Від­те­пер пи­во за­бо­ро­не­но про­да­ва­ти у кі­о­сках

Den (Ukrainian) - - Економіка -

З пер­шо­го ли­пня для про­да­жу пи­ва по­трі­бна лі­цен­зія, оскіль­ки від­те­пер пи­во при­рів­ню­є­ться до ал­ко­голь­них на­по­їв, які за­бо­ро­не­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ти че­рез дрі­бно­ро­з­дрі­бну тор­го­вель­ну ме­ре­жу, пе­ре­дає УНН. Та­кий по­ря­док ре­а­лі­за­ції цьо­го на­пою пе­ред­ба­че­но змі­на­ми до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і обіг спир­ту ети­ло­во­го, ко­нья­чно­го і пло­до­во­го, ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів», які від учо­ра на­бу­ли чин­но­сті. Лі­цен­зію на тор­гів­лю ви­да­ють тер­мі­ном на один рік, і її тре­ба обов’яз­ко­во за­ре­є­стру­ва­ти в ор­га­ні Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни, а в сіль­ській мі­сце­во­сті — в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня за мі­сцем тор­гів­лі суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня. Вар­тість лі­цен­зії на роз­дрі­бну тор­гів­лю ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми ста­но­вить 8 ти­ся­чгри­вень за ко­жен із на­по­їв, за­зна­че­них в лі­цен­зії РРО, що зна­хо­ди­ться у мі­сці тор­гів­лі. Пла­та за лі­цен­зію здій­сню­є­ться що­квар­таль­но рів­ни­ми час­тка­ми і за­ра­хо­ву­є­ться до мі­сце­вих бю­дже­тів. Та­кож з учо­ра­шньо­го дня за­бо­ро­не­но про­даж пи­ва че­рез дрі­бно­ро­з­дрі­бну тор­го­вель­ну ме­ре­жу (кі­о­ски, па­ла­тки, па­віль­йо­ни для се­зон­но­го про­да­жу то­ва­рів то­що).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.