За гра­та­ми... оку­па­ції

Укра­їн­ська вла­да не мо­же до­по­мог­ти ме­шкан­цям місць не­сво­бо­ди й ін­тер­на­тів у Кри­му та у під­кон­троль­ній бо­йо­ви­ка­ми ча­сти­ні Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

По­над один міль­йон лю­дей в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває у мі­сцях не­сво­бо­ди, яких у кра­ї­ні — май­же шість ти­сяч. У та­ких уста­но­вах, при­ва­тних чи дер­жав­них, гро­ма­дя­ни утри­му­ю­ться за роз­по­ря­дже­н­ням ор­га­нів вла­ди і не мо­жуть по­ки­ну­ти їх із вла­сної во­лі. Це — ди­тя­чі бу­дин­ки, пси­хі­а­три­чні ін­тер­на­ти, бу­дин­ки для лі­тніх лю­дей, тюр­ми то­що. Дня­ми мо­ні­то­ри На­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ні­зму відзві­ту­ва­ли що­до ста­ну місць не­сво­бо­ди в Укра­ї­ні у 2014 ро­ці. Крим і оку­по­ва­ні зем­лі Дон­ба­су не­д­ося­жні для акти­ві­стів, але си­ту­а­ція на цих те­ри­то­рі­ях «під на­гля­дом».

ПО­ДВІЙ­НЕ ЗА­ХО­ПЛЕ­Н­НЯ

Най­біль­ше місць не­сво­бо­ди — 391 за­клад — у До­не­цькій обла­сті. Ба­га­то та­ких уста­нов на Лу­ган­щи­ні та у Кри­му. «Важ­ко ска­за­ти, скіль­ки лю­дей за­ли­ши­ло­ся у мі­сцях не­сво­бо­ди на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Де­я­кі за­кла­ди ева­ку­ю­ва­ли пов­ні­стю, де­я­кі — час­тко­во, де­я­кі — вза­га­лі не ева­ку­ю­ва­ли. Із Гор­лів­сько­го ін­тер­на­ту для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю ева­ку­ю­ва­ли май­же всіх пі­до­пі­чних, там за­ли­ши­ло­ся 20 лю­дей у ле­жа­чо­му ста­ні, і 19 із них по­мер­ли. У за­кла­дах ба­наль­но не ви­ста­чає про­ду­ктів та ме­ди­ка­мен­тів » , — роз­по­від­ає го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни», мо­ні­тор НПМ Те­тя­на Печончик.

Ба­га­то місць не­сво­бо­ди фі­нан­су­ю­ться з мі­сце­вих бю­дже­тів. То­му на Дон­ба­сі та­кі за­кла­ди ча­сто ева­ку­ю­ють у ме­жах обла­стей. Ін­ко­ли уста­но­ви пе­ре­їжджа­ють до міст, які не­за­ба­ром за­хо­плю­ють бо­йо­ви­ки. Те­тя­на Печончик на­го­ло­шує, що за­раз в укра­їн­ської вла­ди не­має пря­мо­го до­сту­пу до місць не­сво­бо­ди на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях схо­ду. Ко­шти, про­ду­кти та ме­ди­ка­мен­ти ту­ди пе­ре­да­ють між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції і во­лон­те­ри.

У де­яких уста­но­вах по­бли­зу місць про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій за­ба­га­то лю­дей і не­має пла­ну ева­ку­а­ції. «Я від­ві­да­ла за­кла­ди со­ці­аль­ної сфе­ри Дзер­жин­ська, Ар­те­мів­ська, Кра­сно­го Ли­ма­ну і Слов’ян­ська, — ка­же Те­тя­на Печончик. — Де­я­кі уста­но­ви прийня­ли ева­ку­йо­ва­них лю­дей, і там те­пер не­до­ста­тньо про­сто­ру для ме­шкан­ців. Так, Слов’ян­ський пси­хо­нев­ро­ло­гі­чний ін­тер­нат роз­ра­хо­ва­но на 320 осіб, але під час на­шо­го ві­зи­ту там бу­ло 575 лю­дей. Не всі за­кла­ди обла­дна­ні під­ва­ла­ми або ці під­ва­ли не при­сто­со­ва­ні для ева­ку­а­ції. Це сто­су­є­ться Дзер­жин­ська».

УКРА­Ї­НА ЗА­ВА­ЖАЄ ПРА­ВО­ЗА­ХИ­СНИ­КАМ У КРИ­МУ

Ане­ксо­ва­ний пів­острів для укра­їн­ських мо­ні­то­рів НПМ є « бі­лою пля­мою » . « Ду­же ма­ло ві­до­мо про те, що там від­бу­ва­є­ться. У Ро­сії існу­ють гро­мад­ські спо­сте­ре­жні ко­мі­сії, схо­жі на наш На­ціо­наль­ний пре­вен­тив­ний ме­ха­нізм. У рам­ках їхньої ро­бо­ти гро­мад­ськість від­ві­дує мі­сця не­сво­бо­ди. Але, на­скіль­ки знаю, у Кри­му та­кі ко­мі­сії ще не пра­цю­ють. А ро­сій­ські мо­ні­то­ри, які їздять у Крим, і з яки­ми ми спів­пра­цю­є­мо, не ма­ють пра­ва від­ві­ду­ва­ти мі­сця не­сво­бо­ди. Та­кож на­ше Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ ве­де пе­ре­го­во­ри що­до за­су­дже­них укра­їн- ців, які від­бу­ва­ють по­ка­ра­н­ня у Кри­му, щоб їх пе­ре­да­ли Укра­ї­ні » , — ді­ли­ться Те­тя­на Печончик.

