Кри­за все­ре­ди­ні кри­зи

Як по­до­ла­ти «про­ва­л­ля» між отри­ма­н­ням ди­пло­ма та пер­шою ро­бо­тою

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Що­рі­чно по­ча­ток ли­пня для укра­їн­сько­го рин­ку пра­ці зна­ме­ну­є­ться зна­чним ви­бу­хом. У цей час біль­шість сту­ден­тів ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів отри­мує ди­пло­ми та роз­по­чи­нає по­шу­ки сво­го пер­шо­го мі­сця ро­бо­ти. Тут на них ча­сто че­кає роз­ча­ру­ва­н­ня — зде­біль­шо­го ви­мо­ги ро­бо­то­дав­ця зов­сім не від­по­від­а­ють то­му, чо­му їх вчать у ви­шах про­тя­гом п’яти чи ше­сти ро­ків.

Оле­ксандр Гор­пін­чен­ко — ви­пу­скник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го тор­го­во-еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту. Хло­пець про­бу­вав шу­ка­ти ро­бо­ту ще під час на­вча­н­ня, на­віть зна­йшов ва­кан­сію, яка від­по­від­ає йо­го спе­ці­а­лі­за­ції « еко­но­мі­чна кі­бер­не­ти­ка » . Та ось про­бле­ма — ви­мо­ги до ро­бо­ти зна­чно шир­ші, ніж прой­де­ний ма­те­рі­ал.

«Я на­віть не мо­жу на­ді­сла­ти ре­зю­ме, — роз­по­від­ає Оле­ксандр, — бо мої на­ви­ки, здо­бу­ті в уні­вер­си­те­ті, не від­по­від­а­ють ви­мо­гам ро­бо­то­дав­ця. На пра­кти­ці тре­ба во­ло­ді­ти зна­чно шир­шим ко­лом ін­стру­мен­тів, вмі­ти ство­рю­ва­ти про­е­кти та на­віть до­ро­бля­ти чу­жі, а з цим ми вза­га­лі справ не ма­ли. Ро­зу­мію, що вчи­ти­ся по­трі­бно са­мо­стій­но, але я очі­ку­вав, що уні­вер­си­тет хо­ча б змо­же окре­сли­ти по­тре­би рин­ку пра­ці. Зві­сно, ми за­йма­ли­ся са­мо­осві­тою, але, на жаль, ро­зу­мі­н­ня її не­об­хі­дно­сті при­хо­дить не одра­зу. На мо­лод­ших кур­сах нам все обі­ця­ють чо­мусь та­ки на­вчи­ти. Кра­ще б да­ли зро­зу­мі­ти, що освіта «для го­ди­ться», а по­кла­да­ти­ся мо­жна ли­ше на се­бе. Це бу­ло б більш ефе­ктив­но».

«ДЛЯ ГО­ДИ­ТЬСЯ», АЛЕ НЕ ДЛЯ РИН­КУ ПРА­ЦІ

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні — 450 ти­сяч без­ро­бі­тних, ко­жен тре­тій се­ред них — ві­ком до 30 ро­ків. Біль­ше то­го, че­твер­та ча­сти­на мо­ло­ді в Укра­ї­ні вза­га­лі не мо­же зна­йти ро­бо­ту, роз­по­від­ає го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті Яро­слав Ка­шу­ба. Як пра­ви­ло, ви­пу­скни­ки уні­вер­си­те­тів не від­по­від­а­ють по­тре­бам спе­ці­аль­но­стей, не ма­ють пра­кти­чних на­ви­чок, а не­зна­чна кіль­кість ва­кан­сій дає пра­це­дав­цю ши­ро­кий ви­бір та жод- но­го сти­му­лу для то­го, щоб на­йма­ти лю­дей без до­сві­ду ро­бо­ти.

