Се(ле)ктор кри­ти­чної ва­жли­во­сті

Прем’єр: за но­ви­ми та­ри­фа­ми на­се­ле­н­ня пла­тить ли­ше за по­ло­ви­ну ви­ко­ри­ста­но­го га­зу. По­ря­ту­нок — в енер­го­ефе­ктив­но­сті та суб­си­ді­ях

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Се­ле­ктор­на на­ра­да в Ка­бмі­ні з гла­ва­ми ре­гіо­нів — те­ле­спе­ктакль на двад­ця­ти п’яти екра­нах із до­сить своє­рі­дним по­ча­тком. Ого­ло­шу­є­ться: прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк. Чле­ни уря­ду і при­су­тні уря­дов­ці ран­гом по­мен­ше вста­ють і три­ма­ю­ться за спин­ки сво­їх стіль­ців. Опе­ра­то­ри ме­ту­ша­ться бі­ля сво­їх ка­мер: лов­лять мо­мент вхо­ду, а жур­на­лі­сти, не­мов­би і не чують, про­дов­жу­ють си­ді­ти. За де­кіль­ка хви­лин вхо­дить прем’єр, го­во­рить «При­віт» і де­мо­кра­ти­чним же­стом уса­джує тих, хто сто­їть. Він не ро­бить всту­пу і по­чи­нає з ду­же гу­чно­го і акту­аль­но­го ре­че­н­ня: «Енер­го­ефе­ктив­ність для нас сьо­го­дні — кри­ти­чно ва­жли­ва!»

«У від­по­відь на но­ві ці­ни й та­ри­фи, — про­дов­жує свою енер­гій­ну про­мо­ву Яце­нюк, — ми мо­же­мо про­ти­ста­ви­ти: пер­ше — суб­си­дії, дру­ге — енер­го­ефе­ктив­ність, зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів. Це не ли­ше зав­да­н­ня для уря­ду, це — зав­да­н­ня для кра­ї­ни. Що­прав­да, цим по­трі­бно бу­ло за­йма­ти­ся ще де­сять ро­ків то­му, а за­раз ми хо­че­мо це зро­би­ти за де­сять мі­ся­ців — те, що не ро­би­ли де­сять ро­ків». Прем’єр вста­нов­лює чер­го­вість ви­сту­пів: спо­ча­тку ві­це- прем’ єр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко, по­тім гла­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук, за ним «Оща­дбанк», «пі­сля цьо­го я пі­діб’ ю під­сум­ки і хо­чу по­го­во­ри­ти з ке­рів­ни­ка­ми обл­держ­адмі­ні­стра­цій про те, як роз­по­всю­ди­ти до­свід Льво­ва на всі обла­сті і да­ти лю­дям мо­жли­вість ста­ви­ти де­ше­ві ко­тли, які до 40% ско­ро­чу­ють спо­жи­ва­н­ня га­зу».

Зуб­ко, як і ли­чить про­філь­но­му фа­хів­це­ві, роз­ши­рив за­про­по­но­ва­ну прем’єром те­ма­ти­ку і го­во­рив не ли­ше про ко­тли, але й про те­пло­пун­кти та їх обла­дна­н­ня, яке ре­гу­лює те­пло­спо­жи­ва­н­ня за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри зов­ні­шньо­го по­ві­тря, про мо­дер­ні­за­цію ко­тель­них, що за­без­пе­чує еко­но­мію га­зу. Він під­кре­слює роль у цьо­му мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня і йо­го го­тов­ність до­ма­га­ти­ся ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­ре­сур­сів, а та­кож за­ці­кав­ле­ність на­се­ле­н­ня в під­ви­щен­ні енер­го­ефе­ктив­но­сті бу­дин­ків. Свою роль він ба­чить у то­му, щоб змен­ши­ти фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня на гро­ма­дян, які ви­рі­ши­ли мо­дер­ні­зу­ва­ти ко­тли, від­но­ви­ти ві­кна, уте­пли­ти сті­ни бу­дин­ків. Зуб­ков звер­тає ува­гу ке­рів­ни­ків обла­стей на про­е­кти, що ре­а­лі­зу­ю­ться в Укра­ї­ні за під­трим­ки Сві­то­во­го бан­ку, а та­кож на про­гра­ми, спря­мо­ва­ні на ком­пен­са­цію ви­трат за уста­нов­ку гро­ма­дя­на­ми не­га­зо­вих ко­тлів, на­при­клад Льво­ва, де зо­бов’яза­ли­ся ком­пен­су­ва­ти лю­дям п’яту ча­сти­ну від­со­тків за бан­ків­ськи­ми кре­ди­та­ми, отри­ма­ни­ми з ці­єю ме­тою.

