Прогноз для без­ро­бі­тних

Мін­со­цпо­лі­ти­ки анон­су­ва­ло ре­фор­му слу­жби зайня­то­сті. Аген­ція зайня­то­сті Ні­меч­чи­ни — до­по­мо­же

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Фе­де­раль­на аген­ція зайня­то­сті Ні­меч­чи­ни до­по­мо­же ре­фор­му­ва­ти слу­жбу зайня­то­сті Укра­ї­ни. За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту, сьо­го­дні в Укра­ї­ні — 507 ти­сяч без­ро­бі­тних, це близь­ко 2% еко­но­мі­чно актив­но­го на­се­ле­н­ня. На­справ­ді кар­ти­на на­ба­га­то сер­йо­зні­ша, то­му що ці ци­фри не вра­хо­ву­ють «ті­ньо­ву» зайня­тість, пе­ре­се­лен­ців, яких, за не­о­фі­цій­ни­ми да­ни­ми є близь­ко 2,5 міль­йо­ни. На жаль, Дер­жав­на слу­жба зайня­то­сті Укра­ї­ни пра­цює ни­ні швид­ше як бю­ро­кра­ти­чна ма­ши­на, а не як ди­на­мі­чна структура, яка му­сить ви­вча­ти за­пит клі­єн­та, ін­ди­ві­ду­аль­но під­хо­дить до ко­жно­го.

У гру­пах ри­зи­ку ста­ти без­ро­бі­тни­ми — пра­кти­чно всі: мо­лодь без до­сві­ду ро­бо­ти, лю­ди ві­ком 45+ та ін­ва­лі­ди, вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ні осо­би, вій­сько­ві АТО, жін­ки пі­сля де­кре­тної від­пус­тки то­що. За оцін­ка­ми Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень, най­більш вра­зли­ви­ми на рин­ку пра­ці в нас є мо­лодь, 50—59-рі­чні осо­би та лю­ди з ін­ва­лі­дні­стю.

— Спів­пра­ця з ні­ме­цьким агент­ством пе­ред­ба­чає вдо­ско­на­ле­н­ня ін­сти­ту­тів рин­ку пра­ці, мо­дер­ні­за­ції слу­жби зайня­то­сті на осно­ві кра­щих сві­то­вих пра­ктик, об’єд­на­н­ня зу­силь, обмін ін­фор­ма­ці­єю і до­сві­дом. На­сам­пе­ред, іде­ться про актив­ну по­лі­ти­ку на рин­ку пра­ці — спів­пра­цю з ро­бо­то­дав­ця­ми та на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, та­кож — ана­ліз і про­гно­зу­ва­н­ня рин­ку пра­ці, сер­ві­сні по­слу­ги для пра­ців­ни­ків і ро­бо­то­дав­ців, про­фе­сій­ну орі­єн­та­цію гро­ма­дян, ефе­ктив­ну си­сте­му управ­лі­н­ня пер­со­на­лом, за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх ін­фор­ма­цій­но- ко­му­ні­ка­тив­них те­хно­ло­гій, — ска­зав мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Пав­ло Ро­зен­ко.

Не тіль­ки ні­ме­цька аген­ція зайня­то­сті, а й кра­ї­ни, які вже ре­фор­му­ва­ли свою си­сте­му зайня­то­сті, за­люб­ки ді­ля­ться з Укра­ї­ною до­сві­дом. Зокре­ма, кра­ї­ни, які не­що­дав­но всту­пи­ли в Єв­ро­со­юз.