На пів­остро­ві по­стій­но пра­цює Крим­ська по­льо­ва мі­сія з прав лю­ди­ни — спіль­на іні­ці­а­ти­ва укра­їн­ських і ро­сій­ських пра­во­за­хи­сни­ків. Вла­сне мо­ні­то­ринг здій­сню­ють ро­сій­ські, ін­ко­ли бі­ло­ру­ські, пра­во­за­хи­сни­ки. Укра­їн­ські акти­ві­сти не пра­цю­ють на пів­остро­ві з мір­ку­вань без­пе­ки. Але не­що­дав­но Крим­ська по­льо­ва мі­сія ма­ла про­бле­ми че­рез укра­їн­ських уря­дов­ців. Те­тя­на Печончик по­яснює: «Згі­дно з по­ряд­ком в’їзду­ви­їзду на те­ри­то­рію Кри­му, який не­що­дав­но прийня­ла Укра­ї­на, щоб по­тра­пи­ти на пів­острів, по­трі­бні спец­до­зво­ли від укра­їн­ської вла­ди. Се­ред ка­те­го­рій, які мо­жуть отри­ма­ти ці до­зво­ли, не­має пра­во­за­хи­сни­ків чи адво­ка­тів. І ко­жен, хто в’їжджає до Кри­му без спец­до­зво­лу, фа­кти­чно, по­ру­шує за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни».

Сьо­го­дні ме­ха­нізм до­по­мо­ги гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни у Кри­му один, це — спів­пра­ця з ро­сій­ським ом­буд­сме­ном Елою Пам­фі­ло­вою, за­ува­жує Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни Ва­ле­рія Лу­тков­ська. «Ко­ли отри­мую си­гна­ли про по­ру­ше­н­ня прав укра­їн­ців у Кри­му, на­ма­га­ю­ся ре­а­гу­ва­ти че­рез ро­сій­сько­го Упов­но­ва­же­но­го з прав лю­ди­ни, з ким на­ла­го­дже­но спів­пра­цю. Якщо пі­сля по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­на опи­ня­є­ться на те­ри­то­рії під кон­тро­лем Укра­ї­ни, ми до­по­ма­га­є­мо під­го­ту­ва­ти скар­гу до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, — ко­мен­тує Ва­ле­рія Лу­тков­ська. — Де­кіль­ка ра­зів ми по­ру­шу­ва­ли пи­та­н­ня що­до ство­ре­н­ня спіль­них мі­сій у Кри­му за уча­стю між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, зокре­ма, ОБСЄ, Укра­ї­ни та Ро­сії. Між­на­ро­дні пар­тне­ри і Укра­ї­на го­то­ві до та­ко­го. Не го­то­ва кра­ї­на-оку­пант».

У ПО­ШУ­КАХ СИ­СТЕМ­НИХ РІ­ШЕНЬ

Не­об­хі­дно на рів­ні дер­жа­ви роз­ро­би­ти си­сте­му ева­ку­а­ції місць не­сво­бо­ди у при­фрон­то­вій зо­ні. Ці за­кла­ди під­по­ряд­ко­ву­ю­ться рі­зним ві­дом­ствам: Мі­ні­стер­ству охо­ро­ни здо­ров’я, Мі­ні­стер­ству со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, мі­сце­вій вла­ді то­що. Між ци­ми стру­кту­ра­ми не­має ко­ор­ди­на­ції і від­су­тня єди­на си­сте­ма ева­ку­а­ції. « Пред­став­ни­ки Упов­но­ва­же­но­го з прав лю­ди­ни де­кіль­ка ра­зів звер­та­ли­ся до укра­їн­сько­го уря­ду з тим, що пи­та­н­ня ева­ку­а­ції ви­ма­га­ють си­стем­них рі­шень. Це не мо­жуть бу­ти пе­ре­го­во­ри з ке­рів­ни­цтвом пев­но­го за­кла­ду. Не­об­хі­дна вза­є­мо­дія рі­зних стру­ктур», — на­го­ло­шує ди­ре­ктор Про­грам­ної іні­ці­а­ти­ви «Пра­ва лю­ди­ни і правосуддя» Між­на­ро­дно­го фон­ду «Від­ро­дже­н­ня» Ро­ман Ро­ма­нов.

У під­ві­ше­но­му ста­ні опи­ни­ли­ся ме­шкан­ці тю­рем на те­ри­то­рі­ях, не­під­кон­троль­них Укра­ї­ні. У Кри­му в уста­но­вах ви­ко­на­н­ня по­ка­рань пе­ре­бу­ва­ють лю­ди, які по­стій­но про­жи­ва­ли у Во­лин­ській, Львів­ській обла­стях та ін­ших ре­гіо­нах кра­ї­ни. « Ми не ви­зна­є­мо будь- які до­ку­мен­ти, які ви­дає оку­па­цій­на вла­да. То­му з до­від­кою про звіль­не­н­ня і без ін­ди­ві­ду­аль­них до­мов­ле­но­стей ці лю­ди не мо­жуть при­їха­ти на мі­сце по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні, — ка­же Ро­ман Ро­ма­нов. — По­га­на си­ту­а­ція скла­ла­ся на те­ри­то­рі­ях під кон­тро­лем « ДНР » та « ЛНР » . Лю­ди, які там звіль­ня­ю­ться з місць від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня — а це со­тні гро­ма­дян що­мі­ся­ця, не мо­жуть отри­ма­ти ле­гі­тим­ні до­ку­мен­ти і пе­ре­пус­тки. Біль­шість стає до­бро­воль­ця­ми в «опол­чен­ні » . Тож ба­га­то пи­тань тре­ба адре­су­ва­ти цен­траль­ній вла­ді».

ФО­ТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.