Тан­ки не вин­ні...

Дми­тро ТИМ­ЧУК: «Якщо ми хо­че­мо на­ла­го­ди­ти чі­ткий ал­го­ритм ро­бо­ти обо­рон­но­го ком­пле­ксу, який об­слу­го­вує АТО, — нам не­об­хі­дно го­во­ри­ти про від­по­від­аль­ність усіх сто­рін»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

За­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДК « Укр­обо­рон­пром » Сер­гій Пінь­кас за­явив, що зна­чна ча­сти­на по­ло­мок вій­сько­вої те­хні­ки в зо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на Дон­ба­сі від­бу­ва­є­ться в ре­зуль­та­ті не­ком­пе­тен­тно­сті вій­сько­вих. А са­ме 95% ви­пад­ків по­лом­ки те­хні­ки тра­пля­є­ться в на­слі­док не­пра­виль­ної екс­плу­а­та­ції. Пінь­кас та­кож за­явив, що мен­ше 5% від за­галь­ної кіль­ко­сті по­ло­мок сто­су­ю­ться ви­ро­бни­цтва і до­дав: «Я не знаю, хто та­ких лю­дей від­би­рає і до­пу­скає до управ­лі­н­ня те­хні­кою... Во­ни не ро­зу­мі­ють, як екс­плу­а­ту­ва­ти гар­ма­ту, во­на за­їдає, не пра­цює, але це не пи­та­н­ня по­га­ної яко­сті «Укр­обо­рон­про­му».

Зга­да­ни­ми ци­фра­ми Пін­кас фа­кти­чно спи­сав про­ви­ну за по­лом­ки те­хні­ки на ком­пе­тен­тність вій­сько­вих, що не мо­же не ви­кли­ка­ти низ­ку за­пи­тань. Ві­до­мий ви­па­док, ко­ли Пе­тро По­ро­шен­ко осо­би­сто пе­ре­дав тан­ки вій­сько­вим, а по­тім ви­я­ви­ло­ся, що комбати від­мо­ви­ли­ся їх при­йма­ти, адже в них не бу­ло окре­мих при­ла­дів. Це, так би мо­ви­ти, кра­сно­мов­на си­ту­а­ція, яка ста­ла ві­до­ма за­га­лу і по­ста­ви­ла са­мо­го Пре­зи­ден­та в не­зру­чне ста­но­ви­ще. Та­кож пам’ ятна істо­рія, ко­ли під До­не­цьким ае­ро­пор­том взим­ку з 10 БТРів з ла­ду ви­хо­ди­ло 8. То­ді га­зе­та « День » під час прес- кон­фе­рен­ції по­ста­ви­ла за­пи­та­н­ня мі­ні­стру обо­ро­ни Сте­па­ну Пол­то­ра­ку що­до то­го, чи про­во­дять роз­слі­ду­ва­н­ня з при­во­ду та­ких ви­пад­ків. Мі­ністр від­по­вів ствер­дно, але, на жаль, за­гал до­сі так і не по­чув ні­яких ви­снов­ків цих роз­слі­ду­вань. Але факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом. Ще під час від­сту­пу з-під Лу­ган­ська влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку де­я­кі вій­сько­ві по­ві­дом­ля­ли, що з двох тан­ків у них один не стрі­ляє, але їздить, а дру­гий стрі­ляє, про­те не пе­ре­су­ва­є­ться. Хто ви­нен у то­му, що си­сте­ма ма­те­рі­аль­но- те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня фрон­ту до­сі дає збій, і яки­ми ма­ють бу­ти шля­хи для на­ла­го­дже­н­ня цьо­го ме­ха­ні­зму?