«Ми ма­є­мо та­ке яви­ще, як кри­за все­ре­ди­ні кри­зи, — го­во­рить Яро­слав Ка­шу­ба. — Сьо­го­дні мо­ло­да лю­ди­на пі­сля за­кін­че­н­ня ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду, не ма­ю­чи до­сві­ду ро­бо­ти та від­по­від­них на­ви­чок, не мо­же зна­йти хо­ро­шу ва­кан­сію за ті­єю спе­ці­аль­ні­стю, яку во­на осво­ї­ла. У нас 450 ти­сяч без­ро­бі­тних і ли­ше 45 ти­ся­чва­кан­сій. Це — про­ва­л­ля. Для то­го щоб по­кра­щи­ти си­ту­а­цію, дер­жа­ва має здій­сни­ти на­сту­пні кро­ки. Пер­ший — це мо­дер­ні­за­ція слу­жби зайня­то­сті. Ми до цьо­го го­то­ві. Дру­гий крок — ство­ре­н­ня для ро­бо­то­дав­ців на­ле­жних умов, щоб во­ни хо­ті­ли на­да­ва­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця. Та­кож ми хо­че­мо, щоб ро­бо­то­да­вець, який ві­зьме на ро­бо­ту лю­ди­ну одра­зу пі­сля на­вча­н­ня, мав від­по­від­ну ком­пен­са­цію з фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня. Окрім цьо­го, за на­шою про­по­зи­ці­єю, гро­ші, які по­трі­бно бу­де ви­тра­ти­ти на пе­ре­ква­лі­фі­ка­цію ви­пу­скни­ків, бу­де ком­пен­со­ва­но фон­дом со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня».

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ва­ле­рія Яро­шен­ка, близь­ко 60% на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни має ви­щу осві­ту. Це над­зви­чай­но ви­со­кий по­ка­зник. До при­кла­ду, за да­ни­ми Ор­га­ні­за­ції з еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку, у США 42% осві­че­но­го на­се­ле­н­ня, а у Ве­ли­ко­бри­та­нії — всьо­го 38%.

«Мо­ло­ді лю­ди у нас над­зви­чай­но осві­че­ні, але я по­дис­ку­ту­вав би що­до яко­сті ці­єї осві­ти, — роз­по­від­ає Ва­ле­рій Ярошенко. — Ми з ва­ми зна­є­мо, яке безмежне про­ва­л­ля між отри­ма­н­ням ди­пло­ма та пра­кти­чною ро­бо­тою. Сьо­го­дні май­же від­су­тнє ста­жу­ва­н­ня під час на­вча­н­ня. Та­кож існує дис­ба­ланс на рин­ку пра­ці. У будь-якій роз­ви­ну­тій кра­ї­ні, щоб від­кри­ти но­ву про­фе­сію, тре­ба прой­ти «ко­ла пе­кла». У нас від­кри­т­тя будь-якої про­фе­сії до не­дав­ньо­го ча­су за­ле­жа­ло від то­го, з яким че­мо­да­ном зай­де ре­ктор ви­шу до Мі­ні­стер­ства осві­ти. То­му у нас на рин­ку пра­ці за­де­кла­ро­ва­но у п’ять ра­зів біль­ше про­фе­сій, ніж у тій же Фран­ції. Вар­то ро­зу­мі­ти, що будь-яка но­ва про­фе­сія руй­нує ри­нок пра­ці. При­кро, ко­ли скла­да­є­ться си­ту­а­ція, ко­ли ба­тьки го­то­ві «про­да­ти остан­ню корову», аби ди­ти­на за­кін­чи­ла ви­щий на­вчаль­ний за­клад, хо­ча по­тім во­на не змо­же пра­це­вла­шту­ва­ти­ся. Так і ви­хо­дить, що лю­ди з ви­щою осві­тою йдуть пра­цю­ва­ти на ри­нок».

ЯК ПО­ЗБУ­ТИ­СЯ БЕЗ­РО­БІ­Т­ТЯ

Для то­го щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му без­ро­бі­т­тя, екс­пер­ти ра­дять яко­мо­га швид­ше вво­ди­ти в осві­тній про­цес пра­кти­чну скла­до­ву, а та­кож за­лу­ча­ти до на­вча­н­ня бі­зне­со­вий се­ктор. Спе­ці­а­ліст з пра­це­вла­шту­ва­н­ня та від­нов­ле­н­ня Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці Гре­гор Шульц на­во­дить при­клад успі­шної ро­бо­ти та­кої си­сте­ми у Ні­меч­чи­ні.