«Сьо­го­дні Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­ність вже під­пи­сав 15 ме­мо­ран­ду­мів про на­мір ком­пен­су­ва­ти ча­сти­ну від­со­тко­вої став­ки ( лю­дям і ОСББ, які взя­ли кре­ди­ти для під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті жи­тла), — роз­по­від­ає Сав­чук. — П’ять ре­гіо­нів пла­ну­ють та­кі ме­мо­ран­ду­ми під­пи­са­ти. З ре­штою ми за­раз пра­цю­є­мо». «Основ­на мо­ти­ва­ція ме­шкан­ців, які пра­гнуть уте­пли­ти свої бу­дин­ки, — це енер­го­не­за­ле­жність кра­ї­ни, — під­кре­слює гла­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті і на­зи­ває да­ні до­слі­дже­н­ня, — 81% ре­спон­ден­тів. Це свід­чить про па­трі­о­ти­чні на­строї, і ми по­вин­ні їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти».

Ка­жу­чи про дер­жав­ну про­гра­му енер­го­ефе­ктив­но­сті на май­бу­тній рік, він роз­по­від­ає, що за­пу­ска­є­ться про­ект енер­го­ефе­ктив­но­сті в жи­тло­во­му се­кто­рі Укра­ї­ни ЄБРР («во­ни по­ба­чи­ли, що на­ша про­гра­ма з енер­го­ефе­ктив­но­сті пра­цює») на 65 міль­йо­нів єв­ро, які ви­да­ва­ти­му­ться че­рез бан­ки, і 15 міль­йо­нів єв­ро, — гран­ти на ком­пен­са­цію від­со­тків за кре­ди­та­ми. Окрім то­го, за сло­ва­ми Сав­чу­ка, за­раз йо­го ві­дом­ство спіль­но з Мін­ре­гіон­бу­дом пра­цює над ство­ре­н­ням фон­ду Дер­же­не рго­ефе­ктив­но­сті. Гла­ва ві­дом­ства звер­та­є­ться до прем’єр­мі­ні­стра і до глав ре­гіо­нів: іні­ці­ю­ва­ти ство­ре­н­ня і за­твер­дже­н­ня мі­сце­вих про­грам ком­пен­са­ції кре­ди­тів за при­кла­дом Львів­ської обла­сті, а та­кож акти­ві­зу­ва­ти ро­бо­ту регіональної вла­ди що­до по­пу­ля­ри­за­ції кре­ди­тів на енер­го­ефе­ктив­ність.

Кра­си­во відзві­ту­вав про ви­ко­на­ну ро­бо­ту і пред­став­ник «Оща­дбан­ку» (йо­го прі­зви­ще не на­зи­ва­ло­ся). За йо­го сло­ва­ми, за 2015 рік ви­да­но 4910 кре­ди­тів на під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, то­ді як то­рік 1604 кре­ди­ти. Сьо­го­дні ви­да­є­ться 220— 230 кре­ди­тів на день.

Бан­кір під­кре­слює зна­че­н­ня актив­но­сті мі­сце­вої вла­ди в на­прям­ку енер­го­ефе­ктив­но­сті і на­во­дить да­ні про те, що у Львів­ській обла­сті ви­да­но 2050 кре­ди­тів, тоб­то 40% від їхньої за­галь­ної кіль­ко­сті в кра­ї­ні. Він та­кож на­зи­ває ду­же до­брим і які­сним кре­ди­тний порт­фель енер­го­ефе­ктив­но­сті, оскіль­ки зі всіх ви­да­них кре­ди­тів ли­ше два ви­яви­ли­ся про­блем­ни­ми — не по­га­ше­ні своє­ча­сно че­рез нев­ча­сне над­хо­дже­н­ня ком­пен­са­цій за ми­ну­лі пе­рі­о­ди.

