри­то­рій До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей.

Без­умов­но, в цій ре­фор­мі є свої плю­си, але при су­тні й мі­ну­си, які най біль ше кри ти ку ють. Учо ра Пе­тро По­ро­шен­ко в АП пред­ста­вив про­ект змін до Основ­но­го За­ко­ну. «Пре­фе­кти бу­дуть при­зна­ча­ти­ся і звіль­ня­ти­ся та­ким же чи­ном, як в да ний ча с го­ло ви держ адмі ніс тра­цій — ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни за по­да­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, і ні­чо­го не змі­ню­є­ться. Принципово ва­жли­вим вва­жаю пра­во Пре­зи­ден­та як га­ран­та те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс нос ті на мит тє ву ре ак цію у ви - гля­ді прийня­т­тя рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень ор­га­нів мі­сце во го са мо вря ду ван ня » , — на го - ло­сив під час ви­сту­пу Пре­зи­дент. В чо­му ж то­ді де­цен­тра­лі­за­ція?

«За­раз Пре­зи­дент пе­ре­бу­ває на сво­є­му пі­ку, він за­чи­стив для се­бе по­лі­ти­чне по­ле від кон­ку­рен­тів, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­ти­чний екс­перт Ген­на­дій ДРУЗЕНКО. — Але ця кон­цен­тра­ція рей­тин­гу, за який Пре­зи­дент бо­ров­ся та який ви­грав у всіх, — це бу­ме­ранг, по­ки за­пу­ще­ний в один бік. Во­се­ни або вже на­ве­сні на­сту­пно­го ро­ку він по­вер­не­ться. То­ді тре­ба бу­де шу­ка­ти гро­мо­від­від для гро­ма­дян­сько­го не­за­до­во­ле­н­ня. У сьо­го­дні­шньо­му укра­їн­сько­му кон­текс­ті я спів­чу­ваю Пре­зи­ден­то­ві, бо мас­шта­бність ви­кли­ків, які сто­ять пе­ред ним, за­над­то ве­ли­ка. За­раз, ко­ли йде­ться про кон­сти­ту­цій­ний про­цес, від­бу­ва­є­ться на­ма­га­н­ня «пе­ре­сми­кну­ти кар­ти під столом» — зі­брав­ши кон­сти­ту­цій­ну гру­пу з де­цен­тра­лі­за­ції, а по­тім по­ста­вив­ши її пе­ред фа­ктом, що хтось за неї всі ма­те­рі­а­ли на­пи­сав. На­ші вла­дні елі­ти не ро­зу­мі­ють, що Кон­сти­ту­ція 1996 ро­ку — це між­е­лі­тний пакт про не­на­пад. По­тім йо­го

пе­ре­пи­су­ва­ли під ко­жний кон­кре­тний мо­мент. І Основ­ний За­кон не вра­хо­вує, що в Укра­ї­ні з’явив­ся но­вий по­ту­жний суб’єкт — гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, зга­да­ний «про люд­ське око». І до­ки Кон­сти­ту­ція не ста­не до­го­во­ром між су­спіль­ством та вла­дою, від її ко­сме­ти­чних пе­ре­пи­су­вань не від­бу­де­ться ні­яких змін. Вла­ду не­об­хі­дно де­цен­тра­лі­зу­ва­ти, але це не мо­жна зро­би­ти по­за си­сте­мою за­са­дни­чої кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми. В осно­ві її має бу­ти пе­ре­хід від па­тер­на­ліст­сько-со­ці­аль­ної мо­де­лі, яка не­при­пу­сти­ма для бі­дної дер­жа­ви, до лі­бе­раль­ної мо­де­лі, яка пе­ред­ба­чає віль­но­го і від­по­від­аль­но­го гро­ма­дя­ни­на. То­му за­мість то­го щоб го­во­ри­ти про за­са­дни­чі ре­чі, по­лі­ти­ки го­во­рять про те, як роз­по­ді­ли­ти вла­ду між рі­зни­ми грав­ця­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.