Ма­те­рі­а­ли для шо­ло­мів на час АТО звіль­ни­ли від ПДВ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да звіль­ни­ла від по­да­тку на до­да­ну вар­тість опе­ра­ції з вве­зе­н­ня на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни ма­те­рі­а­лів для ви­го­тов­ле­н­ня шо­ло­мів, пе­ре­дає Ін­тер­факс. Зокре­ма за за­ко­но­про­ект №2202 про вне­се­н­ня змін до під­роз­ді­лу 2 роз­ді­лу 20 «При­кін­це­ві по­ло­же­н­ня» По­да­тко­во­го ко­де­ксу, що­до спе­ці­аль­них за­со­бів ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хи­сту, про­го­ло­су­ва­ло за­га­лом 236 на­ро­дних де­пу­та­тів.

Згі­дно з прийня­ти­ми змі­на­ми, тим­ча­со­во, на пе­рі­од про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції та/або вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну звіль­ня­ю­ться від ПДВ опе­ра­ції з вве­зе­н­ня на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни тка­нин (ма­те­рі­а­лів) для ви­го­тов­ле­н­ня шо­ло­мів.

Як за­зна­ча­є­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту, ухва­ле­н­ня за­ко­нів до­зво­лить зде­ше­ви­ти тка­ни­ну для ви­го­тов­ле­н­ня шо­ло­мів при вве­зен­ні її в Укра­ї­ну під час АТО і від­по­від­но збе­рег­ти жи­т­тя і здо­ров’я ве­ли­кої кіль­ко­сті бій­ців Зброй­них сил Укра­ї­ни, під­роз­ді­лів Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ і Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.