Ро­бот став... пі­ар-ме­не­дже­ром

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ЛЮ­ДИ­НО­ПО­ДІ­БНИЙ РО­БОТ PEPPER, РО­ЗРО­БЛЕ­НИЙ КОМ­ПА­НІ­ЄЮ SOFTBANK, УЧО­РА ОТРИ­МАВ ЛИ­СТА З ПРО­ПО­ЗИ­ЦІ­ЄЮ ЩО­ДО ПРА­ЦЕ­ВЛА­ШТУ­ВА­Н­НЯ. ГУ­БЕР­НА­ТОР ЯПОН­СЬКОЇ ПРЕ­ФЕ­КТУ­РИ ТОТТОРІ ШІНДЖІ ХІРА ЗА­ПРО­ПО­НУ­ВАВ ЙО­МУ МІ­СЦЕ ПІ­АР-МЕ­НЕ­ДЖЕ­РА У СПЕ­ЦІ­А­ЛІ­ЗО­ВА­НО­МУ ПРЕФЕКТУРНОМУ МА­ГА­ЗИ­НІ В ТО­КІО. PEPPER ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ­МЕ В МА­ГА­ЗИ­НІ ЯК ТИМ­ЧА­СО­ВИЙ СПІВ­РО­БІ­ТНИК. НА­ГА­ДА­Є­МО, РО­БО­ТА PEPPER БУ­ЛО ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НО НА ШИ­РО­КИЙ ЗА­ГАЛ РІК ТО­МУ. ЦЕ ПЕР­ШИЙ У СВІ­ТІ РО­БОТ, ЯКИЙ МО­ЖЕ ВИ­СЛОВ­ЛЮ­ВА­ТИ СВОЇ ЕМО­ЦІЇ ТА СПІЛ­КУ­ВА­ТИ­СЯ З ВЛА­СНИ­КОМ. НА ДУМ­КУ РОЗ­РО­БНИ­КІВ, ВІН МО­ЖЕ ВИ­КО­НУ­ВА­ТИ БУДЬ-ЯКУ РО­БО­ТУ, ПРИ­МІ­РОМ, БУ­ТИ НЯНЬ­КОЮ ДЛЯ ДІ­ТЕЙ АБО СТО­РО­ЖЕМ БУ­ДИН­КУ. ЦІ­НА РО­БО­ТА КО­ЛИ­ВА­Є­ТЬСЯ В МЕ­ЖАХ ДВОХ ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.