«До по­ді­бних за­яв пред­став­ни­ків «Укр­обо­рон­про­му» я став­лю­ся вкрай не­га­тив­но, — ко­мен­тує «Дню» во­лон­тер Ге­ор­гій ТУ­КА. — Я маю зу­стрі­ти­ся з за­сту­пни­ком мі­ні­стра обо­ро­ни ра­зом з лю­дьми, у яких у Жов­тих во­дах Дні­про­пе­тров­ської обла­сті свій за­вод. Ці лю­ди з пер­ших днів вій­ни ре­мон­ту­ють бро­не­те­хні­ку вла­сним ко­штом, і ці ко­шти за­кін­чу­ю­ться. У ме­не існує ідея зруй­ну­ва­ти мо­но­по­лію «Укр­обо­рон­про­му» на ре­монт те­хні­ки. Ін­шо­го шля­ху я не ба­чу. Сво­го ча­су це бу­ла шту­чно ство­ре­на структура — на­дбу­до­ва над під­при­єм­ства­ми, зав­да­н­ням якої бу­ло про­сто ви­ми­ва­ти гро­ші на ко­ристь Яну­ко­ви­ча. Тре­ба за­лу­ча­ти нор­маль­ні під­при­єм­ства, які зда­тні ро­би­ти ре­монт те­хні­ки в два-три ра­зи де­шев­ше, які­сні­ше і з від­чу­т­тям від­по­від­аль­но­сті. Що­до не­які­сних ре­мон­тів три­ва­ють роз­слі­ду­ва­н­ня Го­лов­ної вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри з усіх бро­не­тан­ко­вих за­во­дів (Жи­то­мир­ський, Київський, Львів­ський), але ще жо­дна лю­ди­на чи під­при­єм­ство за це від­по­від­аль­ність не по­не­сла».

Си­ту­а­цію ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Дми­тро ТИМ­ЧУК:

— На­скіль­ки спра­ве­дли­ві за­яви «Укр­обо­рон­про­му», який пе­ре­кла­дає всю ви­ну за не­справ­ність те­хні­ки на тих, хто її екс­плу­а­тує?

— Си­ту­а­цію я на­ма­га­ю­ся кон­тро­лю­ва­ти. Як пред­став­ник ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни я ку­рую низ­ку під­при­ємств обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті, в то­му чи­слі бро­не­тан­ко­ві ре­мон­тні під­при­єм­ства. Одно­ча­сно я вив­чаю си­ту­а­цію на пе­ре­до­вій. На­ше зав­да­н­ня — не ви­сту­па­ти як ло­бі­сти чи адво­ка­ти яко­їсь зі сто­рін, а на­ма­га­ти­ся зро­зу­мі­ти су­тність про­бле­ми для її ви­рі­ше­н­ня. Істи­на як зав­жди по­се­ре­ди­ні. Си­ту­а­ція на­сту­пна. Ба­га­то пре­тен­зій є до ре­мон­тни­ків, з при­во­ду не­які­сно­го ре­мон­ту. Але я не знаю, звід­ки у «Укр­обо­рон­про­му» та­кі да­ні, що у від­со­тко­во­му від­но­шен­ні 95: 5 при­па­дає, від­по­від­но, на ви­ну ре­мон­ту і ви­ну екс­плу­а­та­ції. Пе­ре­ко­на­ний, що в та­ко­му ви­пад­ку не­об­хі­дно, щоб «Укр­обо­рон­пром» на­дав да­ні роз­ра­хун­ків — за­галь­на кіль­кість за­фі­ксо­ва­них по­ло­мок. Що­до тих, які ви­ни­ка­ють з ви­ни ре­мон­тни­ків, скла­да­ють від­по­від­ний акт, скла­да­ють ли­ст­звер­не­н­ня до ре­мон­тно­го під­при­єм­ства, яке має від­пра­ви­ти на мі­сто ре­мон­тну бри­га­ду і ра­зом з те­хні­чни­ми спе­ці­а­лі­ста­ми кон­кре­тної вій­сько­вої ча­сти­ни ви­яви­ти при­чи­ну по­лом­ки. Тіль­ки пі­сля та­ких ви­снов­ків мо­жна го­во­ри­ти про якесь від­со­тко­ве спів­від­но­ше­н­ня. «Укр­обо­рон­пром» по­ка­зав ли­ше ча­сти­ну про­бле­ми.

— Не­справ­ність бро­не­те­хні­ки ого­ли­ла, крім не­до­лі­ків ро­бо­ти обо­рон­но­го ком­пле­ксу, ще й якість під­го­тов­ки вій­сько­вих.

