«ЛАЗ» по­ста­ча­ти­ме до Єги­пту ав­то­бу­си на 70 міль­йо­нів до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Сі­ті транс­порт груп», що во­ло­діє під­при­єм­ством «ЛАЗ», під­пи­са­ла кон­тракт на по­ста­ча­н­ня 289 па­са­жир­ських ав­то­бу­сів для по­треб транс­порт­ної слу­жби Ка­ї­ра. Про це по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да», по­си­ла­ю­чись на по­соль­ство Укра­ї­ни в Єги­пті. Як за­зна­ча­є­ться, 28 черв­ня по­сол Укра­ї­ни в Єги­пті Ген­на­дій Ла­тій узяв участь у це­ре­мо­нії під­пи­са­н­ня кон­тра­кту на по­ста­ча­н­ня па­са­жир­ських ав­то­бу­сів для по­треб транс­порт­ної слу­жби мі­ста Ка­їр. За­хід від­був­ся у при­су­тно­сті прем’єр-мі­ні­стра АРЄ Ібра­гі­ма Ме­хле­ба та гу­бер­на­то­ра Ка­ї­ра Га­лял Аль-Са­ї­да. «Кон­тракт під­пи­са­но між ком­па­ні­єю «Сі­ті транс­порт груп», що во­ло­діє під­при­єм­ством «ЛАЗ», та транс­порт­ною слу­жбою му­ні­ци­па­лі­те­ту мі­ста Ка­їр», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. «Зга­да­ний кон­тракт пе­ред­ба­чає по­ста­ча­н­ня 289 па­са­жир­ських ав­то­бу­сів про­тя­гом одно­го ро­ку, йо­го вар­тість ста­но­вить 70 міль­йо­нів до­ла­рів. Оста­то­чне скла­да­н­ня ав­то­бу­сів здій­сню­ва­ти­ме­ться на по­ту­жно­стях ком­па­нії Ghabbour Auto у мі­сті Ейн Со­хна», — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба по­соль­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.