Мер Тав­рій­ська: «На мі­сцях го­то­ві пра­цю­ва­ти по-но­во­му»

У ма­лень­ко­му мі­сті на Хер­сон­щи­ні очі­ку­ють ре­аль­них змін пі­сля ре­фор­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - МИ­КО­ЛА РІ­ЗАК

ВУкра­ї­ні три­ва­ють дис­ку­сії що­до де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди. В екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі обго­во­рю­ють пер­спе­кти­ви і ри­зи­ки за­про­по­но­ва­них змін до Кон­сти­ту­ції, а в ре­гіо­нах ухва­лю­ють пер­спе­ктив­ні пла­ни роз­ви­тку те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. «День» про­дов­жує ува­жно слід­ку­ва­ти за ці­єю те­мою і ці­ка­ви­ти­ся дум­кою мі­сце­вих управ­лін­ців.

Яких плю­сів і мі­ну­сів очі­кує гро­ма­да мі­ста Тав­рій­ська, що на Хер­сон­щи­ні, пі­сля ухва­ле­н­ня адмін­ре­фор­ми? Чи змо­же мі­сто за­без­пе­чи­ти се­бе са­мо­стій­но, якщо отри­має біль­ше над­хо­джень до бю­дже­ту? Які кон­кре­тні пла­ни мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти? Про це ми за­пи­та­ли мі­сько­го го­ло­ву Тав­рій­ська Ми­ко­лу РІЗАКА.

— Мі­ським го­ло­вою я пра­цюю вже дев’ ять ро­ків. І весь цей час — в очі­ку­ван­ні де­цен­тра­лі­за­ції. Про це го­во­рять і обі­ця­ють дав­но, пи­та­н­ня вже «пе­ре­зрі­ло». На мі­сцях, ду­маю, го­то­ві пра­цю­ва­ти по-но­во­му. Є ба­га­то за­ува­жень до за­про­по­но­ва­них змін, але я пе­ре­ко­на­ний, що ду­же ва­жли­во ви­рі­ши­ти, як фор­му­ва­ти­му­ться мі­сце­ві ра­ди, — го­во­рить Ми­ко­ла Іва­но­вич. — На зу­стрі­чі мі­ських го­лів в Оде­сі ми за­про­по­ну­ва­ли, щоб не ли­ше сіль­ські і се­ли­щні ра­ди оби­ра­ли­ся ма­жо­ри­тар­но, а й ра­ди ма­лих міст, адже за спи­ска­ми мо­жна про­ве­сти ко­го зав­го­дно. Ми го­во­ри­мо, що до вла­ди ма­ють при­йти но­ві облич­чя, але, не бу­ду­чи чле­ном пар­тії, сьо­го­дні ні­як не по­тра­пи­ти до ра­ди. Во­ло­ди­мир Грой­сман під­три­мав та­ку про­по­зи­цію. Так са­мо ва­жли­во, щоб пред­став­ни­ка дер­жав­ної вла­ди в ре­гіо­нах при­зна­чав і звіль­няв го­ло­ва уря­ду, а ра­йон­ні адмі­ні­стра­ції бу­ли лі­кві­до­ва­ні.

— У за­про­по­но­ва­но­му за­ко­ні про об’єд­на­н­ня гро­мад не бу­ло про­пи­са­но ста­ту­си міст, які не бу­дуть цен­тра­ми гро­мад. Тав­рійськ адмі­ні­стра­тив­но на­ле­жить до Но­во­ка­хов­ської мі­ської ра­ди. Яке ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми ви ба­чи­те?

— Так, справ­ді, бу­ло не­зро­зумі­ло, як фор­му­ва­ти­ме­ться гро­ма­да в на­шо­му ви­пад­ку. Ми за­про­по­ну­ва­ли змі­ни в пер­спе­ктив­ний план об’ єд­на­н­ня і бу­ло ви­рі­ше­но ство­ри­ти окре­му гро­ма­ду з цен­тром у Тав­рій­ську ра­зом із се­лом Пло­до­ве. Що­до на­се­ле­н­ня це бу­де близь­ко 13 ти­ся­чме­шкан­ців. Я вва­жаю, що ми до­во­лі по­ту­жне про­ми­сло­ве мі­сто, яке змо­же про­три­ма­ти і се­бе, і це се­ло.

— Як ви ста­ви­те­ся до то­го, що Пре­зи­дент ма­ти­ме пра­во роз­пу­ска­ти мі­сце­ві ра­ди?

— Я знаю, що в остан­ньо­му ва­рі­ан­ті за­ко­но­про­е­кту в Пре­зи­ден­та за­ли­ши­ли­ся та­кі пов­но­ва­же­н­ня тіль­ки в ра­зі ви­ни­кне­н­ня за­гро­зи дер­жав­ній без­пе­ці і те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті. Я вва­жаю, що це пра­виль­но.

— Які кон­кре­тні плю­си пі­сля про­ве­де­н­ня ре­фор­ми ви ба­чи­те для Тав­рій­ська?

— Ми­ну­ло­го ро­ку в нас пра­кти­чно пов­ні­стю за­бра­ли по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. Це — 15 міль­йо­нів гри­вень. Пі­сля ре­фор­ми нам за­ли­ша­ти­ме­ться 60% цьо­го по­да­тку. Для Тав­рій­ська — не­ма­лі гро­ші. У нас пра­цю­ють п’ять за­лі­зни­чних під­при­ємств, ком­бі­кор­мо­вий за­вод, м’ясо­ком­бі­нат, за­вод плав­ле­них си­рів, за­вод за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій та ін­ші під­при­єм­ства, які при­но­си­ти­муть хо­ро­ший до­хід у мі­сце­вий бю­джет. Єди­не, що хо­ті­ло­ся б — біль­ше за­ван­та­жи­ти їх ро­бо­тою. Нам тре­ба шу­ка­ти но­ві рин­ки збу­ту для ви­ро­бле­ної тут про­ду­кції. А ку­ди ви­тра­ти­ти ко­шти — ми зна­є­мо. Тре­ба до­по­мог­ти ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам з при­дба­н­ням су­ча­сної те­хні­ки. Та­кож мо­жна бу­ло б ре­а­лі­зу­ва­ти вже го­то­вий про­ект з енер­го­збе­ре­же­н­ня для во­до­ка­на­лу. Еко­но­мія енер­го­спо­жи­ва­н­ня ся­гну­ла б близь­ко 40%, і ми зде­ше­ви­ли б по­слу­ги во­до­по­ста­ча­н­ня для на­се­ле­н­ня. Але у нас не­має 900 ти­сяч, щоб це зро­би­ти. Тре­ба при­ве­сти до ла­ду об’єкти бла­го­устрою: три пар­ки, скве­ри, роз­ши­ри­ти зе­ле­ні зо­ни, збу­ду­ва­ти кіль­ка спор­тив­них май­дан­чи­ків, від­ре­мон­ту­ва­ти ста­діон... До цьо­го ча­сто про­сто не до­хо­дить спра­ва, бо бра­кує ко­штів. А якщо змі­ни­ться си­сте­ма на­ра­ху­ва­н­ня і роз­по­ді­ле­н­ня по­да­тків, ми змо­же­мо со­бі це до­зво­ли­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.