Де­пу­та­ти за­бо­ро­ни­ли бій­цям в АТО ко­ри­сту­ва­ти­ся мо­біль­ни­ми те­ле­фо­на­ми

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

За За­кон «Про вне­се­н­ня змі­ни до стат­ті 143 Ста­ту­ту вну­трі­шньої слу­жби Зброй­них сил Укра­ї­ни» про­го­ло­су­ва­ли 244 із 354 на­ро­дних де­пу­та­тів, за­ре­є­стро­ва­них у се­сій­ній за­лі. Як за­зна­че­но в за­ко­ні, «вій­сько­во­слу­жбов­цям, що ви­ко­ну­ють обов’яз­ки вій­сько­вої слу­жби, за­бо­ро­ня­є­ться ко­ри­сту­ва­ти­ся осо­би­сти­ми за­со­ба­ми мо­біль­но­го зв’яз­ку: у ра­йо­нах про­ве­де­н­ня ан- ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції; в умо­вах над­зви­чай­но­го ста­ну чи під час дії осо­бли­во­го пе­рі­о­ду на те­ри­то­рі­ях, де три­ва­ють бо­йо­ві дії». До­звіл на ко­ри­сту­ва­н­ня те­ле­фо­ном да­ва­ти­ме ко­ман­дир вій­сько­вої ча­сти­ни.

Уряд вва­жає, що цей за­кон по­си­лить кон­троль за ви­то­ком ін­фор­ма­ції, зокре­ма з ра­йо­нів про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. За­ко­ном пе­ред­ба­че­но, що по­ря­док збе­рі­га­н­ня і ко­ри­сту­ва­н­ня осо­би­сти­ми фо­то­апа­ра­та­ми, ма­гні­то­фо­на­ми, ра­діо­при­йма­ча­ми, мо­біль­ни­ми те­ле­фо­на­ми, ін­ши­ми за­со­ба­ми мо­біль­но­го зв’яз­ку та пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції, комп’ ютер­ною та ін­шою по­бу­то­вою ра­діо­еле­ктрон­ною те­хні­кою для вій­сько­во­слу­жбов­ців, які ви­ко­ну­ють обов’ яз­ки вій­сько­вої слу­жби, вста­нов­лює ко­ман­дир вій­сько­вої ча­сти­ни.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.