Укра­їн­ці не від­мов­ля­ю­ться від по­їздок у Гре­цію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­їн­ські авіа­пе­ре­ві­зни­ки на сьо­го­дні не фі­ксу­ють від­мов па­са­жи­рів від по­льо­тів у Гре­цію, зва­жа­ю­чи на по­дії, що від­бу­ва­ю­ться в цій кра­ї­ні. «Зро­ста­н­ня кіль­ко­сті від­мов від по­льо­ту ми на цей мо­мент не спо­сте­рі­га­є­мо. Про­те за роз­ви­тком си­ту­а­ції ува­жно сте­жи­мо і го­то­ві за не­об­хі­дно­сті гну­чко під­ла­шту­ва­ти­ся під мо­жли­ві змі­ни по­пи­ту», — по­ві­дом­ляє агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», по­си­ла­ю­чись на «Між­на­ро­дні авіа­лі­нії Укра­ї­ни» (МАУ, Ки­їв). В авіа­ком­па­нії «Ро­за Ві­трів» (Windrose, Ки­їв), яка ви­ко­нує чар­тер­ні рей­си, та­кож за­зна­чи­ли, що від­мов від по­льо­тів в Гре­цію не спо­сте­рі­га­є­ться, і за­ван­та­же­н­ня рей­сів у цьо­му на­прям­ку, як і ра­ні­ше, ве­ли­ке. До сло­ва, МАУ за­сно­ва­но 1992 ро­ку. Є най­біль­шою укра­їн­ською авіа­ком­па­ні­єю. Ба­зо­вий ае­ро­порт — «Бо­ри­спіль». Авіакомпанію «Ро­за Ві­трів» за­сно­ва­но 2003 ро­ку. Основ­ним на­прям­ком ді­яль­но­сті є ор­га­ні­за­ція і ви­ко­на­н­ня чар­тер­них, кор­по­ра­тив­них, ту­ри­сти­чних і VIP— рей­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.