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки се­ле­ктор­ної на­ра­ди, Яце­нюк ще раз звер­нув ува­гу глав ре­гіо­нів на кри­ти­чну ва­жли­вість енер­го­ефе­ктив­но­сті. «Всі ці бай­ки і каз­ки про те, що мо­жна змен­ши­ти та­ри­фи, є не що ін­ше, як по­ту­ги пе­ред му­ні­ци­паль­ни­ми ви­бо­ра­ми, це — бре­хні, — під­кре­слив він, — і від­по­відь на рин­ко­вий рі­вень та­ри­фів ще ду­же да­ле­ка від рин­ку. 200 кубометрів га­зу со­ці­аль­ної нор­ми об­хо­дя­ться на­се­лен­ню ли­ше в 50% рин­ко­вої вар­то­сті, то­ді як ін­ші 50% ком­пен­сує дер­жа­ва». (Згі­дно зі зві­том ро­бо­чої гру­пи за ме­то­до­ло­гі­єю роз­ра­хун­ку цін се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції га­зу на­се­лен­ню Укра­ї­ни ста­но­вить 4,2 ти­ся­чгри­вень за ти­ся­чу кубометрів. — Ред.).

Прем’єр зо­бов’язав усіх глав обла­сних і ра­йон­них держ­адмі­ні­стра­цій, а та­кож ме­рів міст під їхню осо­би­сту від­по­від­аль­ність про­сте­жи­ти за не­від­кла­дним оформ­ле­н­ням жи­тло­вих суб­си­дій усім, хто цьо­го по­тре­бує. «Ба­га­тих ми пе­ре­ста­ли до­ту­ва­ти, — вка­зав він, — те­пер по­трі­бно по­ча­ти до­по­ма­га­ти бі­дним. 24,5 мі­льяр­да гри­вень у бю­дже­ті на суб­си­дії. Це озна­чає, що лю­ди­на, в якої бра­кує до­хо­дів, щоб спла­ти­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, отри­має від дер­жа­ви ком­пен­са­цію. А ва­ше зав­да­н­ня — до­не­сти цю суб­си­дію до гро­ма­дян кра­ї­ни. І якщо ви ду­ма­є­те, що мо­жна бу­де по­ка­зу­ва­ти паль­цем на Ки­їв, то ні­чо­го не ви­йде. Це від­по­від­аль­ність всі­єї вла­ди в ці­ло­му. І та­кож ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Це від­по­від­аль­ність пе­ред кра­ї­ною і пе­ред ти­ми лю­дьми, яким ні­чим за­пла­ти­ти. Са­ме цим су­спіль­ство оці­ню­ва­ти­ме ді­яль­ність вла­ди в ці­ло­му».

Про­інстр укту­вав­ши та­ким чи­ном під­ле­глих на мі­сцях і не до­че­кав­шись їхніх ви­сту­пів, прем’єр пе­ре­дав кер­мо вла­ди се­ле­ктор­ною на­ра­дою Зуб­ко­ві і по­спі­шив ви­рі­шу­ва­ти ін­ші дер­жав­ні зав­да­н­ня. Схо­же, що Яце­нюк знав, що ро­бив. Бо сму­тні ви­сту­пи пред­став­ни­ків ре­гіо­нів (Хар­ків­ська та Чер­ка­ська ОДА) жо­дно­го вра­же­н­ня не спра­ви­ли... Чер­ка­си, на­при­клад, по­про­ха­ли лі­кві­ду­ва­ти за­бор­го­ва­ність дер­жа­ви за за­хо­да­ми енер­го­збе­ре­же­н­ня на 6 міль­йо­нів гри­вень...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.