Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ди з НАТО про по­ста­ча­н­ня та ін­фор­ма­цію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни під­три­ма­ла про­ект по­ста­но­ви № 0034, згі­дно з якою від­бу­ва­є­ться ра­ти­фі­ка­ція уго­ди про спів­ро­бі­тни­цтво у сфе­рі під­трим­ки між КМУ та Ор­га­ні­за­ці­єю НАТО з під­трим­ки та по­ста­ча­н­ня (ОНПП). Про це по­ві­дом­ляє РБК-Укра­ї­на. Як за­зна­ча­є­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці, уго­да спри­я­ти­ме спів­ро­бі­тни­цтву між уря­дом Укра­ї­ни та ОНПП та ви­зна­чить основ­ні йо­го прин­ци­пи для під­трим­ки Укра­ї­ни за кон­кре­тни­ми на­прям­ка­ми, зокре­ма що­до по­ста­ча­н­ня, те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, за­ку­пів­лі то­ва­рів та по­слуг, транс­пор­ту­ва­н­ня, кон­фі­гу­ра­цій­но­го управ­лі­н­ня та те­хні­чної до­по­мо­ги, ре­а­лі­за­ції про­е­ктів Тра­сто­во­го фон­ду НАТО, ви­ко­нав­чим аген­том яких є Аген­ція НАТО з під­трим­ки та по­ста­ча­н­ня. Та­кож ВРУ під­три­ма­ла про­ект по­ста­но­ви № 0035 про ра­ти­фі­ка­цію ме­мо­ран­ду­му між уря­дом та Ор­га­ні­за­ці­єю НАТО із зв’яз­ку та ін­фор­ма­ції від­но­сно спів­ро­бі­тни­цтва з пи­тань кон­суль­та­цій, управ­лі­н­ня, зв’яз­ку, роз­від­ки, спо­сте­ре­же­н­ня та ре­ко­гно­сци­ров­ки в рам­ках про­гра­ми НАТО «Пар­тнер­ство за­ра­ди ми­ру».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.