— Про­бле­ма ви­хо­ду з ла­ду те­хні­ки в АТО з ви­ни вій­сько­вих скла­да­є­ться з двох ча­стин. Пер­ша — не­гра­мо­тна екс­плу­а­та­ція. При­чи­на її зро­зумі­ла. Ба­га­то мо­бі­лі­зо­ва­них ма­ють вій­сько­во- облі­ко­ві спе­ці­аль­но­сті одні, а в ре­аль­но­сті во­ни цих на­ви­чок не ма­ють. Ми зна­є­мо, яка у нас існу­ва­ла ар­мія 23 ро­ки до по­дій на Дон­ба­сі. Во­на біль­ше фар­бу­ва­ла пар­ка­ни і під­мі­та­ла плац, ніж про­во­ди­ла ре­аль­ні за­хо­ди з бо­йо­вої під­го­тов­ки. Але є і дру­га ча­сти­на про­бле­ми — це са­бо­таж. Не знаю, чо­му « Укр­обо­рон­пром » со­ро­ми­ться про це го­во­ри­ти, бо ми на рів­ні ко­мі­те­тів ча­сто чу­є­мо про ви­пад­ки то­го, що те­хні­ку ви­во­дять з ла­ду ці­ле­спря­мо­ва­но. Під час по­дій на Де­баль­ців­сько­му плац­дар­мі, ко­ли Ген­штаб за­яв­ляв, що у ньо­го не­має ре­зер­вів, із су­сі­дніх пун­ктів дис­ло­ка­ції на­ших військ ва­лом над­хо­ди­ла те­хні­ка, у якій був пі­сок у па­лив­них ба­ках і яй­ця у ма­сло­про­во­дах. Тоб­то лю­ди бо­я­ли­ся, що їх ки­нуть на Де­баль­це­ве, ви­во­ди­ли те­хні­ку з ла­ду нав­ми­сне. Я не­о­дно­ра­зо­во го­во­рив ке­рів­ни­кам під­при­ємств, щоб ті звер­та­ли­ся у кон­тр­ро­звід­ку СБУ. Нам не­об­хі­дно про­ве­сти об’єктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня і при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­них, і щоб це бу­ло по­ка­зо­во. На та­кі ви­пад­ки тре­ба опе­ра­тив­но і жорс­тко ре­а­гу­ва­ти.

— Чи бу­де в ре­аль­но­сті зве­де­но об’єктив­ний звіт по­ла­мок те­хні­ки?

— На днях у ме­не бу­ла роз­мо­ва з ке­рів­ни­цтвом Жи­то­мир­сько­го бро­не­тан­ко­во­го за­во­ду, і во­ни ме­ні по­обі­ця­ли скла­сти що­до цих не­справ­но­стей звіт. Скіль­ки по­ло­мок бу­ло за остан­ні мі­ся­ці, скіль­ки ра­зів ви­їжджа­ли ре­мон­тні бри­га­ди і скіль­ки ра­зів бу­ло вста­нов­ле­но, що по­лом­ка від­бу­ла­ся вна­слі­док ви­ни екс­плу­а­тан­тів. То­ді я змо­жу да­ва­ти від­со­тко­ве спів­від­но­ше­н­ня. Чим опе­рує «Укр­п­обо­рон­пром», я ска­за­ти не мо­жу.

— Хоч раз бу­ло про­ве­де­но роз­слі­ду­ва­н­ня ви­пад­ків са­бо­та­жу як се­ред вій­сько­вих, так і на са­мих за­во­дах, і чи по­ніс хто-не­будь за це від­по­від­аль­ність?

— Без­умов­но, за та­кі ви­пад­ки кон­кре­тні лю­ди ма­ють не­сти від­по­від­аль­ність. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, ні­які ви­снов­ки з цьо­го не ро­би­ли. Я ви­сту­паю за те, щоб від­по­від­аль­ність у ви­пад­ку не­які­сно­го ре­мон­ту чи са­бо­та­жу у вій­ськах не­сли від кон­кре­тних осіб до ке­рів­ни­цтва під­при­ємств. Якщо ми хо­че­мо на­ла­го­ди­ти чі­ткий ал­го­ритм ро­бо­ти обо­рон­но­го ком­пле­ксу, який об­слу­го­вує АТО, — нам не­об­хі­дно го­во­ри­ти про від­по­від­аль­ність усіх сто­рін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.