— За два де­ся­ти­лі­т­тя Бал­кан­ські кра­ї­ни ма­ли спра­ву із сер­йо­зни­ми про­бле­ма­ми у сфе­рі зайня­то­сті. Одні­єю з при­чин є та ж, що і в Укра­ї­ні, — не­від­по­від­ність на­ви­чок ви­мо­гам рин­ку пра­ці. Сьо­го­дні 25% ва­кан­сій не мо­же бу­ти за­пов­не­но з ці­єї при­чи­ни. Дер­жав­на по­лі­ти­ка зайня­то­сті бу­ла га­лу­зе­вою і, на­сам­пе­ред, спря­мо­ва­ною на роз­ви­ток на­ви­чок, із пре­зум­пці­єю, що бі­знес ство­рю­ва­ти­ме ро­бо­чі мі­сця і на­йма­ти­ме ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків. Однак та­кий під­хід при­звів до зро­ста­н­ня без­ро­бі­т­тя, — роз­по­ві­ла фа­хі­вець ПРООН з пи­тань зайня- то­сті зі Стам­буль­сько­го ре­гіо­наль­но­го офі­су Весна Дзу­те­ска-Бі­ше­ва. — Но­ві підходи що­до фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­ки зайня­то­сті в Бал­кан­ських кра­ї­нах пе­ред­ба­ча­ють ці­лі­сність та від­по­від­ність з по­лі­ти­кою со­ці­аль­но­го за­хи­сту та ін­клю­зії, осві­ти, ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, управ­лі­н­ня при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми і зни­же­н­ня ри­зи­ку сти­хій­них лих. Для ре­а­лі­за­ції цьо­го під­хо­ду бу­ло сфор­мо­ва­но ко­ман­ди з на­пра­цю­ва­н­ня рі­шень, до яких вхо­дять екс­пер­ти з рі­зних сфер: зайня­то­сті, со­ці­аль­но­го за­хи­сту, ін­клю­зії, «зе­ле­ної» еко­но­мі­ки, управ­лі­н­ня, роз­ви­тку те­ри­то­рій та ген­де­ру. Ці ко­ман­ди на­да­ють під­трим­ку кра­ї­нам у роз­роб­ці та ре­а­лі­за­ції про­грам зайня­то­сті, роз­ви­тку про­ду­ктів і пла­тформ для обмі­ну до­сві­дом та пе­ре­до­вою пра­кти­кою.

Як по­ка­зує до­свід, сьо­го­дні бе­зро­бі­тним не­рід­ко ефе­ктив­ні­ше до­по­ма­га­ють у пра­це­вла­шту­ва­н­ня гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які під­хо­дять до ро­бо­ти не­фор­маль­но (пе­ре­ва­жно пра­цю­ють із пе­ре­се­лен­ця­ми). Во­ни ви­вча­ють ри­нок пра­ці, орі­єн­ту­ю­ться на ін­ди­ві­ду­аль­ний за­пит, пра­цю­ють без­по­се­ре­дньо з ро­бо­то­дав­ця­ми. Але зав­да­н­ня дер­жа­ви — про­гно­зу­ва­ти ри­нок пра­ці на ро­ки на­пе­ред. Пред­став­ник Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни Ро­діон Ко­ли­шко вва­жає, що ни­ні­шній «ри­нок пра­ці в Укра­ї­ні — ду­же шту­чний». За йо­го сло­ва­ми, пе­ре­лік по­трі­бних про­фе­сій, як пра­ви­ло, змі­ню­є­ться що­ро­ку, і слу­жба зайня­то­сті має ре­а­гу­ва­ти на ці змі­ни, пе­ред­ба­ча­ти їх, пра­цю­ю­чи з ро­бо­то­дав­ця­ми.

До актив­но­сті за­кли­ка­ють і са­мих без­ро­бі­тних. Зокре­ма, мо­лодь. Як роз­по­вів мі­ністр мо­ло­ді і спор­ту Ігор Жда­нов, в но­во­му за­ко­но­дав­стві, яке ви­зна­ча­ти­ме роз­ви­ток га­лу­зі на най­ближ­чі ро­ки, ба­га­то ува­ги бу­де при­ді­ле­но роз­ви­тку во­лон­тер­ства на ви­ро­бни­цтвах та в ор­га­ні­за­ці­ях: щоб мо­ло­ді лю­ди ма­ли мо­жли­вість на пра­кти­ці ді­зна­ти­ся, яка ро­бо­та їм до ду­ші. По­дру­ге, отри­ма­ти не­об­хі­дний до­свід ро­бо­ти. До ре­чі, не­що­дав­но Мі­ні­стер­ство у спра­вах мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни спіль­но з ПРООН за­пу­сти­ли сайт для стар­шо­кла­сни­ків www. mycareer. org. ua, який має до­по­мог­ти їм у ви­бо­рі кар’єри.

— Сьо­го­дні ве­ли­ка кіль­кість мо­ло­дих лю­дей має спра­ву з сер­йо­зни­ми тру­дно­ща­ми ви­хо­ду на ри­нок пра­ці. Одна з при­чин для та­ких не­спри­я­тли­вих ре­зуль­та­тів на рин­ку пра­ці по­ля­гає в не­до­ста­тній про­фо­рі­єн та­цій­ній ро­бо­ті на рів­ні шкіл та уні­вер­си­те­тів, а та­кож від­су­тність су­ча­сних ін­тер­нет- ре­сур­сів що­до ви­бо­ру кар’ єр­но­го шля­ху та про­фе­сій­ної ре­а­лі­за­ції. Пор­та­ли з про­фо­рі­єн­та­ції для мо­ло­ді ду­же по­пу­ляр­ні на За­хо­ді, однак во­ни не існу­ють в Укра­ї­ні, — ска­за­ла ке­рів­ник про­е­кту ПРООН Ві­ра Про­фа­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.