«Ні­меч­чи­на є еко­но­мі­чним лі­де­ром ЄС, — роз­по­від­ає пан Шульц. — Се­ре­дній рі­вень без­ро­бі­т­тя у на­шій кра­ї­ні вдві­чі мен­ший, ніж за­га­лом по сві­ту. Та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся то­му, що у на­шій кра­ї­ні освіта ду­же ті­сно пов’яза­на з по­тре­ба­ми пра­це­дав­ців. Ми роз­ро­би­ли си­сте­му ста­жу­вань, яка прив’яза­на до при­ва­тних стру­ктур. Ли­ше один день на­ші сту­ден­ти ви­вча­ють те­о­рію, а про­тя­гом ін­ших чо­ти­рьох ро­бо­чих днів здо­бу­ва­ють на­ви­чки на пра­кти­ці. Мо­ло­ді лю­ди за­йма­ю­ться тим, що їм на­справ­ді по­трі­бно, це при­но­сить ду­же швид­кі ре­зуль­та­ти. Зві­сно, ви не змо­же­те змі­ни­ти си­сте­му осві­ти швид­ко. Не­об­хі­дне втру­ча­н­ня при­ва­тно­го ка­пі­та­лу, мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва та ін­фра­стру­кту­ри».

ШУ­КА­ЧІ РО­БО­ТИ ЧИ РО­БО­ТО­ДАВ­ЦІ?

Укра­їн­ці зви­кли до то­го, що пі­сля на­вча­н­ня вчо­ра­шній сту­дент, щоб на­бра­ти­ся до­сві­ду, по­ви­нен пра­цю­ва­ти на ко­гось. Але є се­ред мо­ло­дих лю- дей і ті, чиї ідеї мо­жуть за­без­пе­чи­ти зайня­тість не ли­ше їм, а й ін­шим лю­дям. Три­ва­ла ро­бо­та у чу­жих про­е­ктах мо­же за­га­си­ти їх за­пал, то­му екс­пер­ти ра­дять дер­жа­ві звер­та­ти ува­гу на та­ких мо­ло­дих лю­дей та да­ва­ти їм мо­жли­вість для роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су.

«На­да­ти всім ро­бо­чі мі­сця сьо­го­дні не­мо­жли­во, — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Microsoft Ukraine На­дія Васильєва. — На­віть якщо ми ра­зом із дер­жа­вою до­по­мо­же­мо сту­ден­там зна­йти ро­бо­ту у ве­ли­ких ком­па­ні­ях — все одно отри­ма­є­мо глу­хий кут. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні ве­ли­кі ком­па­нії — не між­на­ро­дні. Це ста­рі укра­їн­ські під­при­єм­ства. Ко­ли ту­ди при­хо­дять мо­ло­ді, ро­зум­ні сту­ден­ти, во­ни вза­га­лі не ро­зу­мі­ють, як ця си­сте­ма ще до­сі пра­цює. Адже про­це­си, яки­ми во­на ке­ру­є­ться, дав­но не кон­ку рен­то­зда­тні. То­му осо­би­сто ми пра­цю­є­мо з двох бо­ків. Перш за все на­ма­га­є­мо­ся роз­ви­ну­ти те­хно­ло­гі­чні на­ви­чки, по­ка­за­ти ді­тям, які ще на­вча­ю­ться у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, що їм тре­ба вмі­ти за­раз. Якщо во­ни при­йдуть на ро­бо­ту зав­тра, пі­сля­зав­тра або і че­рез де­сять ро­ків, їм вар­то по­ясни­ти, чо­го бу­де по­тре­бу­ва­ти ро­бо­то­да­вець то­ді. Ми на­ма­га­є­мо­ся роз­ро­би­ти план, щоб не до­га­ня­ти тенденції, а вже ма­ти лю­дей, які го­то­ві пра­цю­ва­ти з май­бу­тні­ми ви­кли­ка­ми. Та­кож ми на­да­є­мо на­ви­чки ве­де­н­ня бі­зне­су та під­трим­ку про­тя­гом пер­шо­го ро­ку ро­бо­ти. За­раз в Укра­ї­ні від­кри­ти бі­знес не так про­сто. Про­те це не ли­ше зайня­тість для одні­єї лю­ди­ни, а й но­ві ро­бо­чі мі­сця».

За­раз осві­тня си­сте­ма Укра­ї­ни актив­но ре­фор­му­є­ться. Мі­ні­стер­ство осві­ти на­ма­га­є­ться на­бли­зи­ти її до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Однак ці спро­би не ря­ту­ють ри­нок пра­ці. Жо­дних зру­шень що­до змен­ше­н­ня рів­ня без­ро­бі­т­тя до­сі не по­мі­тно, а з втра­тою 800 ти­ся­чро­боч их місць, що опи­ни­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях (про що за­зна­чає пан Ярошенко), екс­пер­ти очі­ку­ють ли­ше по­гли­бле­н­ня кри­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.